legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Contractul colectiv de munca unic privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, valabil in 2020-2021

CCM servicii apa canalizarecontract colectiv de muncacontract apa canalizare 2020
Regasiti mai jos noile conditii privind contractul colectiv de munca unic nr. 1.438 din 31 decembrie 2019 la nivelul grupului de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pe anii 2020-2021, inregistrat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Directia Dialog Social sub nr. 1438 din data de 31.12.2019.
 
In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, al prevederilor art. 128 si art. 133 din Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social, republicata si al Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, s-a incheiat prezentul Contract colectiv de munca unic la nivelul grupului de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, intre urmatoarele parti contractante:
 
    * angajatori, constituiti in grupul de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, membre ale Asociatiei Romane a Apei,
    * salariati, reprezentati de: Federatia Sindicatelor Apa-Canal din Romania.
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
  Art. 1 - (1) Partile contractante, reprezentate conform Anexei nr. 1 la prezentul contract, recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivelul grupului de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
  (2) De prevederile prezentului Contract colectiv de munca unic la nivelul grupului de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pot beneficia si alti operatori din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, membri ai Asociatiei Romane a Apei.
  (3) Angajatorii recunosc libera exercitare a dreptului sindical, conform conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat, Constitutiei Romaniei si legislatiei nationale, precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat.
  (4) Prezentul contract constituie legea partilor si se incheie pentru perioada cuprinsa intre data de 01.01.2020 si pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea revizuirii anuale.
  (5) Componenta comisiei de negociere a prezentului Contract colectiv de munca unic la nivelul grupului de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare este mentionata in Anexa nr. 2.
 
  Art. 2 - (1) Contractul colectiv de munca unic la nivelul grupului de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare cuprinde drepturile si obligatiile angajatorilor si ale salariatilor, specifice domeniului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, cu privire la conditiile generale de munca prevazute de legislatia in vigoare si cele convenite in procesul de negociere.
  (2) Prezentul contract colectiv de munca stabileste cadrul general minimal in vederea intocmirii contractelor colective la nivel de unitati, acestea avand latitudinea sa-si negocieze, in limitele legii, clauze si/sau prevederi mai favorabile salariatilor, in functie de specificul sau posibilitatile financiare proprii. Prin regulamentele interne, fiecare unitate isi poate stabili in detaliu procedurile si, respectiv, instructiunile de lucru referitoare la prevederile inscrise in prezentul contract.
  (3) Aplicarea sau solutionarea in practica a unor principii, clauze sau situatii necuprinse in mod expres in prezentul contract se va efectua in conformitate cu prevederile legislatiei muncii in vigoare.
  (4) La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispozitiile legale in vigoare privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament fata de toti salariatii, fara discriminari pe baza de criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune sau functie politica, origine sociala, handicap, stare materiala, situatie sau responsabilitate familiala ori activitate sindicala.
 
  Art. 3 - (1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica pentru toti salariatii incadrati in unitatile componente ale grupului de operatori din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, membre ale Asociatiei Romane a Apei pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala din unitate.
  (2) in cazul in care unitatile mentionate la alin. 1 au incheiat contracte colective de munca cu prevederi inferioare celor din Contractul colectiv de munca unic incheiat la nivelul grupului de unitati din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, acestea isi vor adapta respectivele prevederi cel putin la nivelul prevazut in prezentul contract.
 
  Art. 4 - (1) Daca niciuna din parti nu denunta contractul cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
  (2) Negocierile pentru urmatorul Contract colectiv de munca unic la nivelul grupului de unitati din serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare vor incepe cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract.
 
  Art. 5 - (1) Orice cerere de modificare si/sau completare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
  (2) Cererea de modificare si/sau completare se aduce la cunostinta in scris celeilalte parti cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor.
  (3) Modificarile si/sau completarile aduse prin acte aditionale prezentului contract colectiv de munca produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data inregistrarii lor la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, de la data convenita de parti.
  (4) Partile convin ca in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac modificari si/sau completari, cat si in cazul denuntarii contractului, sa nu se declanseze greve si sa nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor.
 
  Art. 6 - La cererea organizatiilor sindicale, angajatorii vor pune la dispozitia acestora, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data fixata pentru negocieri, informatiile si documentele necesare fundamentarii datelor privind negocierea.
 
  Art. 7 - Suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca are loc potrivit legii.
 
  Art. 8 - (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract colectiv de munca se face prin consens.
  (2) Daca nu se realizeaza consensul, clauzele vor fi interpretate conform regulilor de drept comun.
 
  Art. 9 - (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost negociate si aplicate mai inainte prin contractele colective la nivel de unitate. in astfel de situatii, se vor aplica acele reglementari mai favorabile salariatilor in afara cazului in care, prin lege, se dispune in mod expres altfel.
  (2) in situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
  (3) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate.
  (4) Partile convin sa se informeze si sa se consulte reciproc in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca, cat si cele de interes comun referitoare la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare.
 
  Art. 10 - (1) Imputernicitii partilor semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile prezentului contract.
  (2) Conducatorii unitatilor in cauza vor permite accesul in unitate al imputernicitilor pe durata verificarii si le vor asigura suportul informational strict necesar.
 
  Art. 11 - Partile semnatare se obliga sa transmita celor interesati continutul prezentului contract colectiv de munca.
 
 
 
 
 
CAPITOLUL II
Timpul de munca, timpul de repaus si zilele libere
 
  Art. 12 - (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi si de 40 de ore/saptamana.
  (2) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este considerata munca suplimentara.
 
  Art. 13 - (1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore/zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
  (2) Angajatorii pot opta si pentru o repartizare inegala si/sau discontinua a timpului de munca sau pot stabili programe individuale de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.
 
  Art. 14 - (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
  (2) Prin exceptie, durata timpului de munca ce include si orele suplimentare poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
 
  Art. 15 - (1) La locurile de munca cu foc continuu unde activitatea se desfasoara in doua schimburi, alternativ zi/noapte, durata timpului de munca de 12 ore va fi urmata de regula de o perioada de repaus care nu poate fi mai mica de 24 de ore.
  (2) Munca prestata intre orele 22.00 si 6.00 este considerata munca de noapte.
  (3) Durata normala a timpului de munca pentru salariatii care lucreaza in regim de noapte nu poate depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal.
  (4) Munca de noapte se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza.
 
  Art. 16 - (1) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.
  (2) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia.
  (3) in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (2), munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariul de baza de 100%, corespunzator duratei acesteia.
 
  Art. 17 - Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
 
  Art. 18 - (1) Orele de incepere si terminare ale programului vor fi stabilite prin regulamentul intern.
  (2) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 de minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 30 de minute se include in programul de lucru.
 
  Art. 19 - (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
  - 1 si 2 Ianuarie;
  - 24 Ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane);
  - Vinerea Mare (ultima zi de vineri inaintea Pastelui);
  - prima si a doua zi de Paste;
  - 1 Mai (Ziua Muncii);
  - 1 Iunie (Ziua Copilului);
  - prima si a doua zi de Rusalii;
  - 15 August (Adormirea Maicii Domnului);
  - 30 Noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei;
  - 1 Decembrie (Ziua Nationala a Romaniei);
  - 25 si 26 Decembrie (prima si a doua zi de Craciun);
  - prima si a doua zi pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
  (2) Salariatilor care lucreaza in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii, li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
  (3) in cazul in care din motive justificate nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor salarial de baza ce nu poate fi mai mic de 100% salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.
  (4) Partile convin ca in cadrul contractelor colective de munca la nivel de unitate sa isi stabileasca ca zi libera si ziua de 20 iulie a fiecarui an, Ziua Lucratorului din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare.
 
  Art. 20 - (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite, pentru evenimentele familiale deosebite sau alte situatii, dupa cum urmeaza:
  - casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
  - casatoria unui copil - 5 zile lucratoare;
  - nasterea unui copil - 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura;
  - decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor/socrilor salariatului - 5 zile lucratoare;
  - decesul bunicilor, fratilor, surorilor salariatului - 3 zile lucratoare;
  - la schimbarea locului de munca al salariatului in alta localitate, cu mutarea domiciliului in cadrul aceleiasi unitati - 5 zile lucratoare;
  - la donarea de sange - conform legii.
  (2) Zilele libere prevazute la alin. (1) se acorda numai in perioadele in care au avut loc evenimentele respective.
 
CAPITOLUL III
Securitatea si sanatatea in munca
 
  Art. 21 - (1) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.
  (2) in cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.
  (3) La adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (2) se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:
  a) evitarea riscurilor;
  b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
  c) combaterea riscurilor la sursa;
  d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii;
  e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii;
  f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;
  g) planificarea prevenirii;
  h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;
  i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.
  (4) in vederea asigurarii securitatii si sanatatii la locurile de munca, angajatorul, in cadrul responsabilitatilor sale, are obligatia de a efectua evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor si, ulterior acestei evaluari, daca este necesar, sa ia masurile tehnice, organizatorice si sanitare aplicabile la toate nivelurile ierarhice.
  (5) Angajatorul, in vederea prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale, are obligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru aplicarea si/sau completarea reglementarilor din acest domeniu tinand seama de particularitatile activitatilor si conditiile concrete de la locul de munca.
  (6) in cuprinsul fisei postului la capitolul "Atributii" se vor prevedea in mod expres sarcini in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca in functie de postul de lucru unde isi desfasoara activitatea lucratorul respectiv.
  (7) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale in conditiile legii.
 
  Art. 22 - (1) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati, atat pentru cei salarizati in acord, cat si pentru cei salarizati in regie, potrivit specificului activitatii fiecaruia si se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.
  (2) Angajatorul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca, stabilind sarcini de serviciu si responsabilitati sub forma de norme de munca, norme de timp, norme de productie sau norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire.
 
  Art. 23  - (1) Normele de munca vor fi stabilite astfel incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului fizic sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a angajatilor; in egala masura, normele de munca vor asigura utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
  (2) Normele de munca aprobate de angajator cu acordul sindicatelor se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
  (3) in toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet si eficient de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de angajator, cat si de sindicate. in caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica, stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
  (4) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
  (5) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de angajatori, pentru prima solicitare a sindicatelor.
 
  Art. 24 - (1) Pe baza evaluarii riscurilor, angajatorul va intocmi un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de orice alta natura care va fi adus la cunostinta lucratorilor si aplicat corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii si locurilor de munca.
  (2) Angajatorul, in cadrul responsabilitatilor sale, are obligatia sa implementeze o politica de prevenire coerenta in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca, a metodelor si tehnologiilor de munca, a echipamentelor de munca, a conditiilor de munca, a organizarii muncii, a relatiilor sociale in procesul muncii si influenta agentilor (fizici, chimici, biologici) din mediul de munca.
 
  Art. 25 - Locurile de munca vor fi dotate cu echipamente care sa nu prezinte pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, iar cele a caror dotare este necorespunzatoare si poate prezenta un pericol vor fi inlocuite cu altele nepericuloase sau mai putin periculoase.
 
  Art. 26 - (1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  (2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
  (3) Instruirea prevazuta la alin. (2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. in toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii.
  (4) Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.
 
  Art. 27 - (1) Angajatorul este obligat ca la angajare si pe toata perioada in care lucratorul isi desfasoara activitatea in unitate sa-i asigure echipamentul individual de protectie si de lucru, in functie de conditiile de munca.
  (2) Lucratorul nu poate fi obligat sa lucreze daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie corespunzator.
  (3) in toate cazurile in care, in afara echipamentului individual de protectie prevazut de lege, angajatorul impune o anumita tinuta vestimentara ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre angajator.
  (4) Echipamentul individual de protectie se acorda in functie de riscurile la care este supus lucratorul.
  (5) in situatia in care un echipament individual de protectie se impune a fi purtat de mai multe persoane se vor lua masurile corespunzatoare astfel incat aceasta utilizare sa nu creeze diferitilor utilizatori nicio problema de sanatate sau de igiena. Se recomanda purtarea de o singura persoana.
  (6) Angajatorul are obligatia de a asigura echipamentul individual de protectie gratuit asigurand in acelasi timp si o stare de igiena corespunzatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare.
 
  Art. 28 - (1) Partile sunt de acord ca nicio masura privind securitatea si sanatatea in munca nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre lucratori.
  (2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a lucratorilor cu privire la reglementarile din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  (3) Angajatorul are obligatia de a asigura instruirea lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in cele trei faze, respectiv instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica, acestea fiind consemnate in fisa de instruire individuala.
  (4) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpul programului de lucru si este considerata timp de munca.
 
  Art. 29 - (1) in vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, angajatorul va lua masuri de amenajare ergonomica a locurilor de munca.
  (2) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de catre angajator, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.
  (3) In contractele colective de munca la nivel de unitati se pot prevedea cheltuieli cu caracter social, dupa cum urmeaza:
  - construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine-bufet pentru salariati;
  - construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sanitare la locurile de munca, la capacitate corespunzatoare, cu dotare specifica;
  - aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.
  Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
  Utilizarea fondului social pentru destinatiile sus-mentionate se va face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.
 
  Art. 30 - (1) Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.
  (2) Angajatorul va organiza la angajare si ulterior, o data pe an, examinarea medicala gratuita a tuturor salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa il ocupe sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
  (3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale organizate potrivit prevederilor alin. (2). Refuzul angajatului de a se prezenta la examinarea medicala constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza.
  (4) La nivelul fiecarui angajator se constituie un comitet de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.
 
  Art. 31 - Stadiul indeplinirii masurilor inscrise in planul de prevenire si protectie, cat si starea generala de sanatate a salariatilor vor fi analizate cel putin o data pe semestru in cadrul Comitetului de sanatate si securitate in munca al fiecarei unitati.

Documentul integral privind CCM servicii apa si canalizare poate fi consultat AICI (FORMAT TXT). 

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
CCM servicii apa canalizarecontract colectiv de muncacontract apa canalizare 2020

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 04 Februarie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Contractul colectiv de munca unic privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, valabil in 2020-2021 Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Notiunea de telemunca vs munca la domiciliuIntrebare: Telemunca - locul de desfasurare a activitatii. Daca salariatul desfasoara activitatea in regim de telemunca (locul desfasurarii activitatii este la domiciliu personal al salariatului) 2 zile pe luna, actul aditional se va intocmi in regim de telemunca sau munca la domiciuliu? Ce se intelege prin telemunca - locul de desfasurare a activitatii?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Fisa postului pentru Reprezentant comercialIntrebare: Am marea rugaminte sa ma ajutati cu fisa de post pentru o persoana care se ocupa de un site online pentru vanzare in regim online aceleasi produse alimentare si nealimentare.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]