Noua procedura de autorizare unitati protejate. Ordinul 1423/2020

noua procedura unitati protejateprocedura autorizare unitati protejate
Noua procedura de autorizare unitati protejate. Ordinul 1423/2020
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ordinul nr. 1423/2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate a fost publicat in  Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020. 
 
Articolul 1 – Prezenta procedura stabileste modalitatea de autorizare a unitatilor protejate pe baza autorizatiei eliberate in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege. 

Articolul 2 - Autorizatia de functionare ca unitate protejata este eliberata de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, denumita in continuare Autoritate, prin ordin al presedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 1.
 
Articolul 3 – (1) In vederea autorizarii ca unitate protejata, o entitate trebuie sa respecte prevederile art. 5 pct. 29, art. 78 alin. (3) lit. b) si art. 81 alin. (1), (1^1) si (2) din Lege, si anume:
 
a) sa fie operator economic cu personalitate juridica si gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III sa reprezinte cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;
 
b) sa fie sectie, atelier sau alta structura, fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, din cadrul unei institutii publice sau din cadrul unei organizatii fara scop patrimonial, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor sectiei, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III sa reprezinte cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor din sectie, atelier sau structura;
 
c) sa fie persoana fizica detinatoare a unui document care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III in situatia in care:
 
(i) este autorizata in baza unei legi speciale sa desfasoare activitati independente, atat individual, cat si in una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
 
(ii) este persoana fizica autorizata;
 
(iii) este membru titular al unei intreprinderi individuale ori al unei intreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

Articolul 4 – (1) In vederea autorizarii ca unitate protejata, dosarul se depune personal, prin posta cu confirmare de primire, la sediul Autoritatii din municipiul Bucuresti, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, si cuprinde documentele prevazute la alin. (2)-(5).
 
(2) Modelul de cerere pentru eliberarea autorizatiei este prevazut in anexa nr. 2.
 
(3) Actele privind infiintarea si organizarea entitatii, in termen de valabilitate, pot fi, dupa caz:
 
a) act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare si functionare;
b) certificat de inregistrare in registrul comertului, certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial in Registrul special eliberat de judecatorie;
c) certificat constatator din care sa rezulte activitatile desfasurate si codurile Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN aferente, precum si adresele punctelor de lucru, dupa caz;
d) actul din care reiese codul de inregistrare fiscala;
e) copie de pe cartea de identitate, autorizatie/atestat/aviz de libera practica, orice document care sa ateste inscrierea intro forma de organizare, pentru exercitarea profesiei in baza unei legi speciale.
 
(4) Tabelul cu domeniul/domeniile de activitate si personalul angajat, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 si care cuprinde urmatoarele informatii:
 
a) numele si prenumele persoanelor angajate;
b) timpul de lucru al fiecarui angajat (norma);
c) activitatea proprie a persoanei cu handicap/invalide gradul III, scurta descriere, corelata cu activitatile din certificatul constatator prevazut la alin. (3) lit. c);
d) domeniul/domeniile de activitate care face/fac obiectul autorizarii;
e) locul desfasurarii activitatii pentru care se solicita autorizatia;
f) observatii;
g) procentul de persoane cu handicap/invalide gradul III angajate;
h) procentul normei de lucru cumulate a persoanelor cu handicap/invalide gradul III angajate.

(5) Alte documente:
 
a) raport per salariat extras, dupa caz, din Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru fiecare persoana cu handicap/invalida gradul III, la data depunerii cererii de autorizare;
b) copii de pe contractele de munca si fisele de post ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III;
c) copii de pe documentele de incadrare in grad de handicap/invaliditate gradul III;
d) angajamentul reprezentantului legal al unitatii protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite sau cu privire la modificari ale documentelor prevazute la alin. (2)-(4) si in prezentul alineat, in maximum 5 zile lucratoare de la data producerii acestor modificari.
 
(6) Documentele prevazute la alin. (2)-(5) sunt in termen de valabilitate si poarta pe fiecare pagina semnatura reprezentantului legal, cu mentiunea „conform cu originalul", daca sunt transmise in format fizic. Daca entitatea care solicita autorizarea ca unitate protejata opteaza pentru transmiterea documentelor pe e-mail, acestea sunt semnate cu semnatura digitala autorizata a reprezentantului legal si nu au mentiunea „conform cu originalul".
 
(7) In situatia in care ulterior eliberarii autorizatiei intervin modificari cu privire la documentele prevazute la alin. (2)-(5), reprezentantul legal al unitatii protejate are obligatia de a notifica Autoritatea in maximum 5 zile lucratoare de la data ivirii acestor modificari si de a comunica noile documente cu respectarea prevederilor alin. (6). In functie de acestea, Autoritatea elibereaza o noua autorizatie sau, dupa caz, retrage autorizatia daca se constata ca potrivit noilor documente nu mai este dovedita indeplinirea conditiilor de autorizare.
 
Articolul 5 – (1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap/invalida gradul III, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.
 
(2) Produsul comercializabil reprezinta bunul material obtinut prin prelucrarea materiilor prime in procesul de productie realizat prin propria activitate a persoanei cu handicap/invalida gradul III, iar serviciul prestat reprezinta operatiunea realizata prin propria activitate a persoanei cu handicap/invalida gradul III, care nu constituie intermediere sau livrare de bunuri, altele decat cele rezultate din activitatea de productie a entitatii, al carui cost este reprezentat de minimum 70% din cheltuielile salariale. In situatia activitatilor economice desfasurate de catre persoana fizica detinatoare a unui document de incadrare in grad de handicap/invaliditate gradul III, in conditiile art. 81 din lege, pentru care nu sunt inregistrate cheltuieli cu salariile, conditia referitoare la costul serviciului nu se aplica.
 
(3) Activitatea persoanei cu handicap/invalide gradul III angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al acesteia, fisa de post sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate.
 
(1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap/invalida gradul III, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.
 
(2) Produsul comercializabil reprezinta bunul material obtinut prin prelucrarea materiilor prime in procesul de productie realizat prin propria activitate a persoanei cu handicap/invalida gradul III, iar serviciul prestat reprezinta operatiunea realizata prin propria activitate a persoanei cu handicap/invalida gradul III, care nu constituie intermediere sau livrare de bunuri, altele decat cele rezultate din activitatea de productie a entitatii, al carui cost este reprezentat de minimum 70% din cheltuielile salariale. In situatia activitatilor economice desfasurate de catre persoana fizica detinatoare a unui document de incadrare in grad de handicap/invaliditate gradul III, in conditiile art. 81 din lege, pentru care nu sunt inregistrate cheltuieli cu salariile, conditia referitoare la costul serviciului nu se aplica.
 
(3) Activitatea persoanei cu handicap/invalide gradul III angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al acesteia, fisa de post sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate.
Articolul 6
(1) Prevederile art. 3 si 4 constituie conditii de autorizare a unitatilor protejate, iar neindeplinirea acestora conduce la respingerea cererii de autorizare.
(2) Respingerea cererii de autorizare se aduce la cunostinta solicitantului, prin notificare, in termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Notificarea poate fi atacata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Articolul 7
 
(1) In termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii, dosarul este analizat de catre structura de specialitate din cadrul Autoritatii, care propune presedintelui acesteia eliberarea autorizatiei, in baza unei note.
 
(2) Autorizatia se elibereaza in baza notei prevazute la alin. (1), aprobate de presedintele Autoritatii.
 
(3) Fiecare autorizatie este inregistrata in Registrul unitatilor protejate, gestionat de structura de specialitate si postat pe siteul Autoritatii.
(4) Modelul Registrului unitatilor protejate este prevazut in anexa nr. 4.
 
(5) Registrul unitatilor protejate este permanent actualizat de catre structura de specialitate din cadrul Autoritatii.
(6) Entitatile interesate sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate pot accesa informatii cu privire la acestea, din Registrul unitatilor protejate publicat pe site-ul Autoritatii.
Articolul 8
(1) Autorizatiile eliberate au valabilitate de 3 ani.
(2) Autorizatia isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite dispozitiile legale referitoare la autorizarea unitatilor protejate.
(3) Eliberarea unei noi autorizatii ori de cate ori situatia o impune atrage incetarea valabilitatii autorizatiei detinute.
 
(4) La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, entitatea interesata reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu minimum 60 de zile inainte de expirarea propriuzisa a autorizatiei.
 
Articolul 9
 
(1) Unitatea protejata autorizata are obligatia ca, pe durata de valabilitate a autorizatiei, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, sa prezinte Autoritatii raportul de activitate pentru anul precedent, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.
(2) Raportul de activitate prevazut la alin. (1) se transmite la sediul Autoritatii din municipiul Bucuresti, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, caz in care acesta trebuie sa fie semnat cu semnatura digitala autorizata a reprezentantului legal al unitatii protejate autorizate.
 
(3) Anual, structura de specialitate analizeaza rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat in Raportul de activitate a Autoritatii.
 
Articolul 10
 
(1) Suspendarea autorizatiei se face in caz de neprezentare a raportului de activitate prevazut la art. 9 alin. (1).
(2) Suspendarea autorizatiei se face prin ordin al presedintelui Autoritatii, in baza unei note intocmite de catre structura de specialitate a Autoritatii si aprobate de presedintele acesteia.
(3) Ordinul presedintelui Autoritatii, prevazut la alin. (2), se consemneaza in Registrul unitatilor protejate si este comunicat atat pe adresa electronica a unitatii protejate, cat si prin posta, cu confirmare de primire.
(4) Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia poate solicita revocarea masurii luate, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ordinului prevazut la alin. (2), pe adresa electronica a acesteia, prezentand in acest sens raportul de activitate.
(5) Pe perioada suspendarii autorizatiei, unitatea protejata autorizata nu mai beneficiaza de facilitatile prevazute de lege.
 
Articolul 11
 
(1) Retragerea autorizatiei se poate face in urmatoarele situatii:
a) nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea ca unitate protejata, constatate de structura de specialitate, in urma analizarii raportului de activitate;
b) neprezentarea de catre unitatea protejata, in termen de 30 de zile de la data suspendarii, a raportului de activitate conform prevederilor art. 10 alin. (4);
c) nerespectarea prevederilor art. 3, pe perioada de valabilitate a autorizatiei;
d) nerespectarea prevederilor art. 4, constatata in urma analizei documentelor, de catre structura de specialitate;
e) la propunerea organelor competente, ca urmare a constatarii nerespectarii conditiilor de autorizare pe durata valabilitatii autorizatiei;
f) ca urmare a nerespectarii angajamentului reprezentantului legal al unitatii protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite sau cu privire la modificari ale documentelor prevazute la art. 4 alin. (2)-(5), in maximum 5 zile lucratoare de la data producerii acestor modificari;
g) la cerere.
(2) Retragerea autorizatiei se face prin ordin al presedintelui Autoritatii, in baza unei note intocmite de structura de specialitate a Autoritatii si aprobata de presedintele acesteia.
 
(3) Ordinul presedintelui Autoritatii, prevazut la alin. (2), se consemneaza in Registrul unitatilor protejate si este comunicat atat pe adresa electronica a unitatii protejate, cat si prin posta, cu confirmare de primire.
 
(4) Retragerea autorizatiei presupune radierea unitatii protejate din Registrul unitatilor protejate.
 
Articolul 12
 
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, unitatile protejate autorizate in baza Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, cu modificarile si completarile ulterioare, vor transmite documentele in conformitate cu prevederile art. 4, in vederea emiterii unei noi autorizatii.
 
(2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) reprezinta situatie de retragere a autorizatiei.
 
Articolul 13
 
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta procedura.
 

NOUTATI din Legislatia muncii

Ce modificari a adus celebra Lege nr. 283/2022?


Legea nr. 283/2022 a creat mai multe probleme decat a rezolvat!

Parcurgeti Caietul Seminarului National de Legislatia Muncii!
Contine noutatile legislative aplicabile in 2023, implicatii, controverse, solutii, comentarii, intrebari si raspunsuri!

Raspunsuri impecabile la 4 mari intrebari:

1) Ce modificari a adus celebra Lege nr. 283/2022?  
2) Care sunt implicatiile, inclusiv cele foarte subtile, ale acestor modificari?
3) La ce alte aspecte legate de legislatia muncii trebuie sa fiti foarte atent in aceasta perioada?
4) Cu ce situatii sensibile e posibil sa va confruntati in 2023?

...Vezi AICI detaliile complete <<

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
noua procedura unitati protejateprocedura autorizare unitati protejate

Data aparitiei: 10 Noiembrie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Noua procedura de autorizare unitati protejate. Ordinul 1423/2020 Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Societate cooperativa. Conventie de munca. CIMIntrebare: Societatea Cooperativa Mestesugareasca X, are in totalitate 12 angajati: Un nr de 11 angajati au contract individual de munca (CIM) si 1 angajat are conventie individuala de munca (CIV specifica cooperatiei) Angajatul cu CIV are functia de administrator dar este si unul din cei 5 asociati aii Societatii Cooperative Mestesugaresti X Intrebare: Poate angajatul sa ramana asociat la SCM X dar sa treaca de la la CIV la CIM cu transmitere in Revisal? Cum trebuie procedat?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu fara plata dupa CCCIntrebare: Avem o salariata care are contractul de munca suspendat pentru Concediu crestere si ingrijire copil pana la varsta de 2 ani - pentru al 2-lea copil, suspendare care expira la data de 07.07.2023. Salariata ne anunta ca ar fi insarcinata cu al 3 -lea copil si ne intreba daca putem sa o trecem in concediu fara salariu pana la data cand va naste copilul al 3 lea? Mentionam ca NU a prezentat pana in prezent un document de la medicul de familie ca ar fi insarcinata. Va rugam sa ne spuneti, cum ar...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz"
MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]