legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Guvernul a aprobat Codul Muncii 2011 - vezi aici Forma Finala

Codul Muncii 2011codul munciiperioada de probacontract pe perioada determinata

 

Codul Muncii 2011. Guvernul a adoptat, astazi, noua forma a Codului Muncii, pentru care isi va asuma raspunderea in Parlament zilele urmatoare.

Opozitia a anuntat ca va depune o motiune de cenzura imediat dupa ce Executivul isi va angaja raspunderea in Parlament, cel mai probabil lunea viitoare.

Iata care este Noul Cod al Muncii, asa cum a fost aprobat de Guvern.


Lege

pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:


Art. I Legea nr. 53/2003 Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Prezentul cod reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.


2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

(2) Anterior inceperii activitatii contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(3) Angajatorul este obligat ca anterior inceperii activitatii sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.


3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) Functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului cu specificarea atributiilor postului.


4. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. d 1 ) cu urmatorul cuprins:

d1) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.


5. Alineatul (4) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.


6. Dupa alineatul (4) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alin. (5) cu urmatorul cuprins:

(5) Angajatorul poate renunta unilateral la clauza de neconcurenta prevazuta in contract, plata indemnizatiei de neconcurenta incetand dupa minim 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisa adresata salariatului de catre angajator privind denuntarea acesteia.


7. Dupa alineatul (1) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alin. (2) cu urmatorul cuprins:

(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.


8. Alineatul (3) al articolului 27 se abroga.


9. Alineatul (4) al articolului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.


10. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

(4) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

(5) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele sase luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu adeverinta care este vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.

(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la alin. (5) se va reglementa prin lege speciala.


11. Alineatul (3) al articolului 32 se abroga.


12. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba a mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.


13. Alineatele (3) si (5) ale articolului 34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca.

(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.


1 4. Alineatul (1) al articolului 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.


1 5. Alineatul (3) al articolului 35 se abroga.


16. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca eliberata/eliberat potrivit legii.


17. La articolul 39 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, lit. n) cu urmatorul cuprins:

n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.


18. La articolul 39 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera lit. g) cu urmatorul cuprins:

g) alte obligatii prevazute de lege sau contractele colective de munca aplicabile.


19. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;


20. La articolul 40 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f) cu urmatorul cuprins:

f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.


21. Alineatul (1) al articolului 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului pentru prelungirea delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.


22. Dupa alineatul (3) al articolului 49 se introduc doua alineate noi, alin. (5) si (6) cu urmatorul cuprins:

(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului va interveni o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept va prevala.

(6) in cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

23. La articolul 50 dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. h 1 ) care va avea urmatorul cuprins:

h1) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.


24. Litera d) a articolului 50 se abroga.


25. Litera b) de la alineatului (1) al articolul 52 se abroga.


26. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.


27. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f) cu urmatorul cuprins:

f) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.


28. Alineatul (2) al articolului 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si c), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.


29. Dupa alineatul (2) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul cuprins:

(3) in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depasesc 30 zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.


30. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3).

(2) Pe durata reducerii si/sau intreruperii temporare prevazute la alin. (1) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.


31. La articolul 56 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii.

b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica.

d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;


32. La articolul 60 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei.


33. Litera g) de la alineatul (1) al articolului 60 se abroga.


34. Alineatul (2) al articolului 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.


35. Alineatul (2) al articolului 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau in lipsa acestuia prin regulamentul intern.


36. Dupa alineatul (2) al articolului 69 se introduce un nou alineat, alin. (2 1 ) cu urmatorul cuprins:

(21) Criteriile prevazute la alin. (2) lit. d) se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.


37. Alineatul (6) al articolului 71 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Inspectoratul teritorial de munca are obligatia de a informa in termen de 3 zile lucratoare angajatorul si sindicatul sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevazute la alin. (1), precum si despre motivele care au stat la baza acestei decizii.


38. Art. 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Prevederile art. 68-712 nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice.

(2) Prevederile art. 68-712 nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte.


39. Alineatul (1) al articolului 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare.


40. Dupa alineatul (2) al articolului 78 se introduce un nou alineat, alin. (3) care va avea urmatorul cuprins:

(3) in cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.


41. Alineatele (2) si (4) ale articolului 79 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.


42. Alineatele (3) - (5) ale articolului 80 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81 si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau lucrari.

(4) intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata, incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.


43. La articolul 81 literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului.

e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.


44. Alineatul (1) al articolului 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.


45. Articolul 84 se abroga.


46. A lineatul (3) al articolului 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.

47. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  1. Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

  2. Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

  3. Agentul de munca temporara este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile de functionare a agentului de munca temporara precum si procedura de autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

  4. Utilizatorul este persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea caruia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara.

  5. Misiunea de munca temporara inseamna acea perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar.


48. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar, cu exceptia cazului prevazut la art. 92.


49. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  1. Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni.

  2. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

  3. Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract.


50. Alineatul (2) al articolului 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda:

a) durata misiunii;

b) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru;

c) conditiile concrete de munca;

d) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;

e) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;

f) valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;

g) conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara.


51. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

(2) in contractul de munca temporara se precizeaza, in afara elementelor prevazute la art. 17 si art. 18 alin. (1), conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.


52. Alineatele (2) - (4) ale articolului 94 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.

(3) Pentru fiecare noua misiune, intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 93 alin. (2).

(4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.


53. Alineatul (2) al articolului 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileste prin negociere directa cu agentul de munca temporara si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.


54. Alineatul (3) al articolului 95 se abroga.


55. Articolul 96 se modifica si va avea....

........Click Aici si Citeste continuarea Noului Cod al Muncii

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Codul Muncii 2011codul munciiperioada de probacontract pe perioada determinata

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 28 Februarie 2011
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Guvernul a aprobat Codul Muncii 2011 - vezi aici Forma Finala Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Fisa postului pentru stivuitoristIntrebare: Firma de construcii, dorim fisa post pentru stivuitorist cod 834403 in format word.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Munca in folosul comunitatiiIntrebare: Am o situatie cu un angajat care a primit munca in folosul comunitatii. Cum se procedeaza in acest caz cu zilele care le va folosi (pontaj, plata) in cazul "munca in folosul comunitatii"?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]