legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Internship Vs Practica. Tot ce trebuie sa stii in 2015

internshippracticainternship 2015practica 2015
Internshipul este inteles ca o practica in cadrul societatii a aspirantilor la statutul de angajati ai unitatii respective. Legislatia romaneasca nu reglementeaza o astfel de forma de pregatire practica neremunerata la nivelul posibililor viitori angajatori.  

In ceea ce priveste activitatea de practica, in Romania aceasta este reglementata printr-o lege speciala, respectiv Legea 258/2007
privind practica elevilor si studentilor.

Practica este activitatea desfasurata de elevi si studenti, in conformitate cu planul de invatamant, care are drept scop verificarea aplicabilitatii cunostintelor teoretice insusite de acestia in cadrul programului de instruire.

Atentie la faptul ca practica se desfasoara pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practica, intocmita/intocmit de institutia de invatamant a practicantului. In speta, activitatea de practica desfasurata la nivelul respectivei unitati nu va fi stabilita de conducerea unitatii unde practicantul efectueaza practica, ci de institutia de invatamant a practicantului.

Practicantul este elevul sau studentul care desfasoara activitati practice pentru consolidarea cunostintelor teoretice si pentru formarea abilitatilor, spre a le aplica in concordanta cu specializarea pentru care se instruieste (art. 2 din lege).

Organizatorul de practica este unitatea sau institutia de invatamant preuniversitar, respectiv universitar, care desfasoara activitati instructiv-educative si formative (art. 3 alin. 1 din lege).

Partenerul de practica este o societate comerciala, o institutie centrala ori locala sau orice alta persoana juridica ce desfasoara o activitate in corelatie cu specializarile cuprinse in nomenclatorul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si care poate participa la procesul de instruire practica a studentilor si elevilor (art. 3 alin. 2 din lege).

Atentie la faptul ca practica elevilor si studentilor se organizeaza si se desfasoara pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei conventii, dupa caz, incheiata intre organizator si partenerul de practica.

Nu uitam faptul ca activitatea de practica se poate desfasura cu program saptamanal sau cumulat, la sfarsit de semestru sau de an de studii, in conformitate cu planul de invatamant.

Totodata, potrivit art. 21 din aceasta lege, pe perioada de practica, partenerul de practica il poate angaja pe practicant, conform legislatiei in vigoare, pe baza unui contract de munca pe durata determinata, prin negocierea remuneratiei.

Potrivit art. 83 din Codul muncii, republicat, contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:

a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

pe perioada de practica studentul practicant poate fi angajat de partenerul de practica prin incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata conform dispozitiilor art. 83 lit. h) din Codul muncii, republicat.

In ceea ce priveste salariul minim, in temeiul art. 164 alin. (3) teza I din Codul muncii, republicat, angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.

Din data de 1 ianuarie 2015, conform  art. 1 din HG 1091/2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.

Asadar, in cazul angajarii unei persoane cu contract individual de munca cu norma intreaga, angajatorul are obligatia de a garanta in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu 975 de lei, daca printr-un contract colectiv de munca aplicabil nu se prevede un salariu minim superior celui stabilit legal.

Potrivit art. 23 din Legea 258/2007, organizatorii de practica, unitati si institutii de invatamant, beneficiaza de o subventie financiara suplimentara, echivalenta cu 5% din alocatia anuala pentru fiecare elev sau student. Sumele sunt utilizate exclusiv pentru organizarea si desfasurarea practicii, iar art. 24 din aceeasi lege prevede ca unitatile si institutiile de invatamant aloca partenerului de practica suma aferenta activitatii de practica pentru fiecare elev sau student, pe baza de contract.


Legiuitorul a stabilit in favoarea angajatorilor care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor stimulente financiare lunare care se acorda in conditiile stabilite de Legea 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, aprobate prin 72/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea incheierii conventiei cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, angajatorii depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) tabel nominal cuprinzand elevii si studentii incadrati in munca pe perioada vacantelor, intocmit potrivit anexei la conventia al carei model este prevazut in anexa nr. 1;
b) adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student si urmeaza cursurile intr-o institutie de invatamant de stat sau particular, infiintata potrivit legii, cuprinzand si precizarea expresa a perioadei de vacanta;
c) actul de identitate al elevului sau studentului, in copie;
d) copia contractului de munca, incheiat cu respectarea conditiilor de varsta si a regimului legal al muncii tinerilor, inregistrat, dupa caz, la inspectoratul teritorial de munca, conform prevederilor legale;
e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca angajatorul nu se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice.

Stimulentul financiar se acorda angajatorilor, lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii si studentii in cauza pe perioada de vacanta din luna respectiva, fara a depasi numarul de ore corespunzatoare programului normal de lucru.

Stimulentul financiar lunar nu se acorda pentru perioada concediului de odihna cuvenit.

In perioada in care raporturile de munca ale elevilor si studentilor incadrati in munca pentru care a fost incheiata conventia cu agentia de ocupare a fortei de munca sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar nu se acorda.

Perioada de suspendare a raporturilor de munca nu face parte din perioada maxima de acordare a stimulentului financiar lunar.

Pentru a beneficia de suma cuvenita potrivit art. 1 din lege, aferenta unei luni, angajatorii au obligatia de a depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective, urmatoarele documente:

a) declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective, in original si in copie;
b) tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 din normele metodologice;
c) pontaj si statul de plata, in copie.

Suma reprezentand stimulentul financiar cuvenita conform art. 1 din lege se deduce de catre angajator din contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.

In cazul in care suma cuvenita reprezentand stimulentul financiar este mai mare, diferenta se plateste prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective.

Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia, potrivit legii, de stimulentul financiar lunar se fac in baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Referitor la absolventii de invatamant universitar, in conformitate cu dispozitiile art. 31 alin. (5) din Codul muncii, republicat, pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.

Totodata, alin. (6) din acelasi articol prevede ca modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la alin. (5) se reglementeaza prin lege speciala.

La acest moment legea speciala de care face vorbire art. 31 alin. (6) din Codul muncii, republicat, nu a fost adoptata.

Fata de aceasta imprejurare apreciez ca absolventii invatamantului universitar vor putea fi angajati prin incheierea oricarui tip de contract individual de munca prevazut de Codul muncii, republicat, in conditiile si cu limitarile prevazute in acest act normativ.

In situatia angajarii de absolventi de invatamant, angajatorii pot beneficia de subventionarea locurilor de munca in conditiile stabilite de Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, potrivit art. 80 din Legea 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:

a) o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b) o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

c) o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele mentionate mai sus pe o perioada de 18 luni.

Nu beneficiaza de aceste prevederi angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru absolventii din aceasta categorie.

Masurile de stimulare prevazute la art. 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.

Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Asadar, numai angajatorii care angajeaza cu contracte individuale de munca pe durata nedeterminata absolventi de invatamant si mentin aceste raporturi de munca cel putin 3 ani de la data incheierii pot beneficia de subventionarea locurilor de munca in conditiile prezentate.

In cazul angajarii absolventilor de institutii de invatamant universitar, salariul minim la acest moment pentru un program complet de lucru este de cel putin 975 de lei, daca printr-un contract colectiv de munca aplicabil nu se prevede un salariu minim superior celui stabilit legal.

In concluzie, activitatea de practica se refera la elevi si studenti si este reglementata de art. 4 alin. (1) din Legea 258/2007
si poate fi desfasurata in baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei conventii, dupa caz, incheiata intre organizator si partenerul de practica.

Organizatorul de practica este, potrivit art. 3, unitatea sau institutia de invatamant preuniversitar, respectiv universitar, care desfasoara activitati instructiv-educative si formative iar partenerul de practica este o societate comerciala, o institutie centrala ori locala sau orice alta persoana juridica ce desfasoara o activitate in corelatie cu specializarile cuprinse in nomenclatorul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si care poate participa la procesul de instruire practica a studentilor si elevilor.


de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
internshippracticainternship 2015practica 2015

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 30 Martie 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Internship Vs Practica. Tot ce trebuie sa stii in 2015 Nota: 4.83 din 5 - 3 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Salariata revenita din CCC. Modificare functie. Incetare CIM in perioada de probaIntrebare: O salariata revine din concediu crestere copil pana la 2 ani pe postul suspendat. Angajatorul ii propune un alt post in alt departament, salariata accepta. Se poate pune perioada de proba pentru noua pozitie? In aceasta situatie pot sa ii incetez contractul dupa perioada de proba? sau trebuie sa respect cele 6 luni de la revenirea din suspendare?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Nerespectarea obligatiilor din informare la angajare. ConsecinteIntrebare: In cazul in care unui salariat i s-a precizat in Informarea prealabila angajarii ca, dupa 6 luni de activitate, va primi o marire salariala, dar nu a fost precizat in contractul individual de munca, care ar fi sanctiunea pe care angajatorului ar putea-o primi ca urmare a nerespectarii acordarii maririi? In plus, prin procedura interna, dupa cele 6 luni de activitate, salariatului i s-a intocmit de catre superiorul direct o evaluare conform careia nu a acumulat suficienta experienta si nu isi...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]