legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1425/2006

Hotarare

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

 

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. I. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :

1. La articolul 2, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

5. accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) - accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, alte documente medicale, potrivit legii;

2. La articolul 2, la punctul 10, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

c) accident care a antrenat vatamarea sau decesul petrecut pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul, si invers, daca se gaseste in incinta intreprinderii si/sau unitatii sau in alt loc de munca organizat de angajator.

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 4 - Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:

a) persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale pentru care procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este reglementata de O.U.G. nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 10 - (1) In cazul in care, in cadrul controalelor, se constata abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, inspectorul de munca poate dispune sistarea activitatii si, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de munca inscrierea mentiunii in certificatul constatator;


(2) Inspectoratul teritorial de munca mentioneaza sistarea activitatii prevazuta la alin. (1) in certificatul constatator.

5. La articolul 14, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

c) prin infiintarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire si protectie, dupa caz;

6. La articolul 15, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

2. elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

7. La articolul 15, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

5. verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, instructiunile proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;

8. La articolul15, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

9. La articolul 15, punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

17. efectuarea controalelor interne la locurile de munca cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

10. La articolul 15 se introduc trei puncte noi, 32, 33 si 34, care vor avea urmatorul cuprins:

 

32. evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp de catre persoane competente, ori alte activitati necesare potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

33. supravegherea sanatatii lucratorilor;

34. alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, la locul de munca.

11. La articolul 15 se introduc trei alineate noi, alineatele (3), (4) si (5), care vor avea urmatorul cuprins:

 

(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice, trebuie sa se efectueze, cel putin, in urmatoarele situatii:

a) ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca, substantele sau preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/posturilor de munca;

b) dupa producerea unui eveniment;

c) la constatarea ineficientei masurilor de prevenire luate;


d) la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice.

e) la executarea unor lucrari speciale.

 

(4) In vederea verificarii conditiilor de munca, din punct de vedere al asigurarii securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, angajatorul trebuie sa efectueze, ori de cate ori este necesar, dar cel putin anual evaluarea riscurilor profesionale la posturile de lucru.

(5) In scopul evaluarii riscurilor si in aplicarea art.13 lit.j) din Lege de catre angajatori, se vor stabili, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, conditiile si modul de realizare a testarii psihologice a aptitudinilor si a controlului psihologic periodic al lucratorilor, de catre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.

12. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(1) In cazul intreprinderilor cu pana la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt dintre cele prevazute in anexa nr. 5;

b) angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate;

c) angajatorul indeplineste cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzatoare cel putin prevederilor art. 47 lit.a) sau art. 511 lit.a).

(2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin.(1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie si/sau poate sa apeleze la servicii externe, in conditiile prezentei hotarari.

13. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.17 - (1) In cazul intreprinderilor care au intre 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt dintre cele prevazute in anexa nr. 5;

b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

c) angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate;

d) angajatorul indeplineste cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzatoare cel putin prevederilor art. 47 lit.a) sau art. 511 lit.a).

2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie si/sau poate sa apeleze la servicii externe, potrivit prezentei hotarari.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2) cel putin unul dintre lucratorii desemnati trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare prevederilor art.47 lit.c) sau art. 511 lit.a).

(4) In cazul in care angajatorul/lucratorii desemnati/serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15 alin.(1), angajatorul trebuie sa apeleze, in completare, la servicii externe pentru activitatile de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu.

14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.18 - (1) In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor intre 50 si 149 de lucratori, angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa organizeze servicii interne de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din cadrul intreprinderii.

(2) In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor prevazute la alin.(1), care desfasoara activitati dintre cele prevazute in anexa nr.5, angajatorul trebuie sa organizeze servicii interne de prevenire si protectie.

(3) In cazul in care lucratorii desemnati, serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art.15, angajatorul trebuie sa apeleze, in completare, la servicii externe pentru activitatile de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu.

15. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 19 - (1) In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de lucratori, angajatorul trebuie sa organizeze servicii interne de prevenire si protectie.

(2) In cazul in care serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze, in completare, la unul sau mai multe servicii externe pentru activitatile de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu.

16. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.20 - (1) Desemnarea nominala a lucratorului/ lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizi a scrisa a angajatorului.

(2) Angajatorul va numi lucratorul desemnat numai din randul lucratorilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga.

(3) Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze.

17. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.21 - Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, potrivit prevederilor art.47 lit.b), sau art. 51 1 lit.a) coroborat cu anexa 6A punctul A, ale prezentei hotarari.

18. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.23 - (1) Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzatoare art. 47 lit.b) coroborat cu anexa 6A lit.A sau art.47 litc) sau art. 51 1, si, dupa caz, medic de medicina muncii, psihologi, personal medical cu pregatire medie sau alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare.

(2) Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului superior, respectiv prevederilor art. 47 lit.c) si sau art. 511 lit.b

(3) Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care au contract individual de munca cu norma intreaga, incheiat cu angajatorul.

(4) In cadrul serviciului intern de prevenire si protectie cel putin unul dintre lucratorii acestui serviciu trebuie sa aiba pregatire potrivit prevederilor art.47 lit.c) sau art. 51 1 lit.b), acesta putand fi numit conducator al serviciului intern de prevenire si protectie.

19. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.27 - (1) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin serviciul extern de medicina muncii, autorizat, acreditat si avizat de Colegiul Medicilor din Romania si Autoritatea de Sanatate Publica, in conditiile legii.

(2) Supravegherea sanatatii lucratorilor din unitatile cu profil medical este asigurata prin serviciul intern sau serviciul extern de medicina muncii, autorizat, acreditat si avizat de Colegiul Medicilor din Romania si Autoritatea de Sanatate Publica, in conditiile legii.

(3) In cazul supravegherii sanatatii lucratorilor de catre serviciul extern de medicina muncii, acesta coordoneaza si activitatea personalului medico-sanitar din structura serviciului intern de prevenire si protectie.

(4) Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si supravegherea sanatatii lucratorilor precum si controlul si testarea psihologica, daca dispune de personal cu capacitate profesionala si de mijloace materiale adecvate, in conditiile legii.

20. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.32 - (1) Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare prevederilor art. 47 lit b) si c) sau art. 511 , si, dupa caz, alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare.

(2) Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca potrivit prevederilor art. 47 lit.c) sau art. 511 lit.b).

(3) In cazul in care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca potrivit prevederilor art.47 lit.c) sau art. 511 lit.b).

(4) O persoana poate sa ocupe functia de conducator la un singur serviciu extern de prevenire si protectie.

21. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.33 - (1) Contractul incheiat intre angajator si serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa cuprinda si urmatoarele:

a) activitatile de prevenire si protectie care vor fi desfasurate de catre fiecare serviciu extern de prevenire si protectie;

b) modul de colaborare cu lucratorii desemnati / serviciile interne si/sau cu alte servicii externe de prevenire si protectie;

c) clauze privind solutionarea litigiilor aparute intre parti;

d) copie dupa certificatul de abilitare.

 

(2) Prestatorii de servicii care presteaza pe teritoriul Romaniei, trebuie sa isi informeze beneficiarii de servicii, potrivit prevederilor art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

22. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.34 - (1) Serviciul extern trebuie sa intocmeasca, in doua exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevazut in anexa nr. 10.

(2) Rapoartele trebuie inaintate, in termen de 15 zile de la incheierea semestrului, inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia serviciul extern isi are sediul, domiciliul sau resedinta .

(3) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate si va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar il va arhiva.

(4) Inspectoratul teritorial de munca va inainta Inspectiei Muncii, semestrial, un raport privind activitatea desfasurata de serviciile externe de prevenire si protectie in judetul respectiv.

(5) Pe baza rapoartelor prevazute la alin.(5) si a altor surse, Inspectia Muncii va intocmi un raport semestrial, pe care il va inainta Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(6) Serviciile externe sunt obligate sa notifice Comisia de abilitare si avizare care le-a abilitat, inclusiv prin intermediul PCU electronic, in termen de 10 zile lucratoare de la modificarea starii respective, cu privire la urmatoarele schimbari:

a) constituirea de filiale sau sucursale ale caror activitati intra in sfera reglementata de prezenta hotarare;

b) schimbari in urma carora conditiile de acordare a certificatului de abilitare nu mai sunt indeplinite;

c) schimbarea conditiilor prevazute la art. 43.

(7) In cazul prevazut la alin.(6) lit.a), serviciile externe sunt obligate sa notifice si inspectoratul teritorial de munca in care urmeaza sa isi deschida filiala.

23. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.36 - (1) Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa isi desfasoare activitatea numai daca sunt in posesia unui certificat de abilitare pentru prestarea serviciilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, denumit in continuare certificat de abilitare, valabil, emis de inspectoratele teritoriale de munca judetene sau al municipiului Bucuresti, pe raza carora isi au sediul, domiciliul sau resedinta in urma analizarii dosarului transmis de persoana fizica sau juridica care doreste abilitarea, sau in conditiile art. 451 454.

(2) In cadrul fiecarui inspectorat teritorial de munca, respectiv al municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, denumita in continuare Comisia de abilitare si avizare.

(3) Membrii comisiei prevazute la alin. (3) sunt:

a)Reprezentatul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munca

b) Reprezentantul asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale;

c)Reprezentantul nominalizat al Comisiei de autorizare judeteana sau a Municipiului Bucuresti infiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.

 

(4) Presedintele Comisiei de abilitare si avizare este persoana prevazuta la alin.(3) lit.a).


(5) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de munca, numite de catre conducerea acestuia, si au ca principale atributii urmatoarele:

a) fac parte din Comisia de abilitare si avizare ;

b) nu au drept de vot ;

c) au obligatia sa asigure cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre UE sau SEE prin intermediul sistemului IMI in numele Comisiei de abilitare si avizare, in conditiile legii;

d) verifica legalitatea documentelor eliberate de autoritati competente din alte State Membre, depuse in vederea abilitarii, avizarii sau notificarii, dupa caz, prin Sistemul de informare IMI in cadrul Pietei Interne, in conditiile legii, in cazul in care Comisia considera ca este necesar.

24. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.37 - (1) In vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art.15 alin.(1), solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, conform modelului prezentat in anexa nr. 8A;

 

b) opisul documentelor din dosar;

c) copie dupa certificatul de inregistrare la registrul comertului care sa contina codul 7490 si, dupa caz, copie dupa actul constitutiv.

d) copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform prevederilor art. 31 si 32;

e) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;

f) copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru conducatorul serviciului extern care va desfasura activitatile de prevenire si protectie, cum ar fi carnetul de munca, fisa postului/posturilor detinute sau pe care le-a detinut, adeverinte, decizii ;

g) memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispune, si care sa contina cel putin urmatoarele informatii cu privire la:

g.1- sediul lucrativ;

g.2- baza tehnico-materiala;

g.3- sursele de documentare;

g.4- activitatile de la art.15 pentru care considera ca detine expertiza si cele pe care intentioneaza sa le desfasoare;

g.5- domeniile din CAEN in care intentioneaza sa-si desfasoare activitatea, potrivit competentelor personalului si bazei tehnico materiale;

g.6- programul propus pentru perfectionarea expertilor proprii.

h) copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern;

i) copii ale contractelor individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern;

j) declaratii ale personalului serviciului extern privind pastrarea confidentialitatii, in timpul si dupa incetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.

k) documentele necesare care sa ateste calitatea prevazuta la art.32 alin.(2), dupa caz.

(2) Dovada indeplinirii cerintelor mentionate la alin.(1) poate fi facuta si prin documente eliberate de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European intocmite intr-un scop echivalent sau din care sa reiasa ca sunt indeplinite cerintele respective, prezentate in copie certificata de catre solicitant si insotite de o traducere neoficiala in limba romana.

25. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.38 - (1) Solicitantul trebuie sa transmita prin posta dosarul prevazut la art. 37, cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii Comisiei de abilitare si avizare.

(2) Cererile se inregistreaza in ordinea primirii lor.

(3) In termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de autorizare, solicitantului i se trimite o confirmare.

(4) Documentele solicitate suplimentar trebuie sa fie depuse de catre solicitant in cel mult 45 de zile de la data trimiterii confirmarii prevazute la alin.(3), in caz contrar cererea se respinge.

26. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.39 - (1) Comisia de abilitare si avizare isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat prin act administrativ al conducatorului structurii teritoriale respective, potrivit art.36 alin.(1) din prezenta hotarare.

(2)Comisia de abilitare si avizare are urmatoarele obligatii:

a) sa afiseze data intrunirii la sediul sau, pe pagina proprie de internet sau in presa locala, cu cel putin 15 zile inainte;

b) sa se intruneasca, cel putin o data pe trimestru, in functie de numarul de dosare primite;

c) sa analizeze dosarele solicitantilor cu continutul prevazut la art. 37 si 42;

d) sa analizeze cazurile prevazute la art.41 si 43 si sa decida in consecinta, ;

e) sa transmita solicitantului o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia, sau sa-l anunte daca cererea sa este respinsa pentru motive de natura procedurala;

f) atunci cand dosarul depus de solicitant este complet si corect intocmit sau, dupa caz, completat, confirmarea de primire prevazuta la lit. e) trebuie sa precizeze termenul de procesare a cererii si data de la care incepe sa curga perioada, respectiv, data inregistrarii cererii de abilitare sau data primirii documentatiei complete, mentiunea privind autorizarea tacita, in cazul depasirii termenului de procesare a cererii si caile de atac disponibile;

g) atunci cand dosarul depus de solicitant este incomplet sau incorect intocmit, confirmarea de primire prevazuta la lit. d ) trebuie sa precizeze informatii privind documentele lipsa, completarea documentelor din dosar, daca este cazul, termenul limita de completare a dosarului, data de la care incepe sa curga perioada de procesare a cererii de abilitare, respectiv, data primirii documentatiei complete, precum si caile de atac disponibile.

h) sa elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, pentru solicitantii care indeplinesc conditiile pentru servicii externe de prevenire si protectie prevazute de prezentele norme metodologice, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete;

i) sa asigure inscrierea persoanelor fizice si juridice abilitate, a celor care notifica precum si a celor carora li s-a retras/anulat certificatul de abilitare in listele respective.

j) poate prelungi, o singura data, termenul prevazut la litera h), pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. In acest caz, valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea termenului;

k) sa motiveze in mod corespunzator si sa notifice solicitantului, inainte de expirarea termenului initial, in cazul prelungirii termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri;

l) sa transmita titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 10 zile de la data intrunirii Comisiei de abilitare si avizare, certificatele de abilitare emise;

m) sa tina evidenta certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele in baza carora s-au emis;

n) sa instiinteze serviciile externe care fac obiectul prevederilor art.451 454 si care au notificat Comisia de abilitare si avizare si sa asigure inscrierea acestor servicii in listele nationale respective.

o) are obligatia sa asigure cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre UE sau SEE prin intermediul sistemului IMI, in conditiile legii.

p) verifica legalitatea documentelor eliberate de autoritati competente din alte State Membre, depuse in vederea autorizarii sau notificarii, dupa caz, prin Sistemul de informare IMI in cadrul pietei interne, in conditiile legii, in cazul in care este necesar.

27. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 40- (1) Solicitantul caruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii, sa faca contestatie la Comisia de contestatii constituita in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

28. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 41 - (1) Certificatul de abilitare se retrage de catre Comisia de abilitare si avizare care l-a eliberat, in urmatoarele situatii:

a) daca solicitantul nu a depus trei rapoarte semestriale, in termen, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi are domiciliul/sediu social, dupa ce, anterior, a fost sanctionat de doua ori in temeiul art.40 din Lege;

b) daca in urma controlului se dovedeste ca serviciul extern de prevenire si protectie nu a respectat conditiile pentru care a fost abilitat ();

c) daca nu a respectat componenta comisiei de evaluare a riscurilor, potrivit legislatiei in vigoare.

 

(2) Dreptul de prestare a serviciilor de catre prestatorii carora li se retrage certificatul de abilitare, se considera ca inceteaza la data primirii instiintarii ca certificatul a fost retras, transmisa de Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca la care sunt luati in evidenta.

29. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 42 - (1) Reinnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea conditiilor in baza carora s-a emis, potrivit art. 43.

(2)Pentru reinnoirea certificatului de abilitare, prevazuta la alin.(1), in max. 10 zile lucratoare de la modificarea uneia sau mai multor conditii initiale, solicitantul va depune urmatoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare si avizare,:

a) cerere de reinnoire conform modelului prezentat in anexa nr. 8B, care sa contina lista modificarilor survenite, precum si declaratia pe proprie raspundere ca nu mai exista si alte modificari fata de cele din lista;

b) certificatul de abilitare, in original;

c) documentele care atesta noile conditii modificate fata de cele corespunzatoare din dosarul prevazut la art. 37;

d) copii dupa documentele care atesta absolvirea unor programe de formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in cazul in care au fost efectuate.

(3) In situatia in care serviciile externe de protectie si prevenire nu mai indeplinesc conditiile de abilitare si nu au solicitat reinnoirea certificatului de abilitare in termenul prevazut la alin.(2), valabilitatea certificatului de abilitare inceteaza.

30. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 43 - (1) Conditiile in baza carora s-a emis certificatul de abilitare a caror modificare conduce la necesitatea reinnoirii certificatului de abilitare, conform prevederilor art. 42 sunt urmatoarele:

a) la schimbarea formei juridice de organizare a persoanei autorizate, potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) la schimbarea denumirii/numelui persoanei juridice sau fizice autorizate;

d) la schimbarea sediului/domiciliului/resedintei al persoanei juridice sau fizice autorizate

e)schimbarile in urma carora conditiile de abilitare initiale referitoare la competente si mijloace materiale nu mai sunt indeplinite;

f) schimbarea conducatorului serviciului extern;

g) schimbarea personalului cu atributii specifice, relevant pentru domeniile in care prestatorul a declarat ca detine expertiza.

(3) Serviciile externe abilitate pot informa Comisia de abilitare si avizare cu privire la aceste schimbari, inclusiv prin intermediul PCU electronic.

(4) Dupa analizarea noilor conditii prevazute la alin. (1), Comisia de abilitare si avizare va decide daca certificatul de abilitare isi mentine sau isi pierde valabilitatea si va comunica in scris titularului de certificat aceasta decizie.

(5) In situatia in care serviciul extern/prestatorul nu mai indeplineste conditiile de abilitare prevazute de prezenta hotarare, Comisia de abilitare si avizare poate retrage certificatul de abilitare in cauza.

31. Dupa art.43, se e introduce un nou articol, art.(43 1) cu urmatorul cuprins:

 

Art.431 - Listele cu servicii externe abilitate care pot presta in Romania precum si cu cele carora li s-a retras certificatul de abilitare se afiseaza si se actualizeaza pe site-ul oficial al Inspectiei Muncii.

32. Dupa sectiunea a 6-a se introduce o noua sectiune, Sectiunea 6 1 care va avea urmatorul cuprins:

 

SECTIUNEA 6 1.

Prevederi specifice referitoare la libera circulatie a serviciilor externe de prevenire si protectie

Art.45 1.

Persoanele juridice sau fizice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care au fost supuse in aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si protectie, pe teritoriul Romaniei, fara a fi abilitate potrivit prezentei hotarari, in urmatoarele moduri:

a) cu caracter permanent ;

b) temporar sau ocazional.

Art.45 2. (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 451 pot presta pe teritoriul Romaniei activitatile mentionate la art.15 numai dupa notificarea prealabila la Comisia de abilitare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea sau isi are sediul/domiciliul/resedinta, dupa caz, inainte de inceperea acesteia.

(2) Inceperea prestarii activitatii acestor servicii externe este conditionata de notificarea prevazuta la alin.(1) si, in cazul prevazut la alin.(1) lit.a), de transmiterea, impreuna cu formularul de notificare, a urmatoarelor documente:

a) actul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie;

b) autorizatia/atestatul/certificatul emis intr-un alt statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European , in copie certificata de detinator si in traducere neoficiala;

c) lista cu personalul care detine certificate de competenta profesionala corespunzatoare, semnata si stampilata de persoana autorizata;

d) certificate de competenta profesionala sau documente similare emise de autoritati dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in copie autorizata de detinator si in traducere neoficiala.

(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevazute la alin.(1) incepe din momentul notificarii Comisiei de abilitare si avizare, respectiv:

a) dat inregistrarii notificarii in situatia depunerii la secretariatul Comisiei sau prin PCU electronic;

b) data confirmarii de primire in cazul expedierii prin posta a notificarii.

Art.45 3.

(1) Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si protectie in conditiile art. 451 lit.a) vor notifica acest lucru prin completarea si transmiterea formularului prevazut in anexa 10A, insotit de documentele prevazute la art.452 alin.(2), la Comisia de abilitare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi are sediul/domiciliul/resedinta, inainte de inceperea activitatii.

(2) Comisia de abilitare prevazuta la alin.(1), dupa efectuarea verificarilor pe care le considera necesare, va inscrie persoana respectiva in Lista A - Lista persoanelor fizice si juridice abilitate ca servicii externe de protectie si prevenire care presteaza aceste servicii in regim permanent, in Romania, in termen termen de 30 de zile de la data primirii notificarii

Art.45 4. (1) Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si protectie in conditiile art.451 lit.b) vor notifica acest lucru prin completarea si transmiterea formularului prevazut in anexa 10B insotit de copia autorizatiei sau a documentului echivalent pe care il detine, certificata de catre detinator la Comisia de abilitare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, inainte de inceperea acesteia,

(2) Comisia de abilitare prevazuta la alin.(1), dupa efectuarea verificarilor pe care le considera necesare, va inscrie persoana respectiva in Lista B - Lista persoanelor fizice si juridice care presteaza e servicii externe de securitate si sanatate in munca in regim temporar sau ocazional, in Romania, in termen de 30 zile lucratoare de la primirea notificarii.

33. La articolul 46, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 46 - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie care va fi revizuit anual si ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor de munca, respectiv aparitia unor riscuri noi si/sau in urma producerii unui eveniment.

34. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Cursurile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prevazute de prezenta hotarare se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati conform prevederilor art. 18 - 27 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

35. Dupa articolul 51 se introduc 4 noi articole, articolele 51 1, 51 2, 51 3 si 51 4 care vor avea urmatorul cuprins:

 

Art. 511 - Ocupatiile specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, necesare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie, sunt urmatoarele:

a) tehnician in domeniul securitatii si sanatati in munca, corespunzator fostelor niveluri de pregatire de nivel baza si nivel mediu;

 

specialist in domeniul securitatii si sanatati in munca, corespunzator nivelului de pregatire de nivel superior.

Art. 512 - (1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare ocupatiei prevazute la art. 511 lit.a) sunt:

a)studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic;

b) program de formare profesionala organizat pentru ocupatia tehnician in domeniul securitatii si sanatatii in munca, de cel putin 80 de ore, in conditiile art.51.

(2) Indeplinirea cerintelor prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator.

Art. 513 - (1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare ocupatiei prevazute la art. 511 lit.b) sunt:

b) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga sau de scurta durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, inclusiv, medici de medicina muncii si psihologi;

c)program de formare profesionala organizat pentru ocupatia specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca, de cel putin 80 de ore, in conditiile art.51;

 

c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore.

(2) Indeplinirea cerintelor prevazut la alin. (1) se atesta prin diplomele de studii si certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator.

(3) Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) este considerata indeplinita si in situatia in care persoana a absolvit o forma de invatamant postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Art. 514 - (1) In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se aproba continutul minim al programelor de pregatire necesara pentru ocupatiile specifice din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(2) Pana la intrarea in vigoare a ordinului prevazut la alin.(1), se aplica art. 47- 50 sau art. 511 513 si anexele 6 sau 6A la prezenta hotarare, dupa caz.

(3) Dupa intrarea in vigoare a ordinului prevazut la alin.(1), se abroga articolele 47- 50 si anexele 6 si 6A.

36. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 52 - Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, definiti potrivit art. 5 lit. d) din lege, sunt alesi de catre si dintre lucratorii din intreprindere si/sau unitate, membri si/sau nemembri ai sindicatelor reprezentative, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.

37. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 53 - Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere si/sau unitate, cel putin:

a) intre 10 si 50 de lucratori: un reprezentant al lucratorilor;

b) peste 50 de lucratori conform cerintelor prevazute la art. 60.

 

38. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 55 - Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie sa parcurga un program de formare profesionala de initiere in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale carui cerinte minime sunt cele prevazute la art.47 lit.a) sau art. 51 1 lit.a).

39. La articolul 57 , alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(5) In unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, in care nu s-a impus constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca, atributiile acestuia revin reprezentantilor lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

40. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 58 - (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din urmatorii membri:

- angajator sau reprezentantul sau legal care asigura presedintia comitetului;

reprezentanti ai angajatorului si medicul de medicina muncii;

- reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

(2) Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din: reprezentantii angajatorului, angajator sau reprezentantul sau legal si medicul de medicina muncii.

(3) Functia de secretar al comitetului de securitate si sanatate este indeplinita de catre un lucrator desemnat sau un reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie in munca.

(4) Secretarul nu este membru al comitetului de securitate si sanatate.

 

(5) Daca pentru organizarea activitatii de prevenire si protectie s-a apelat la servicii externe, secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca va fi numit de angajator, dintre lucratorii din intreprindere / unitate.

41. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 60 - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.

(2) Reprezentantii lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor

(3) Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca se stabileste in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere/unitate, dupa cum urmeaza:

- intre 10 si 50 de lucratori: 1 reprezentant;

 

de la 50 la 100 de lucratori 2 reprezentanti;

- de la 101 la 500 de lucratori 3 reprezentanti;

- de la 501 la 1.000 de lucratori 4 reprezentanti;

- de la 1.001 la 2.000 de lucratori 5 reprezentanti;

- de la 2.001 la 3.000 de lucratori 6 reprezentanti;

- de la 3.001 la 4.000 de lucratori 7 reprezentanti;

- peste 4.000 de lucratori 8 reprezentanti.

 

42. La articolul 66, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(6) Comitetul de securitate si sanatate in munca decide cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

43. La articolul 66, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(8) Secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca transmite inspectoratului teritorial de munca, in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului-verbal incheiat.

44. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 80 - Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de instruire testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii pentru :

conducatorii locurilor de munca.

lucratori, pe meserii si activitati.

45. La articolul 81, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(4) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii.

46. La articolul 81, dupa alin.(4) se introduc 3 alineate noi, alineatele (5), (6) si (7), care vor avea urmatorul cuprins:

 

(5) In cazul in care fisa individuala de instruire nu mai are spatii pentru inregistrari, conducatorul locului de munca are obligatia intocmirii unei noi fise individuale, iar angajatorul are obligatia sa pastreze vechea fisa cel putin 2 ani.

(6) In cazul in care fisa individuala de instruire se deterioreaza, se distruge sau se pierde, angajatorul are obligatia reconstituirii documentului prin completarea primei pagini a unei noi fise individuale cu datele initiale ale instruirii introductiv generale si specifice locului de munca, cu obligativitatea semnarii acesteia de persoanele care au efectuat etapele respective, care au verificat modul de insusire a cunostintelor si de catre persoana instruita.

(7) In cazul in care o parte din persoanele care au efectuat cele doua etape de instruire si cele care au verificat modul de insusire a cunostintelor nu se mai afla in unitate, se vor face mentiuni in acest sens in fisa individuala de instruire, cu obligativitatea semnarii acesteia numai de persoana instruita, care in acest mod confirma faptul ca a beneficiat de instruire corespunzatoare.

47. La articolul 82, alineatele (1) si (2) de se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Pentru persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art.5 lit.c din lege, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate.

(2) Pentru lucratorii din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitatea si sanatatea lor, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

48. La articolul 82, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul(5) care va avea urmatorul cuprins:

 

(5) Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instruire.

49. La articolul 87, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitatii si de riscurile specifice pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau al unitatii, in general.

50. La articolul 91, alineatul (2) se abroga.

 

51. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 93 - (1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca / lucratorul desemnat/serviciul intern / serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

(2) Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:

a)informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

c)masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor si pericolul grav si iminent;

d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

 

e) instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.

52. La articolul 96, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru.

53. La articolul 96, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1) care va avea urmatorul cuprins:

 

(21) Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.

54. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 106 - Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta tuturor lucratorilor care sunt zonele cu risc ridicat si specific identificate si evidentiate.

55. La articolul 112, la alineatul (1), dupa litera e) se introduce o litera noua, litera f) care va avea urmatorul cuprins:

 

f) evenimentul care a avut ca urmare disparitia unor persoane.

56. La articolul 112, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(2) Evenimentul prevazut la alin. (1), lit. d) si e) se va comunica dupa primirea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate.

57. La articolul 113, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(6) In cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care a emis decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs accidentul

58. La articolul 116, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1 1) si (1 2) care vor avea urmatorul cuprins:

 

(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cazurile in care lucratorii au suferit o invaliditate evidenta, cazurile in care victimele sunt cetateni straini sau cazurile in care printre victime se afla cetateni straini.

(12) In cazurile prevazute la alin.(2), cercetarea se efectueaza de catre Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

59. La articolul 116, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o persoana cu pregatire corespunzatoare prevederilor art.47 lit.c) sau art. 511 lit.b) trebuie sa fie, dupa caz :

a)fie lucrator desemnat

b)fie reprezentant al serviciului intern, sau

c)fie reprezentant al serviciului extern.

60. La articolul 116, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(8) Cercetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca acesta a avut loc in afara intreprinderii si/sau unitatii angajatorului si nu a avut nicio legatura cu aceasta, se efectueaza de catre primaria pe raza careia s-a produs.

61. La articolul 116, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10) care va avea urmatorul cuprins:

 

(10) Pentru persoanele fizice autorizate si intreprinderile familiale asigurate potrivit Legii nr.346/2002, cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre inspectoratul teritoritorial de munca pe raza caruia a avut loc evenimentul.

62. Dupa articolul 116, se introduce un nou articol, articolul (116 1) care va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 1161 - Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea lucratorilor, precum si incidentele periculoase care se produc pe teritoriul altor judete decat judetul unde are sediul angajatorul, se va face de catre inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul .

63. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 117 - (1) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate persoane aflate in indeplinirea indatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.

(2) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice, in baza documentelor prevazute la alin.(1) transmise de organele de politie si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.

64. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 119 - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit legii sa efectueze expertize tehnice si/sau studii stiintifice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice si studiile stiintifice intocmite vor face parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului.

(3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor si/sau studiilor stiintifice precum si cele necesare analizarii probelor prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii in urma careia s-a produs evenimentul.

 

65. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 120 - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va incheia in cel mult 10 zile lucratoare calculate de la data producerii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele in care este necesara prelevarea de probe , efectuarea de expertize, studii stiintifice, determinari de noxe, pentru care se poate solicita in scris, argumentat si in perioada prevazuta la alin.(1), la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.

(3) Cercetarea evenimentelor la angajatori persoane fizice autorizate, evenimente care au produs lucratorilor incapacitate temporara de munca, invaliditate evidenta, invaliditate confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, precum si in situatiile cu persoane date disparute, se va incheia in cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii/comunicarii acestora.

(4) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidenta, invaliditate confirmata, accident colectiv sau situatie de persoana data disparuta, precum si cercetarea incidentelor periculoase se vor incheia in cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii acestora.

(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele in care este necesara eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza evenimentele poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.

66. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 121 - (1) In cazul accidentului cu incapacitate temporara de munca, in urma caruia a intervenit invaliditate confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, va completa dosarul de cercetare intocmit la data producerii evenimentului si va intocmi un nou proces verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.

(2) Intocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se face in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial de munca a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.

(3) Invaliditatea evidenta va fi cercetata de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporara de munca si, in functie de consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin.(1) si (2).

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) situatiile in care este necesara administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de munca insarcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.

67. La articolul 122, la alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

c) nota de constatare la fata locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre inspectorul de munca, in cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie, iar in absenta acestora, de serviciul extern de prevenire si protectie, in cazul evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si semnata de catre angajator, care va cuprinde precizari cum ar fi pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei individuale de instructaj prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului;

68. La articolul 122, la alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua litere noi, literele c 1) si c 2) care vor avea urmatorul cuprins:

 

c1) Nota de constatare la fata locului, intocmita de alte organe de cercetare abilitate si incheiata in prezenta si cu participarea reprezentantilor inspectoratului teritorial de munca, este acceptata ca piesa la dosar si inlocuieste nota prevazuta la alin. (1) lit. c);

c2) Nota de constatare nu se va intocmi in situatiile in care se mentine o starea de pericol grav si iminent de accidentare care nu permite accesul inspectorilor de munca la locul evenimentului, argumentat si in baza prevederilor legale care reglementeaza astfel de situatii.

 

69. La articolul 122, la alineatul (1), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

i) copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine, intocmite conform legii;

70. La articolul 123, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

h) declaratiile aflate la dosar sa fie insotite de forma tehnoredactata, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii comisiei de cercetare.

71. La articolul 125, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

4) In cazul in care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator dispune in scris masuri pentru completarea dosarului si/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, dupa caz.

(5) Comisia de cercetare va completa dosarul si va reface procesul-verbal de cercetare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.

72. La articolul 126, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(1) Dosarul de cercetare intocmit de inspectoratul teritorial de munca, cu exceptia cazului prevazut la art. 121, alin. (3), va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii, in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.

73. La articolul 126, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1) care va avea urmatorul cuprins:

 

(11) Dosarul de cercetare intocmit de Comisia de cercetare numita de Inspectia Muncii se avizeaza de catre inspectorul general de stat.

74. La articolul 128, dupa litera (v) se introduce o noua litera, litera v 1) care va avea urmatorul cuprins:

 

v1) avizul compartimentului juridic;

75. La articolul 128, literele w) si x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

w) avizul directorului coordonator adjunct securitate si sanatate in munca/ avizul inspectorului general de stat adjunct securitate si sanatate in munca;

x) viza directorului coordonator / inspectorului general de stat.

76. La articolul 129, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8 1) care va avea urmatorul cuprins:

 

81) In cazul dosarelor cercetate de comisia numita de angajator, capitolul prevazut la art.128 lit. v1) nu se completeaza.

77. Articolul 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.132 - (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se intocmeste in mai multe exemplare, dupa cum urmeaza:

a) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul, asigurator si victime;

b) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca pentru lucratori cu angajatori diferiti, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul, asigurator si victime;

c) in cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si victime;

d) in cazul accidentului de munca mortal sau al celui colectiv, precum si in cazul accidentului mortal in afara muncii, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si victime;

 

e)in cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care inregistreaza incidentul, organele de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator.

(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi intocmit intr-un numar mai mare de exemplare, dupa caz.

78. Articolul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.134 - (1) In cazul in care un lucrator prezinta un certificat medical cu cod "accident de munca", angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si imprejurarile in care s-a produs evenimentul, in urma caruia s-a accidentat.

(2) In baza declaratiei prevazute la alin.(1) si in functie de data, locul, modul si imprejurarile producerii evenimentului, angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va comunica si cerceta evenimentul sau va arhiva declaratia originala impreuna cu o copie a certificatului medical.

79. Articolul 135 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.135 - (1) Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face in registrele de evidenta prevazute la art. 141 si art. 142 , in baza procesului-verbal de cercetare.

(2) Accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima, cu exceptia situatiilor prevazute la art.136.

(3) Accidentele de munca produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet decat cel unde este declarat sediul social se vor inregistra la sediul social, cu exceptia cazului in care sediul secundar are personalitate juridica.

 

80. La articolul 136, alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(2) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului si la care este angajata persoana in sarcina careia s-au retinut fapte care au condus la producerea evenimentului.

 

81. La articolul 136, alin.(4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflata in indeplinirea indatoririlor de serviciu in intreprinderea si/sau unitatea altui angajator se inregistreaza de catre angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului si la care este angajata persoana in sarcina careia s-au retinut fapte care au condus la producerea evenimentului.

(5) Accidentul de munca suferit in timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi, studenti, ucenici si someri in perioada de reconversie profesionala se inregistreaza de catre angajatorul la care se efectueaza practica/reconversia profesionala.

82. La articolul 136, alineatele (8) - (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(8) In cazul accidentului de munca produs ca urmare a unei actiuni intreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat, produs in afara intreprinderii si/sau unitatii unui angajator si care nu are nicio legatura cu acesta, inregistrarea se face de catre primaria pe raza careia s-a produs accidentul.

(9) Accidentul de munca de traseu se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului, si la care este angajata persoana in sarcina careia s-au retinut fapte care au condus la producerea evenimentului conform concluziilor cercetarii.

(10) Accidentul de munca de circulatie se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului, si la care este angajata persoana in sarcina careia s-au retinut fapte care au condus la producerea evenimentului conform concluziilor cercetarii.

(11) Accidentul de munca produs in afara intreprinderii si/sau unitatii, ca urmare a neluarii unor masuri de securitate de catre un alt angajator, se inregistreaza de catre angajatorul din vina caruia s-a produs accidentul.

83. La articolul 140, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) care va avea urmatorul cuprins:

 

(6) Angajatorul are obligatia de a anunta incheierea perioadei de incapacitate temporara de munca, la inspectoratul teritorial de munca la care a inaintat FIAM-ul, in termen de 5 zile lucratoare.

84. La articolul 145, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1) care va avea urmatorul cuprins:

 

(21) Pentru documentele prevazute la alin.(2), cheltuielile necesare traducerii in limba romana vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.

85. La articolul 148, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(5) Dosarul de cercetare se va intocmi astfel:

a)intr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca; dosarul se pastreaza in arhiva inspectoratului teritorial de munca de catre care a fost cercetat evenimentul;

b) in doua exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;

c)in trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la Inspectia Muncii si un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul;

d) in mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporara de munca pentru victime cu angajatori diferiti; originalul se pastreaza in arhiva inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea.

 

86. La articolul 148, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7) care vor avea urmatorul cuprins:

 

(6) Dosarul de cercetare intocmit conform prevederilor alin 5 lit. a) si lit. b) va fi transmis Inspectiei Muncii in conditiile prevazute la art. 126, alin (1);

(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii de unde provine accidentatul, de catre inspectoratul teritorial de munca, care a efectuat cercetarea sau, dupa caz, de catre Inspectia Muncii.

87. Articolul 149 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.149 - Orice suspiciune de boala profesionala, inclusiv intoxicatia acuta profesionala, se va semnala obligatoriu de catre toti medicii, indiferent de specialitate si locul de munca, cu prilejul oricarei prestatii medicale: examene medicale profilactice, consultatii medicale de specialitate.

88. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.157 - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se inmaneaza angajatorului, medicului care a semnalat imbolnavirea pentru evidenta imbolnavirilor profesionale si pentru a urmari realizarea masurilor prescrise, autoritatii de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, inspectoratului teritorial de munca participant la cercetare si asiguratorului la nivel teritorial.

89. Articolul 158 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.158 - Pe baza confirmarii caracterului profesional al imbolnavirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declara cazul de imbolnavire profesionala, completand fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 care trebuie sa aiba stampila autoritatii de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti si trebuie sa cuprinda data declararii, prevazuta in anexa nr. 21.

90. Articolul 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.160 - (1) In cazul bolilor profesionale:

a)Declararea bolilor profesionale se face de catre autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art.159 prin fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2, denumita in continuare fisa de declarare BP2, care reprezinta formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.

b)Semnalarea si declararea bolilor profesionale se face intr-un interval de maxim 2 ani de la incetarea expunerii profesionale considerata cauza a imbolnavirii. Exceptie fac cazurile de pneumoconioze si cancerul.

(2) Pentru bolile profesionale declarate intr-unul din statele membre UE sau SEE trebuie intocmit un formular BP2 de catre autoritatea de sanatate publica a municipiului Bucuresti.

91. Articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.162 - Toate cazurile de boli profesionale se declara la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul si unde exista factorii de risc ai bolii profesionale respective evidentiati prin documente oficiale de la autoritatea de sanatate publica; ele se declara si se pastreaza in evidenta de catre autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, din judetul sau din municipiul Bucuresti in care se afla angajatorul respectiv.

92. Articolul 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.164 - Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se declara numai pe baza diagnosticului precizat de catre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

93. Articolul 165 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.165 - (1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza in cursul lunii in care s-a produs declararea, de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti, precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.

(2) O copie a fisei de declarare BP2 se va inmana lucratorului diagnosticat cu boala profesionala.

(3) O copie a procesului verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se va inmana lucratorului a carui boala profesionala a fost infirmata in urma cercetarii.

94. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.171 - Structurile de medicina muncii din cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene vor raporta, cu o periodicitate anuala, Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale, situatia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale in anul respectiv.

95. La articolul 184, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h) care va avea urmatorul cuprins:

 

h) sa raspunda cerintelor de pregatire prevazute de prezenta hotarare pentru categoria profesionala careia i se adreseaza.

96. La articolul 186, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(2) In situatia in care elaboratorul isi are sediul intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, documentatiile se avizeaza de catre Comisia de abilitare si avizare a municipiului Bucuresti.

97. Articolul 187 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.187 - Pentru avizarea documentatiilor elaboratorul va transmite prin posta Comisiei de abilitare si avizare o cerere dupa modelul prevazut in anexa nr. 24, insotita de un dosar care cuprinde:

a) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului si, dupa caz, a anexei acestuia;

b) prin exceptie de la litera a), in situatia in care elaboratorul se afla in cazul prevazut la art.186 alin.(2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul in care isi are sediul;

c) un scurt memoriu de prezentare a documentatiei;

d) doua exemplare din documentatia supusa avizarii;

e) in cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite: originalul si doua copii pe suport hartie.

 

98. La articolul 190, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(1) Solicitantul sau titularul de aviz, dupa caz, pot face contestatie la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.

99. Articolul 191 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art.191 - (1) Daca in timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata diferente intre documentatia avizata si cea folosita in activitatea curenta, inspectorul de munca dispune masuri pentru retragerea documentatiei neconforme si comunica, in scris, situatia constatata Comisiei de abilitare si avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.

(2) Comisia prevazuta la alin.(1) aduce la cunostinta titularului de aviz situatia constatata, pentru ca acesta sa isi prezinte punctul de vedere.

(3) Comisia prevazuta la alin.(1) analizeaza comunicarea inspectorului de munca impreuna cu punctul de vedere al titularului de aviz si emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupa caz.

(4) Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, in functie de timpul necesar pentru remedierea deficientelor constatate.

 

(5) Decizia de respingere a avizarii, de retragere, de suspendare a avizului sau cea prevazuta la art.192 alin.(2), poate face obiectul unei contestatii in conditiile prevazute la art. 190.

100. Dupa articolul 192 se introduce un nou articol 192 1 care va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 1921 - (1)Procedurile si formalitatile de abilitare a serviciilor externe de SSM pot fi indeplinite si prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009. Prevederile prezentului articol se aplica in termen de 60 de zile de la data operationalizarii punctului de contact unic electronic.

(2)In ceea ce priveste procedurile si formalitatile de abilitare a serviciilor externe de securitate si sanatate in munca , prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 68/2010.

(3) Depunerea de acte sau declaratii false in vederea abilitarii, avizarii sau notificarii atrage raspunderea penala, potrivit Codului Penal.

(4) Prezenta hotarare transpune dispozitiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, in domeniul serviciilor externe de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

101. Dupa Anexa 6 introduce o noua anexa, anexa 6A la prezenta hotarare.

 

102. Dupa Anexa 8 introduc doua noi anexe, anexele 8A si 8B la prezenta hotarare.

 

103. Anexa 9 se va inlocui cu anexa 9 la prezenta hotarare.

 

104. Dupa Anexa 10 introduc doua noi anexe, anexele 10A si 10B la prezenta hotarare.

 

105. Anexa 19 se va inlocui cu anexa 19 la prezenta hotarare.

 

106. Anexa 20 se va inlocui cu anexa 20 la prezenta hotarare.

 

107. Anexa 21 se va inlocui cu anexa 21 la prezenta hotarare.

 

108. Anexa 22 se va inlocui cu anexa 22 la prezenta hotarare.

 

109. Anexa 23 se va inlocui cu anexa 23 la prezenta hotarare.

 

110. Anexa 24 se va inlocui cu anexa 24 la prezenta hotarare.

 

111. Anexa 25se va inlocui cu anexa 25 la prezenta hotarare.

 

112. Anexa 26 se va inlocui cu anexa 26 la prezenta hotarare.

 

Art.II. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se vor republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Prim Ministru

Emil BOC

 

# Tabel comparativ
# Anexa 6a
# Anexa 8a
# Anexa 8b
# Anexa 9
# Anexa 10a
# Anexa 10b
# Anexa 19
# Anexa 20
# Anexa 21
# Anexa 22
# Anexa 23
# Anexa 24
# Anexa 25
# Anexa 26


de LegislatiaMuncii.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 16 Iulie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1425/2006 Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (1)


25-Feb-2012

Doresc sa mentionez ca sunt Jurist si Specialist cu studii Postuniversitare in domeniul SSM, SUNT JURISTUL CARE A ATACAT LA CURTEA DE APEL HG 1425/2006 SI VA ARAT CA ESTE ILEGAL SA CONDITIONEZI UN PROFIL INGINERESC CA SI CONDITIE PENTRU A DEVENI SPECIALIST INTRUCAT INVATAMANTUL ROMANESC ESTE UN INVATAMANT DESCHIS SI DUPA CE URMEZI O UNIVERSITATE POTI URMA O SPECIALIZARE IN DOMENIU SANATATII SI SECURITATII MUNCII. CONDITIA NECESARA SI SUFICIENTA ESTE LICENTIEREA CU DIPLOMA DE LICENTA SI URMSREA STUDIILOR POSTUNIVERSITARE IN SSM.VA PROPUN COLABORAREA MEA !

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Fisa postului pentru BucatarIntrebare: Va rog sa ma ajutati cu Fisa postului pentru Bucatar, Cod COR 512001.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Fisa postului pentru Arhitect Urbanism Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu Fisa de post pentru Arhitect Urbanism Cod COR 216402.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]