legislatiamuncii.ro cauta meniu
Legislatia muncii pentru PFA
 

Model Regulament de ordine interioara. Clauze obligatorii si organizarea muncii
Modelul pentru regulamentul de ordine interioara constituie un document eficient in organizarea unei societati. Angajatorul trebuie sa se asigure ca un regulament de ordine interioara ii apara interesele in cazul unor conflicte cu salariatii. In acelasi timp, un regulament de ordine interioara joaca un rol important si in evitarea unor amenzi din partea inspectorilor de munca in situatia in care sunt depistate nereguli. Aceste nereguli pot fi, asadar, eliminate printr-un regulament de ordine interioara intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.

Va prezentam mai jos primele trei capitole din cadrul unui regulament de ordine interioara.


Puteti vizualiza aici Capitolele IV, V si VI care constituie continuarea modelului prezentat in acest articol.REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

CAPITOLUL I

Cum sa te pensionezi in 2015 - ghid practic ce trateaza toate aspectele pensionariii
Cum sa te pensionezi in 2015 - ghid practic ce trateaza toate aspectele pensionariii

Vezi detalii aici

Teste de angajare si selectie - metode eficiente de a gasi angajati valorosi
Teste de angajare si selectie - metode eficiente de a gasi angajati valorosi

Vezi detalii aici

Kitul Administratorului de SRL - rezolvati toate problemele cu privire la relatiile de munca
Kitul Administratorului de SRL - rezolvati toate problemele cu privire la relatiile de munca

Vezi detalii aici
Dispozitii Generale

Art.1 Regulamentul de ordine interioara, se aplica tuturor salariatilor indiferent de durata contractului individual de munca, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii in baza unor conventii civile, elevilor, studentilor aflati in practica in cadrul societatii.

Art.2 Personalul prevazut la art.1 are obligatia ca, pe perioada detasarii sau delegarii la alte unitati, sa respecte atat prevederile cuprinse in prezentul regulament cat si reglementarile proprii ale unitatilor respective.

Art.3 Prin aplicarea prezentului regulament, salariatii societatii au obligatia sa dovedeasca profesionalism, cinste, ordine si disciplina, sa-si asigure exercitarea corecta a atributiilor stabilite in concordanta cu Regulamentul de organizare si functionare si cu Contractul Colectiv de Munca.

Art.4 Salariatii..au obligatia sa pastreze secretul profesional. Nici un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvalui nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului .. .
Salariatii..nu pot uza, in folos personal, de informatiile de serviciu pe care le detin sau de care au luat la cunostinta in orice mod.

Art.5 Salariatii.nu pot detine functii in regiile autonome, societatile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, la societati comerciale cu capital privat aflate in concurenta directa cu societatea.

Art.6 Salariatii societatii au obligatia ca in exercitarea atributiilor ce le revin sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Art.7 Regulamentul de ordine interioara cuprinde politica de disciplina si organizarea muncii, igiena si securitatea muncii, obligatiile conducerii, obligatiile si drepturile salariatilor, tinand seama si de urmatoarele reguli:
a) dreptul de asociere sindicala este garantat salariatilor, in conditiile legii. Cei interesati pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
b) salariatii se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului lor.
c) salariatii isi pot exercita dreptul la greva in conditiile legii.
d) in cadrul societatii, unde salariatii nu sunt organizati in sindicat salariatii isi pot alege reprezentanti in conditiile legii.
e) reprezentantii salariatilor participa la stabilirea masurilor privind: conditiile de munca, sanatate si securitatea muncii salariatilor in timpul exercitarii atributiilor lor, buna functionare a societatii.
f) reprezentantii salariatilor isi dau avizul in toate problemele de natura celor prevazute mai sus precum si in orice alte situatii, la solicitarea conducerii societatii.
g) avizul reprezentantilor salariatilor are caracter consultativ si este intodeauna dat in scris si motivat.
h) prezentul regulament poate fi completat prin politici sau norme interne de serviciu.


CAPITOLUL II

Organizarea muncii


Art.8 Timpul de munca si de odihna

Conform legislatiei in vigoare, durata timpului de munca al fiecarui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore saptamanal si se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile.
Programul normal de lucru in zilele de luni pana vineri inclusiv, incepe la ora si se termina la ora .
Ramanerea in cadrul societatii peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia.
Durata timpului de munca in conditiile deosebite pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in astfel de conditii, fara ca aceasta sa duca la o scadere a salariului, se stabileste de conducerea societatii;
Conducerea societatii isi rezerva dreptul, respectand limitele si procedurile impuse de legislatia in vigoare de a modifica programul de lucru in functie de nevoile serviciului.
inainte de inceperea programului de lucru, precum si la sfarsitul orelor de program, salariatii sunt obligati sa semneze condica de prezenta de la compartimentul sau locul de munca unde sunt incadrati.( Conducatorul locului de munca) are obligatia sa vizeze zilnic condica de prezenta, la inceperea si la sfarsitul programului de lucru.
Salariatii care intarzie de la programul de lucru stabilit, trebuie sa raporteze superiorului ierarhic situatia, chiar daca este vorba de un caz de forta majora. in afara cazurilor neprevazute, toate absentele trebuie autorizate in prealabil de superiorul ierarhic. in cazul in care absenta s-a datorat unui motiv independent de vointa celui in cauza ( boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel in masura sa aprecieze, in toate cazurile, daca este necesar sa se ia masuri sau sa se propuna masuri disciplinare.

(Conducatorul locului de munca) raspunde de organizarea si tinerea evidentei proprii privind concediile de odihna, concediile fara plata, zilele libere platite, invoiri de la program si alte aspecte care privesc timpul de munca si odihna al salariatilor.

Art.9. Concediul de odihna, concediul medical si alte concedii

a) salariatii au dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii.
- Toti cei mentionati la alin.a) au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata minima de zile in raport cu vechimea lor in munca, astfel:
b) Concediul de odihna se efectueaza, de regula, integral sau se poate acorda fractionat daca interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului daca nu este afectata desfasurarea activitatii, cu conditia ca una dintre fractiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucratoare.
c) in afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile de concediu platite, in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
- casatoria salariatului - 5 zile;
- nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile;
- decesul sotului sau al unei rude de pana la gradul II a salariatului - 3 zile;
Concediul platit se acorda, la cererea salariatului, de conducerea societatii.
d) Salariatul trebuie sa faca dovada prin certificat medical si sa justifice absenta in caz de boala, sau eventual sa anunte probabilitatea absentei pentru cauza de boala.
e) in perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de munca nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa salariatului.
f) in afara concediului de odihna in raport cu vechimea in munca, persoanele care lucreaza in locuri de munca cu conditii vatamatoare, grele sau periculoase, beneficiaza de concedii suplimentare, aprobate de conducerea societatii in conformitate cu prevederile legale.

Art.10- Concediu fara plata

Personalul are dreptul la concedii fara plata in conditiile legii.
Evidenta concediilor fara plata se va tine de catre compartimentul de resurse umane, care va urmari implicatiile acestora in vechimea in munca.

Art.11.- Ore suplimentare

Prestarea orelor suplimentare, peste durata normala de lucru, se admite numai cu aprobarea societatii.
a) Pentru orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare salariatii au dreptul la recuperare cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 zile sau cu plata unui spor de 75% la salariul de baza.

Art.12.- Delegarea, detasarea

Conditiile in care se efectueaza delegarea salariatilor sunt cele reglementat de Codul Muncii.


CAPITOLUL III

IGIENA SI SECURITATEA


Art.13. Conducerea societatii are obligatia sa asigure conditii normale de lucru, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica, dupa cum urmeaza:
Instructiunile prevazute in prezentul Regulament de ordine interioara, impun fiecarei persoane sa vegheze atat la securitatea si sanatatea sa, cat si a celorlalti salariati din societate.
Fumatul in incinta societatii in alt loc decat cel stabilit cu aceasta destinatie este cu desavarsire interzis ca si introducerea sau consumarea bauturilor alcoolice.
in prezenta semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorita careia aceasta ar putea sa nu mai poata executa sarcinile de serviciu si care poate determina crearea unei situatii periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop, respectand secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronuntarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical daca este necesar. in asteptarea unei solutii definitive, persoanei in cauza ii va fi interzis sa-si mai exercite munca.
Salariatii beneficiaza de grupuri sanitare curate si dotate cu materiale de stricta necesitate, in vederea crearii unui confort necesar respectarii intimitatii fiecaruia, precum si pentru preintampinarea imbolnavirilor.
Efectuarea curateniei in birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate electrocasnice si materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare si vor atrage sanctionarea disciplinara a celor ce se vor face vinovati de incalcarea acestora.

Art.14.- Comportarea in caz de accidente sau incidente la locul de munca

in domeniul protectiei muncii se va actiona astfel:
Toate accidentele survenite in timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte grave, vor fi declarate imediat conducerii societatii sau inlocuitorului de drept al acestuia. Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munca si invers.
Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum si accidentul colectiv, vor fi comunicate de indata catre conducerea societatii sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de munca, precum si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii.

Art.15.- Utilizarea echipamentelor de protectie si de lucru din dotare.

Fiecare persoana este obligata sa-si utilizeze echipamentul tehnic de protectie si de lucru conform cerintelor, fiind interzisa utilizarea acestuia in scopuri personale.
Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotica, autovehicule, aparate, in general, toate materialele incredintate salariatului in vederea executarii atributiilor sale de serviciu.
Este interzisa interventia din proprie initiativa asupra echipamentului tehnic sau de protectie, daca intretinerea acestuia este incredintata unui specialist, salariatul fiind obligat sa apeleze la serviciile acestuia.
Executarea sarcinilor de munca implica intretinerea si curatirea echipamentului tehnic si de lucru, personalul fiind obligat sa-si consacre timpul necesar acestei obligatii, conform cerintelor stabilite prin fisa postului sau ordine specifice.

Art.16.- Dispozitii in caz de pericol

in caz de pericol, ( cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unitatii se efectueaza conform Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de paza contra incendiilor si Planului de Aparare Civila.

Art.17. - Pagube produse sau suferite de salariati

Lucrarile, documentatia de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecarui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora in dulapuri, camere prevazute cu sisteme si dispozitive de inchidere.
a) Autoturismele proprietate personala ale personalului vor fi parcate in spatii speciale aprobate. Conducerea societatii nu poarta raspunderea pentru pagubele aduse in parcare, in timpul programului normal de lucru.
b) in stare de urgenta sau necesitate, mai ales in cazul posibilitatii existentei
in dulapuri a unor produse insalubre sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forta majora, conducerea poate dupa ce a informat salariatii respectivi, sa dispuna deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face in prezenta celor interesati. in cazul absentei salariatului sau refuzul lui de a participa la actiune, aceasta se va face in prezenta unui tert angajat.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 16 Februarie 2012
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Model Regulament de ordine interioara. Clauze obligatorii si organizarea muncii Nota: 3.73 din 5 - 15 voturi.
 

 
x


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (nr comentarii - 2)


18-Feb-2012

Se numeste REGULAMENT INTERN si nu Regulament de Ordine Interioara. Cititi propriul material editat de Rentrop si Straton "Regulament intern".

17-Feb-2012

În opinia mea este necesar să se prevadă în Regulamentul intern, în completare la art 2,că:"aceleaşi obligaţii le au şi celelalte persoane din afara unităţii, care au pătruns în incintă,indiferent de scopul şi perioada staţionării lor în interiorul acesteia". Vă mulţumesc.

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Incetere Cim Director Dupa Incheierea Unui Contract De MandatIntrebare: Īncepand cu data de 05.03.2015 directorul firmei a īncheiat un contract de mandat cu consiliul de administratie. Cum se procedeaza pentru incetarea contractului individual de munca pe care il avea pana in acest moment si cu ce articol din Codul Muncii se va face īncetarea ( īncetează de drept sau cu acordul părților)? Se poate suspenda CIM īn Revisal pānă la īnceterea mandatului avānd īn vedere ca funcția din CIM este de director?
 

Raspuns: Daca se doreste incetarea contractuluiindividual de munca , aceasta se va in baza art 55 lit b- acor... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii ”
exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
 

Legislatia Muncii s-a schimbat!

 
Descarca GRATUIT raportul special
Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii
 
Toate modificarile sunt explicate detaliat in raportul
 
"Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii "

» Alte Newslettere Gratuite
 

 

 

 

 
 
  
Codul Muncii s-a schimbat!
Atentie la modificarile din REVISAL si Evaluarea Angajatilor aparute in 2015 !

Descarcati gratuit Raportul Special

"Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii "

Da, vreau sa primesc newsletterul Legislatia Muncii