Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

MODEL Contract de inchiriere in conformitate cu GDPR 2019

MODEL Contract de inchirierecontract de inchiriere GDPRcontract de inchiriere protectia datelor
Despre Regulamentul de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) am mai discutat, iar in cele ce urmeaza vom discuta despre modul in care se va redacta un contract de inchiriere GDPR 2019:
Contract de inchiriere in conformitate cu GDPR 2019:Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ..........................................., avand statutul juridic de .........................., actul de infiintare ...............................................................................................................................................................,
(felul, numarul, data si emitentul)
cu sediul central in ....................................., str. ................................ nr. ......, judetul/sectorul ...........,
     (localitatea)
reprezentat(a) prin ..............................., in calitate de locator si

1.2. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in .................................., str. .............................. nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......,
           (localitatea)
judetul/sectorul ..............., avand codul unic de inregistrare nr. ......................., atribut fiscal ................................... si numar de ordine in registrul comertului ........../.............../................, contul nr. ............................. deschis la ........................., telefon ...................., fax ........................., reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de locatar
sau

1.2. ................................................... cu domiciliul in ......................................... str. ...........................
                  (numele si prenumele)                     (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ........, judetul/sectorul ...................., avand actul de identitate seria ......... numarul .................., eliberat de ........................, la data de ..................., codul numeric personal ............................, in calitate de locatar
in baza aprobarii ................................ nr. .............., din ........................., au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere, cu respectarea dispozitiilor art. 1777-1835 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie cedarea folosintei bunului (mobil sau imobil) ................................................................................................................................................................ situat in ................................................................................................................................................ .
2.2. Predarea-primirea bunului care face obiectul prezentului contract de inchiriere este consemnata
in procesul-verbal anexa ................ .

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Termenul contractului este de ....... luni/ani cu incepere de la data procesului-verbal de predare-primire.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul inchirierii – chiria – pentru folosirea bunului care face obiectul inchirierii este de ........... LEI/EURO/USD pe luna/an.
4.2. Plata chiriei se face lunar/trimestrial/semestrial pana cel mai tarziu in ultima zi a lunii/trimestrului/semestrului pentru care se face plata.
4.3. Plata chiriei se face in urmatoarele conturi:
a) contul locatorului nr. ............................ deschis la Banca .......................................... ;
b) contul locatarului nr. ............................ deschis la Banca .......................................... .

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru care a fost incheiat si sa-l intretina in aceasta stare pe toata durata inchirierii;
b) sa execute la timp si in bune conditii toate lucrarile de reparatii care nu sunt in sarcina locatarului;
c) sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului, garantand pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor ascunse ori contra tulburarii folosintei bunului.

5.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:
a) sa foloseasca bunul inchiriat potrivit destinatiei rezultate din prezentul contract;
b) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii ce ii revin;
c) sa plateasca chiria in cuantumul si la termenele stabilite prin prezentul contrat;
d) la incheierea duratei contractului, sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit, adica in stare buna.
5.3. Locatorul are obligatia de a suporta toate sarcinile si impozitele datorate pentru bunul inchiriat.
5.4. Taxele comunale precum si utilitatile consumate sunt in sarcina locatarului.

VI. SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui tert este permisa numai cu acordul prealabil dat in scris de locator si cu respectarea conditiilor si aprobarilor cerute pentru inchiriere.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.2. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile datoreaza daune-interese.
7.3. Neplata chiriei la termen il autorizeaza pe locator sa rezilieze contractul si sa ceara daune-interese.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea
in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.
8..2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ................,
                                                 (zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
       (zile, ore)
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.
10.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau
10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Partile colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal inscrise in prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.
11.2. In procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, partile aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.
11.3. Datele cu caracter personal comunicate in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului contract.
11.4. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).
11.5. Datele personale, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate institutiilor publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
11.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale in alte scopuri decat cele prevazute la pct. 9.3, partea care realizeaza prelucrarea va informa cealalta parte si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
11.7. Partile isi garanteaza reciproc dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
11.8. Datele personale inscrise in prezentul contract sunt pastrate pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
11.9. In contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

XII. CLAUZE SPECIALE1)

12.1. ..................................................................................................................................................... .
12.2. ..................................................................................................................................................... .
etc.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ........... exemplare, din care ............................ .LOCATOR                             LOCATARNota:

1. In raport de natura si de specificul obiectului inchirierii, partile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a bunurilor, obligatii si garantii suplimentare, cazuri de reziliere s.a.
2. Locatiunea bunurilor imobile si aceea a bunurilor mobile se numeste inchiriere, iar locatiunea bunurilor agricole poarta denumirea de arendare. Dispozitiile sunt aplicabile, in mod corespunzator, inchirierii locuintelor si arendarii, daca sunt compatibile cu regulile particulare prevazute pentru aceste contracte.
3. Locatiunea spatiilor destinate exercitarii activitatii unui profesionist este supusa si dispozitiilor art. 1.824 si 1.828-1.831.Un articol realizat despre expertii de la PortalProtectiaDatelor >>>


de Mara Dobrin


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
MODEL Contract de inchirierecontract de inchiriere GDPRcontract de inchiriere protectia datelor

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 14 Octombrie 2019
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


MODEL Contract de inchiriere in conformitate cu GDPR 2019 Nota: 4.75 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Cumul pensie salariu. Data incetarii CIMIntrebare: Un angajat cu functia farmacist sef s-a pensionat, decizia de pensionare este din 2.07.2020, data punerii in plata 27.06.2020. Primeste decizia pe data de 03.08.2020. Angajatul lucreaza in continuare pe aceiasi functie. Pentru a cumula pensia cu salariul e necesar sa fie incheiat contractul de munca cu art. 56 lit. c) si incheierea unui nou contract. (asta am lamurit cu dvs, am avut o intrebare lunile trecute). Acum intrebarea este cu ce data operez incetarea in Revisal si cu ce data noul...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Delegare de la unul dintre locurile de munca in cazul unui cumul de functiiIntrebare: Am un salariat incadrat cu 8 ore pe o societate si cu 2 ore pe o alta societate. A fost trimis in delegatie de societatea la care are contract de munca cu 2 ore. Diurna externa o pot plati pentru toata durata deplasarii, chiar daca salariatul are contract de 2 ore? Pentru contractul de 8 ore cum il pontez in aceasta perioada?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori

Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"
CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori
Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]