Important: S-a aprobat noul model al contractului de asigurare sociala

contract de asigurare socialaasigurari sociale
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a emis un Ordin conform caruia s-au aprobat urmatoarele acte:
-    contractul de asigurare sociala
-    actul aditional
-    declaratia individuala de asigurare
-    comunicarea de modificare
-    formularul de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare

Va redam mai jos integral textul de Ordin si anexele aprobate de Minister

ORDIN
pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare

Avand in vedere prevederile art. 175 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba modelul contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare, prevazute in anexele nr. 1—5, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Bucuresti, 5 ianuarie 2011.
Nr. 5.ANEXA Nr. 1

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA

Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

Incheiat intre Casa Teritoriala de Pensii ________, denumita in continuare „Casa”, reprezentata prin directorul executiv, in calitate de asigurator, cu sediul in
localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|,
si: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
in calitate de asigurat,
posesor al codului numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|
actul de identitate: __________Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|
Adresa:
localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,
oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,
judetul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,
telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
adresa de e-mail: ____________________________
1. Obiectul contractului este asigurarea in sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la Casa.
3. Conditii de asigurare:
3.1. Venitul asigurat este de*): |_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)
3.2. Cota de contributie este de: |_|_|,|_|_| % (corespunzatoare conditiilor normale de munca)
3.3. Cuantumul contributiei de asigurari sociale: |_|_|_|_|_|
3.4. Contul in care se plateste contributia de asigurari sociale, deschis la trezorerie pe seama Casei, este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3.5. Plata se poate face in numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.
3.6. Termenul de achitare a contributiei este:
[ ] lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
Plata se poate face si anticipat, pentru |_|_| luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrarii in vigoare a prezentului contract).
4. Obligatiile Casei:
4.1. Plata prestatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 51, 125 si 126 din Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate, pensia de urmas, ajutor de deces.
4.2. Certificarea in conditiile legii a stagiului de cotizare, a punctajului anual si a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.
5. Obligatiile asiguratului:
5.1. Achitarea contributiei de asigurari sociale in cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract.
5.2. Achitarea de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut in contract.
Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut in contract genereaza plata de dobanzi si penalitati de intarziere, a caror cota si modalitate de calcul se stabileste in conformitate cu prevederile legale.
5.3. Instiintarea Casei asupra modificarilor survenite in termenii prezentului contract.
5.4. Sa se prezinte la sediul Casei atunci cand este solicitat, respectand termenul prevazut in invitatie.
6. Clauze:
6.1. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere, daca este cazul.
6.2. In cazul rezilierii contractului, contributia de asigurari sociale achitata nu se restituie; stagiul de cotizare realizat pana la data rezilierii contractului se valorifica la stabilirea dreptului la pensie
6.3. Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract de asigurare sociala.
6.4. Contributia de asigurari sociale nu este impozabila.
6.5. Contestatiile referitoare la deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi depuse in termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrala de Contestatii care functioneaza in cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
6.6. Acordarea prestatiilor de asigurari sociale prevazute la pct. 4.1 se face la cerere si se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta.
6.7. Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut de lege constituie motiv pentru Casa de reziliere a prezentului contract. In acest caz, rezilierea se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.
6.8. In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
6.9. Modificarea oricaror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se deruleaza in conditiile anterioare, cu exceptia situatiei in care se solicita rezilierea lui.
7. Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract, nesolutionate intre parti pe cale amiabila, sunt de competenta sectiilor de asigurari sociale, completelor specializate pentru asigurari sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel sau, dupa caz, se solutioneaza de instantele competente potrivit legii.

Semnatura asiguratului,                                                    Semnatura asiguratorului,
......................................                                                    .......................................

*) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.ANEXA Nr. 2

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII ...................................

ACT ADIȚIONAL

Nr. ............ din ziua ..........., luna ............., anul ..................

Pentru asiguratul:
Numele si prenumele:........................................................................................
Codul numeric personal: ....................................................................................
Incepand cu data de: zi ......................, luna ..............................., an ..........................
in Contractul de asigurare sociala nr. ............ din ziua ............, luna ........, anul ..........
au survenit urmatoarele modificari: ................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Prezentul act aditional a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Semnatura asiguratului,                                                    Semnatura asiguratorului,
......................................                                                    .......................................ANEXA Nr. 3

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DECLARAȚIE INDIVIDUALA DE ASIGURARE
conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

1. Numele si prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Adresa:
Domiciliat in localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,
oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,
judetul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,
telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
adresa de e-mail: ............................................
4. Actul de identitate: Seria: |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|
5. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
Incepand cu data de zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|
Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria:
5.1. [ ] administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;
5.2. [ ] membru al intreprinderii individuale sau al intreprinderii familiale;
5.3. [ ] persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
5.4. [ ] persoana angajata in institutii internationale, daca nu este asiguratul acestora;
5.5. [ ] alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)
................................................. (in litere)
7. Cota de contributie de asigurari sociale este de |_|_|,|_|_| % (corespunzatoare conditiilor normale de munca)
8. Cuantumul contributiei de asigurari sociale: |_|_|_|_|_| lei
9. Termenul de plata pentru contributia de asigurari sociale este lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
10. Contributia de asigurari sociale se plateste in contul nr.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
deschis la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii .....................
Achitarea contributiei se poate face in numerar la casieria casei teritoriale de pensii, prin mandat postal sau prin alte mijloace de plata, in conditiile legii.
11. Declaratia asiguratului:
— declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii; ma oblig sa instiintez Casa despre orice modificari survenite in termenii declaratiei;
— am luat cunostinta ca perioadele de cotizare constituie stagiu de cotizare in conditii normale de munca, fiind luate in considerare la stabilirea pensiei;
— voi depune formularul-tip de incetare, in termen de 30 de zile de la data de la care nu ma mai regasesc in situatia/situatiile prevazute la pct. 5;
— am luat cunostinta ca pot beneficia de prestatia de asigurari sociale prevazuta la art. 125 din Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de faptul ca membrii familiei mele sau persoanele indreptatite potrivit legii pot beneficia de prestatia prevazuta la art. 126 din Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;
— cunosc obligativitatea virarii contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta declaratie, in caz contrar urmand sa achit dobanzile si penalitatile de intarziere.

Semnatura asiguratului,                                                    Semnatura asiguratorului,
......................................                                                    .......................................

*) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.ANEXA Nr. 4

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII ............................

COMUNICARE DE MODIFICARE
Nr. .............. din ziua ..........., luna ........................, anul ..........

Pentru asiguratul:
Numele si prenumele: .......................................................................................
Codul numeric personal: .................................................................................
Incepand cu data de: zi ......................., luna ......................., an .................,
in Declaratia individuala de asigurare nr.......... din ziua ........., luna .........., anul .........
au survenit urmatoarele modificari: ...........................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Aceasta comunicare de modificare a fost completata in doua exemplare, in prezenta mea
............................, avand functia de ............................................ in cadrul Casei teritoriale de pensii..........................

Semnatura asiguratului,                                                    Semnatura asiguratorului,
......................................                                                    .......................................ANEXA Nr. 5

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALA DE PENSII ...........................

SOLICITARE DE INCETAREA DECLARAȚIEI INDIVIDUALE DE ASIGURARE
Nr. ........... din ziua ............., luna......................................., anul ........

Subsemnatul: ................................,
codul numeric personal: ...............................,
act de identitate: ..................... Seria ................ nr. .......................,
domiciliat in localitatea: ...............................................,
str. ......................................
nr. ........., bl. ......, sc. ........., et. ......., ap. .........,
oficiul postal ......................................................,
judetul...............................................................,
sectorul ............................................................,
telefon ..............................................................,
asigurat cu Declaratia individuala de asigurare nr. ..................
din ziua ..................................., luna .............................., anul .............................
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declararea necorespunzatoare a adevarului, ca, incepand cu data de: zi ........... luna .............. an ......... nu ma mai incadrez in categoriile de persoane care au obligatia legala de a depune declaratia individuala de asigurare.
In consecinta, solicit incetarea declaratiei mele individuale de asigurare.
Dovada neincadrarii in aceste categorii o fac cu urmatoarele documente*):
..........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Data ....................................... Semnatura asiguratului ..............................


*) Exemple de documente justificative:
— radiere din registrul oficiului comertului;
— contract de administrare sau management expirat;
— expirarea autorizatiei de desfasurare a unei activitati independente;
— acte emise de organele fiscale competente;
— documente contabile prevazute in legislatia in materie.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contract de asigurare socialaasigurari sociale

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 18 Ianuarie 2011
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Important: S-a aprobat noul model al contractului de asigurare sociala Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Concediul de odihna pentru CIM cu timp partial in afara functiei de bazaIntrebare: Avem mai multi angajati cu norma de 2 ore/saptamana. Pentru acestia trebuie sa adaugam concediul de odihna sau nu ? Neavand locul de munca de baza la noi, am inteles ca noi nu suntem obligati sa le notam concediul.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Revisal. Inregistrare sanctiune disciplinara cu reducere salariu cu 7%Intrebare: In urma ceretarii disciplinare s-a stabilit sanctionarea unui salariat cu penalizare de 7 la suta din salariul de incadrare pentru o perioada de 3 luni de zile. Aceasta penalizare se inregistreaza in Revisal sau nu si daca da se face in baza deciziei?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]