legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Nou: Model Contract de adaptare profesionala

model contractFormulare si Adeverintecontractadaptare profesionala
CONTRACT DE ADAPTARE PROFESIONALA1
nr. ........ din ...........................

 
I. PARTILE CONTRACTULUI

1.1. ..............................,2 cu sediul social in ....................................................................
  (denumirea societatii)                (localitatea)
str. .........................................................................., nr. ........, bloc ......, scara ......, etaj ......., apartament ......., judetul/sectorul ............................, telefon ........................., fax ........................., e-mail ......................, cont nr. ......................, deschis la .........................................3, avand autorizatia de formare profesionala seria ......................, nr. ......................, pentru ocupatia de ......................, inmatriculata in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor cu nr. .........., din ......................., reprezentata de ..........................., cu functia de ...............................,
                        (numele si prenumele)
in calitate de furnizor de formare profesionala denumit, in continuare, furnizor, pe de o parte si

1.2. Dl./Dna .............................................4, cu domiciliul in ...............................................................,
             (numele si prenumele)         (localitatea)
str. ............................................................................. nr. ............., bloc ............., scara ..............., etaj ........, apartament .............., judet/sector..........................., avand buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria .........., nr. ..........................., eliberat/eliberata de ......................................, la data de ........................., CNP ..................................., permis de munca5 seria ..........., nr. .................., din data de .............................. in calitate de beneficiar(a) de formare profesionala denumit(a), in continuare, beneficiar, pe de alta parte,

am incheiat prezentul contract de adaptare profesionala in urmatoarele conditii asupra carora am convenit.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie prestarea de catre furnizor, in favoarea beneficiarului, a serviciului de formare profesionala in scopul adaptarii salariatului: la o noua functie ................................./ la un nou loc de munca ................................./ in cadrul unui nou colectiv de munca ..................................

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata determinata de6 ......... luni.

3.2. Executarea prezentului contract va incepe la data de ...................... si se va incheia la data de7 .......................

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. Valoarea totala a contractului este de ........... lei.

4.2. Beneficiarul va achita aceasta suma reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre furnizor in ....... transe, pana la data de ........................., prima transa trebuind sa fie achitata pana la data de ...................., iar celelalte transe la datele de ..................................

4.3. Valoarea contractului, precum si modalitatile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul partilor, prin acte aditionale la prezentul contract.

4.4. In situatia in care beneficiarul urmeaza un program de formare profesionala organizat de agentia pentru ocuparea fortei de munca sau de un angajator, responsabilitatea financiara pentru programul de formare profesionala ii revine organizatorului.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Furnizorul se obliga:
a) sa presteze serviciile de adaptare a salariatului la o noua functie................................./ la un nou loc de munca ................................. /in cadrul unui nou colectiv de munca ................................., cu respectarea dispozitiilor legale si a metodologiilor in materie punand accent pe calitatea formarii profesionale.
b) sa asigure resursele umane, materiale, tehnice si altele asemenea, necesare desfasurarii activitatii de formare profesionala;
c) sa asigure finalizarea procesului de formare profesionala si sustinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica;
d) sa asigure instructajul privind securitatea si sanatatea in munca;
e) sa nu impuna beneficiarului sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programul de formare profesionala.

5.2. Beneficiarul se obliga:
a) sa frecventeze programul de formare profesionala pe intreaga perioada; inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totala a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a sustine examenul de absolvire;
b) sa utilizeze resursele materiale, tehnice si altele asemenea, potrivit scopului si destinatiei acestora si numai in cadrul procesului de formare profesionala, evitand degradarea, deteriorarea si distrugerea acestora;
c) sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina pe parcursul frecventarii cursului de adaptare profesionala;
d) sa respecte normele privind securitatea si sanatatea in munca.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

6.1. Partile se obliga sa indeplineasca la timp si in bune conditii obligatiile contractuale.

6.2. Neindeplinirea corespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde daune-interese.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si executarea in mod necorespunzator - total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de  ......... ore/zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
 
7.3. Daca in termen de ......... ore/zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

7.4. In cazul in care beneficiarul nu poate incepe cursul din motive de forta majora, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor pentru executarea contractului.

7.5. Daca beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forta majora, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor pentru executarea contractului, dar nu mai putin de 10% din valoarea totala convenita.

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut la capitolul I.

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la punctele 8.1-8.3.

CAPITOLUL IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Partile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor ce se pot ivi intre ele privind interpretarea sau executarea contractului.

9.2. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se pot adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

X. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor exprimat prin act aditional.

10.2. Partile pot stabili, de comun acord, suspendarea pe o durata limitata a contractului, prin act aditional.

10.3. Prezentul contract inceteaza:
a) prin expirarea duratei lui;
b) prin realizarea obiectului contractului;
c) prin acordul de vointa al partilor;
d) daca una dintre parti incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost atentionata, printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va conduce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

10.4. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin ................. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
 
XI. CLAUZE FINALE

11.1. Formarea profesionala in cadrul prezentului contract se efectueaza de formator care va fi numit de furnizor(angajator)8.

11.2. Orice modificare privind clauzele contractuale, pe toata durata executarii lui, impune incheierea unui act aditional.

Prezentul contract de calificare profesionala s-a incheiat in ........ exemplare originale, din care .......... .FURNIZORUL    
DE FORMARE PROFESIONALA    
...................................................    

BENEFICIAR(A)
DE FORMARE ROFESIONALA
...................................................


Note:

1 Este considerat un contract special de formare profesionala, incheiat in vederea adaptarii salariatilor la o functie noua, la un loc de munca nou sau in cadrul unui colectiv nou si se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca sau, dupa caz, la debutul salariatului in functia noua, la locul de munca nou sau in colectivul nou, in conditiile legii.

2 Pot incheia contracte de adaptare profesionala numai angajatorii autorizati in acest sens de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii Sanse si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

3 La societatile comerciale se mai indica: codul unic de inregistrare, atributul fiscal si numarul de ordine in registrul comertului. Iar la asociatii, fundatii, uniuni si federatii: numarul de inscriere in registrul respectiv.

4 Numele si prenumele salariatului.

5 Pentru cetatenii straini rezidenti in Romania.

6 Durata contractului nu poate fi mai mare de un an.

7 La expirarea duratei contractului salariatul poate fi supus unei evaluari in vederea stabilirii masurii in care acesta poate face fata functiei noi, locului de munca nou sau colectivului nou in care urmeaza sa presteze munca.

8 Formatorul se numeste de angajator dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze formarea profesionala. Un formator poate asigura formarea, in acelasi timp, pentru cel mult 3 salariati. Exercitarea activitatii de formare profesionala se include in programul normal de lucru al formatorului. Formatorul are obligatia de a primi, de a ajuta, de a informa si de a indruma salariatul pe durata contractului special de formare profesionala si de a supraveghea indeplinirea atributiilor de serviciu corespunzatoare postului ocupat de salariatul in formare. Totodata, formatorul asigura cooperarea cu alte organisme de formare si participa la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesionala.

 

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
model contractFormulare si Adeverintecontractadaptare profesionala

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 14 Mai 2013
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Nou: Model Contract de adaptare profesionala Nota: 4.33 din 5 - 3 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Aplicare OUG 132 fara inregistrare in Revisal. Incetare CIMIntrebare: In cadrul companiei se aplica masura reducerii programului de lucru conform art. 1 din OUG 132/2020. La inceputul lunii octombrie au fost salariati care au incetat din diverse motive. Pentru ei nu am transmis modificarile in Revisal conform ghidului de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor pentru inregistrarea reducerii timpului de munca a salariatilor in baza OUG nr. 132/2020 - art. 1 publicata de ANOFM pe site-ul inspeciei muncii pe data de 13.10.2020. Cum...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Restituire indemnizatii de casa de sanatate. TermenIntrebare: Care este termenul legal in care se da un raspuns de la CASMB referitor la recuperarea banilor de la CONCEDIILE MEDICALE si care este termenul maxim in care societatea ar trebui sa primeasca banii respectivi?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]