Contractul de munca temporara. Model actualizat 2023

contract de munca temporaracontract de munca temporara 2023model contract de munca temporara 2023
Contractul de munca temporara. Model actualizat 2023
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

Contract de munca temporara 2023


In contractul de munca temporara sunt precizate urmatoarele elemente:

a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
 
Impozitarea contractelor de munca part-time - Paguboasa pentru firma dvs.?
 
Ce trebuie sa stiti ca angajator pentru a lua cele mai avantajoase decizii - Legislatie privind impozitarea contractelor part-time, baza de calcul, reguli de calcul impozite, exceptii, DETALII AICI >>>

g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.

Contract de munca temporara 2023  - perioada de proba


Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:
a) 2 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;
b) 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni;
c) 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;
d) 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucratoare, in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca temporara mai mare de 6 luni.

In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util, inainte de plecare, informatii referitoare la:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Economisiti timp, energie si bani! Comandati acum exemplarul dvs. din lucrarea Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022 pentru decizii rapide si actiuni profitabile bugetului firmei dvs., DETALII AICI >>>
 

Aceste dispozitii se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca in strainatate, conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.

Durata contract de munca temporara


Contractul de munca temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului maxim de 24 de luni. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

Pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.

Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.

Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.

Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara intocmit dupa urmatorul model:


Angajator ..........................................................................
 
Adresa
.................................................................................
 
Inregistrata la Registrul Comertului din ...... sub nr. J.../...../..... C.U.I. 
 
....................................................................................
Telefon:.............................../Fax:......................................
 
CONTRACT DE MUNCÄ‚ TEMPORARÄ‚1
 
 
Data incheierii contractului .............................
 
Partile contractului:
 
Agent de munca temporara persoana juridica cu sediul
in................................, str. ........................... nr. ......, sector/judet .............,
inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din
...................... sub nr. J.../..../..., C.U.I. ......................, telefon ....................,
reprezentata legal prin dna/dl ....... in calitate de director
general/administrator
si
Salariatul/salariata temporar(a) – dl/dna ......................................
domiciliat/domiciliata in localitatea ........................................, str.
.................................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ..... sector/judetul
............................ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de
identitate/pasaportului seria .............. nr. .......... eliberat/eliberata de
............... la data de ...................... CNP ..................... autorizatie de munca
seria ....... nr. ............... din data de ......................... detinand calificarea de
......................, am incheiat prezentul contract de munca temporara in
urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
 
Art. 1. Obiectul contractului
Misiunea de munca temporara consta in
.........................................................................., in conditiile si parametrii
prevazuti in actul aditional la prezentul contract2.
 
Utilizatorul prezentei misiuni de munca temporara
este S.C. ........................................, inregistrata la registrul
comertului/autoritatile administratiei publice din ......... sub nr. ..........., cod
fiscal .........., telefon ....................
 
Art. 2. Durata contractului
Durata prezentului contract de munca temporara este de ............... luni3, pe
perioada cuprinsa intre data de .................................. si data de
.................................. .
Contractul va putea fi prelungit, pentru cauze determinate de
.................................., pentru o perioada de maximum ..................... luni4.
 
Art. 3. Locul de munca
Activitatea se desfasoara la sediul utilizatorului din localitatea
....................... str. ........................ nr. ....... .
 
Art. 4. Felul muncii
Meseria: .........................., conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, cod: ............................ .
 
Art. 5. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
 
Art. 6. Conditii de munca
Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
 
Art. 7. Durata muncii
O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana.
Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
 
Art. 8. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ................... zile lucratoare.
 
Art. 9. Salariul:
Salariul de baza lunar brut: .................................. lei
Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in
zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
Data/datele la care se plateste salariul sunt ................... si .................. ale fiecarei luni.
 
Art. 10. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie;
b) echipament individual de lucru.
 
Art. 11. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ................ zile;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .......................zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de .............................. zile
calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
 
Art. 12. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul temporar are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca5;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
 
2. Salariatului temporar ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de agentul de munca temporara in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitatea utilizatorului;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
 
3. Agentul de munca temporara are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa aplice sanctiuni disciplinare, la sesizarea utilizatorului, in urma constatarii savarsirii de abateri disciplinare – potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
 
4. Agentului de munca temporara ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
 
Art. 13. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ...../................. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului......../Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse.
 
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului de munca temporara impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
 
Art. 14. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
 
Director general/Administrator
 

Solutii la probleme privind contractul de munca temporara


Problema 1

La ce se refera incheierea unui contract de munca pe durata nedeterminata dintre un agent de munca temporara si un salariat temporar asa cum apare in art. 95 alin. (2)? Cum mai are el atunci calitatea de salariat temporar daca are contract de munca pe perioada nedeterminata?

Raspuns

Salariatul este temporar in raport cu misiunea sa, care este de maximum 24 de luni, in schimb fata de angajatorul sau (agentul de munca temporara) – el poate fi salariat cu durata nedeterminata, fiind pus la dispozitia utilizatorilor pentru mai multe misiuni succesive.

La baza dispozitiilor din Codul muncii referitoare la munca prin agent de munca temporara stau prevederile Directivei 2008/104/CE. Or, la pct. 15 din preambulul Directivei 2008/104/CE este reiterata regula in privinta incheierii in relatiile de munca a contractelor de munca pe durata nedeterminata.

Se arata la acest punct din directiva, contractele de munca pe durata nedeterminata reprezinta forma generala de raport de munca. In cazul lucratorilor care au incheiat un contract pe durata nedeterminata cu agentul de munca temporara, avand in vedere protectia speciala pe care o ofera acest tip de contract, ar trebui sa se introduca o dispozitie care sa permita exceptii de la regulile aplicabile in intreprinderea utilizatoare.

Totodata, la art. 5 alin. (2) din directiva sunt facute mentiuni referitoare la lucratorii temporari care au incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu un agent de munca temporara.

Astfel, ca o aplicare a normelor comunitare, legiuitorul roman a prevazut in art. 95 alin. (2) din Codul muncii posibilitatea agentului de munca temporara de a incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.

Prin urmare, in urma modificarilor intervenite prin Legea nr. 40/2011, este posibil ca intre aceleasi parti sa fie incheiate doua contracte individuale de munca:
- unul temporar pentru fiecare misiune;
- altul pe durata nedeterminata.

Problema 2

Cum pot fi trecute 2 misiuni de munca temporara in cadrul unui astfel de contract si sa ramana la dispozitia agentului de munca temporara intre 2 misiuni daca potrivit alineatului 3 din cadrul aceluiasi art. (95) se precizeaza ca pentru fiecare noua misiune se incheie un contract de munca temporara?


Raspuns

Potrivit art. 95 alin. (3) din Codul muncii, republicat, pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 94 alin. (2).

Contracte part-time sau cu norma intreaga de timp? Cand alegeti, ce alegeti pentru profitabilitate maxima?  Aflati care sunt aceste exceptii si aplicati corect criteriile de impozitare, DETALII AICI >>>
 
Intr-o opinie se apreciaza ca in acest caz este vorba despre incheierea unui act aditional la contractul de munca temporara incheiat pe o durata de pana la 36 luni sau a celui pe perioada nedeterminata, act aditional care va cuprinde elementele de identificare ale misiunii: conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.

Intr-o alta opinie, pe care o consideram corecta, se apreciaza ca intre agentul de munca temporara si salariat se incheie cumulativ:

    - un contract de munca pe durata nedeterminata.
    - cate un contract de munca temporara pentru fiecare misiune;

In acest caz, in care intre agentul de munca temporara si salariat coexista, pe durata fiecarei misiuni, doua contracte de munca (pe durata nedeterminata si pe durata unei misiuni), exista un cumul de functii la acelasi angajator. Se apreciaza ca strict legal, contractul de munca temporara nu este un act aditional la contractul pe durata nedeterminata, deoarece art. 95 alin. (3) ii precizeaza natura juridica in mod expres, ca fiind un contract, iar nu ca un act aditional.

Asadar, in temeiul aceluiasi contract pe durata nedeterminata salariatul se va afla la dispozitia agentului de munca temporara care ii va putea incredinta o noua misiune.

Problema 3
Societatea este obligata sa cuprinda in cadrul contractului de munca temporara criteriile de evaluare si obiectivele de performanta ale salariatilor temporari sau este obligatia utilizatorului pentru care presteaza munca temporara?


Raspuns
Partile contractului de munca temporara sunt agentul de munca temporara si salariatul temporar.

Utilizatorul este parte in contractul civil numit de Codul muncii contract de punere la dispozitie, incheiat cu agentul de munca temporara.

Asadar, contractul de munca se incheie intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, iar contractul de punere la dispozitie intre utilizator si agentul de munca temporara. Intre utilizator si salariat nu se incheie un contract de munca. Chiar daca lucreaza pentru utilizator, salariatul temporar ramane in raporturi juridice de munca cu angajatorul (agent de munca temporara) cu care a incheiat contractul de munca temporara.

Asadar, criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului fac parte din contractul de munca, contract incheiat in speta intre salariatul temporar si agentul de munca temporara (angajator). Utilizatorul, nefiind parte in acest contract, apreciem ca nu are calitatea de a stabili criterii de evaluare sau obiective de performanta salariatului temporar odata ce nu exista raport juridic de munca intre utilizator si salariatul temporar.


NOUTATI din Legislatia muncii

Ce noutati au aparut in domeniul legislatiei muncii?


Aflati Noutatile in Caietul Seminarului National de Legislatia Muncii!

Raluca Dimitriu si Rodica Mantescu va ofera o prezentare completa a modificarilor legislative din ultima perioada si a im-plicatiilor practice ale acesora, temele fiind:

1) Salariul minim
2) Concediul de crestere copil
3) Hartuirea la locul de munca
4) Telemunca pentru parinti
5) Suspendarea si incetarea CIM
6) Contractul cu fractiune de norma
7) Pauza de masa

Temele sunt „disecate” in amanunt de catre cei doi lectori, cu un profesionalism desavarsit.

...Vezi AICI detaliile complete <<

de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contract de munca temporaracontract de munca temporara 2023model contract de munca temporara 2023

Data aparitiei: 06 Februarie 2023
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Contractul de munca temporara. Model actualizat 2023 Nota: 4.83 din 5 - 9 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Indemnizatie de casatorie. Tratament fiscalIntrebare: Indemnizatia pentru casatorie (este prevazuta in Regulamentul intern) este considerat avantaj in natura? Trebuie sa se plateasca contributii pe suma respectiva?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Strain non UE. Contract de activitate sportiva. Viza de lunga sedere. Permis de sedereIntrebare: Un club sportiv doreste sa colaboreze cu un sportiv profesionist din Macedonia de Nord in baza unui contract de activitate sportiva. Care sunt pasii si documentele necesare pentru obtinerea permisului de munca in baza acestui contract de activitate sportiva? Este permis asa sau e necesar contract de munca?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]