Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Hotarare privind modificarea si completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

LEGE Nr

Proiect

HOTARARE

privind modificarea s i completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii

specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin

Hotararea Guvernului nr. 277/2002

Avand in vedere prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului

din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene nr. L 376 din 27 decembrie 2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL I Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru

stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002,

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, cu modificarile

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(2)Serviciile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de

munca sau de alti furnizori de servicii, romani sau straini proveniti din statele membre ale

Uniunii Europene sau Spatiul Economic European, denumiti in continuare furnizori, acreditati

in conditiile prevazute de prezenta hotarare sau, dupa caz, supusi procedurii de notificare.’’

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.3 - In vederea acreditarii, furnizorii prevazuti la art.2 alin.(2) trebuie sa

indeplineasca urmatoarele criterii:

A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea;

B. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:

a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in

cautarea unui loc de munca;

c) instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri

in vederea ocuparii;

d) mediere electronica.

C. cel putin 25% din personalul cu atributii in prestarea serviciilor de ocupare sa aiba studii

superioare in una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum si

experienta de minimum 3 ani in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea.’’

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art.4 (1) Acreditarea furnizorilor in conditiile prezentei hotarari se face de catre

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de

munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul sau,

dupa caz, domiciliul.

(2) Furnizorii straini de servicii de ocupare pentru care, in baza legislatiei statului de

provenienta, nu a fost necesara obtinerea unei acreditari pentru furnizarea respectivelor

servicii , se supun, in cazul prestarii activitatii lor in Romania, acelorasi conditii de acreditare ca

si furnizorii romani.

(3) In vederea obtinerii acreditarii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca,

prin agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a

carei raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, accepta orice document dintr-un

stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European intocmit intr-un scop

echivalent sau din care reiese clar ca cerintele prevazute la art. 5 punctul 2 , punctul 3si punctul

4 lit. d) si e) sunt indeplinite.

(4) In scopul dovedirii indeplinirii cerintelor prevazute la art. 5 punctul 2, punctul 3 si

punctul 4 lit. d) si e) documentele emise de autoritati competente din ale state membre ale

Uniunii Europene sau Spatiului Economic European se depun in copie cerficata de furnizor,

insotite de traducerea necertificata in limba romana.

4. Dupa articolul 4 se introduc trei noi articole, art. 4 1, 4 2 s i 4 3 cu urmatorul

cuprins:

„Art. 41 (1) Furnizorii straini acreditati intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al

Spatiului Economic European au dreptul sa presteze serviciile specializate pentru stimularea

ocuparii fortei de munca, prevazute la art.2 alin.(1), cu caracter permanent in Romania, numai

dupa notificarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin

agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a

carei raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, fiind exceptati de la procedura de

acreditare.

(2)Notificarea prevazuta la alin. (1) se completeaza conform modelului din Anexa 1 si

este insotita de urmatoarele documente:

a) copie certificata de catre furnizor, insotita de o traducere necertificata in limba

romana a documentului care atesta dobandirea dreptului de exercitare a activitatii in statul de

origine;

b) actul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;

c) acte doveditoare sau declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca furnizorul

nu a savarsit infractiuni in legatura cu serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei

de munca, precum si acte doveditoare sau declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca nu

se afla sub interdictie, in stare de faliment sau lichidare.

(3) In vederea desfasurarii activitatii cu caracter permanent in Romania , furnizorii

prevazuti la alin. (1), au obligatia de a solicita, anterior prestarii serviciilor specializate pentru

stimularea ocuparii fortei de munca pe teritoriul Romaniei, inscrierea in Registrul national al

furnizorilor de servicii de ocupare acreditati, gestionat de Agentia Nationala pentru Ocuparea

Fortei de Munca.

(4) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca recunoaste documentele

prevazute la alin.(2) si inscrie furnizorul prevazut la alin.(1) in Registrul national al furnizorilor

de servicii de ocupare acreditati, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.

(5) Furnizorii prevazuti la alin.(1) au obligatia sa indeplineasca criteriile prevazute la

art. 3 precum si a obligatiilor prevazute la art. 8 lit. a) - k).

Art. 42 (1) Furnizorul autorizat, stabilit intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau

al Spatiului Economic European, acreditat sa presteze servicii de ocupare, obtinand astfel

dreptul de a presta in statul respectiv aceste servicii, in situatia in care intentioneaza sa

furnizeze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, temporar sau ocazional, are

obligatia de a notifica Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentia pentru

ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza

teritoriala intentioneaza sa isi desfasoare activitatea, cu privire la prestarea acestor servicii pe

teritoriul Romaniei.

(2) Notificarea prestarii serviciilor specializate pentru stimularea ocuparii fortei de

munca in regim transfrontalier se realizeaza, de catre furnizorii prevazuti la alin.(1), cu cel

putin 5 zile anterior inceperii activitatii.

(3) Modelul notificarii prestarii serviciilor specializate pentru stimularea ocuparii fortei

de munca in regim transfrontalier este prevazut in anexa nr.3 si este insotita de:

a) dovada stabilirii intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului

Economic European;

b) un document care sa confirme faptul ca solicitantul detine o autorizatie in scopul

desfasurarii de astfel de activitati, eliberata de autoritatea competenta din statul membru de

stabilire;

(c) acte doveditoare sau declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca furnizorul

nu a savarsit infractiuni in legatura cu serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei

de munca, precum si acte doveditoare sau declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca nu

se afla sub interdictie, in stare de faliment sau lichidare.

(4) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentia pentru ocuparea

fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, accepta documentele prevazute

la alin.(3) si inscrie furnizorii prevazuti la alin.(1) in Registrul national al furnizorilor

transfrontalieri de servicii de ocupare, care este gestionat de Agentia Nationala pentru

Ocuparea Fortei de Munca si este prevazut in anexa nr.4.

Art.43 (1) Furnizorii prevazuti de prezenta hotarare, cu exceptia persoanelor fizice

autorizate sa defasoare o activitatate independenta si a furnizorilor transfrontalieri de servicii

de ocupare, sunt obligati sa notifice Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin

intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului

Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, deschiderea pe teritoriul Romaniei de filiale

sau sucursale.

(2) Notificarea constituirii de filiale sau sucursale se realizeaza in termen de 15 zile de la

data constituirii acestora.

(3) Modelul notificarii, pentru furnizorii de la alin. (1), este prevazut in anexa nr.5, fiind

insotita de urmatoarele documente:

a) copie a documentului care confirma faptul ca furnizorul care constituie respectiva

filiala sau sucursala are dreptul sa desfasoare servicii de ocupare;

b) declaratie pe proprie raspundere referitoare la indeplinirea criteriilor prevazute la art.

3;

c) declaratie pe proprie raspundere sau acte doveditoare din care sa rezulte ca furnizorul

care constituie respectiva filiala sau sucursala nu a savarsit infractiuni in legatura cu serviciile

specializate pentru stimularea ocuparii si ca nu se afla in faliment, in stare de interdictie sau

lichidare.

(4) Filialele si sucursalele au obligatia respectarii conditiilor prevazute la art. 8. lit. a) -

j).

(5) Pentru verificarea indeplinirii conditiilor legale de functionare a filialelor sau

sucursalelor, organele de control ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca vor

realiza periodic controlul activitatii acestora.

(6) Constatarea de catre organele de control ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea

Fortei de Munca a nerespectarii conditiilor de functionare prevazute de prezenta hotarare, se

sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 17 2.

(7) De la momentul aplicarii sanctiunii, activitatea furnizorilor pentru respectivele filiale

sau sucursale se suspenda.

(8) Comunicarea catre furnizor a suspendarii activitatii sale pentru respectivele filiale si

sucursale se realizeaza de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana in a carei

raza teritoriala s-a realizat notificarea constituirii de filiale sau sucursale .

(9) Reluarea activitatii furnizorilor in respectivele filiale sau sucursale se poate realiza

daca in termen de 30 de zile de la aplicarea sanctiunii, furnizorul comunica agentiei pentru

ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia isi

desfasoara activitatea respectiva filiala sau sucursala, documente care probeaza inlaturarea

cauzelor care au determinat suspendarea activitatii.

(10) Prestarea activitatii de catre filiale sau sucursale in perioada suspendarii activitatii

furnizorului pentru respectivele filiale sau sucursale, atrage suspendarea activitatii furnizorului

pentru intreaga sa activitate.

(11) In urma suspendarii activitatii furnizorului pentru o filiala sau sucursala in conditiile

prevazute la alin.(7), organele de control ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de

Munca pot dispune efectuarea de controale ale activitatii si la celelalte filiale sau sucursale ale

furnizorului.”

5. Articolul 5 se modifica s i va avea urmatorul cuprins:

,,Art.5 Furnizorii romani si straini proveniti din statele membre ale Uniunii Europene

sau Spatiul Economic European, care se supun procedurii de acreditare, vor depune in vederea

obtinerii acesteia, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a

municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele:

1.documente care dovedesc inregistrarea: autorizatia pentru desfasurarea de activitati

independente sau Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului

sau, dupa caz, certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie certificata

de furnizor.

2. actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care

solicita acreditarea, in situatia in care, in documentul prevazut la punctul A nu este prevazut

obiectul de activitate, in copie certificata de furnizor;

3. documente care atesta eligibilitatea: acte doveditoare sau declaratie pe proprie raspundere,

certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, precum si/sau

orice alte documente echivalente din care sa rezulte ca furnizorul nu a savarsit infractiuni in

legatura cu serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, precum si acte

doveditoare sau declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca nu se afla sub interdictie, in

stare de faliment sau lichidare;

4. documente care dovedesc capacitatea tehnica si manageriala:

a) dovada spatiului in care isi desfasoara activitatea;

b) declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte

mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care

solicita acreditarea;

c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de

organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitate;

d) documente care atesta indeplinirea criteriilor prevazute la art. 3 punctul C;

e) documente care atesta experienta in domeniul serviciului pentru care se solicita

acreditarea, respectiv curriculum vitae, model european.

5. Dovada achitarii taxei de acreditare ca urmare a platii efectuate direct la sediul agentiei

pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau prin

virament bancar in contul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a

municipiului Bucuresti.

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.6 (1) Pe baza documentelor depuse, agentia pentru ocuparea fortei de munca

judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va evalua indeplinirea criteriilor de acreditare si

va solutiona cererea in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.

(2) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului

Bucuresti are obligatia de a transmite solicitantilor de acreditare in termen de 5 zile

calendaristice de la data primirii cererii, o confirmare de primire, cu specificarea termenului de

procesare a cererii, a cailor de atac disponibile si, dupa caz, a mentiunii ca in lipsa unui raspuns

in termenul specificat, autorizatia se considera acordata.

(3) In situatia in care, in vederea obtinerii acreditarii, documentatia depusa nu este

completa, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile lucratoare

de la depunerea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii unei documentatii suplimentare, cu

prelungirea corespunzatoare a duratei si termenului de autorizare.

7. La articolul 7 alineatele (1), (4) s i (5) se modifica s i vor avea urmatorul cuprins:

,,(1) Acreditarea furnizorilor care indeplinesc criteriile de acreditare se face prin

eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 6 .

……………………………………………………………………..

(4) Modul de tinere a registrelor prevazute la alin. (3) si art. 42 alin. (4) precum si de

efectuare a inregistrarilor se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru

Ocuparea Fortei de Munca.

(5) Lista cuprinzand furnizorii acreditati si pe cei carora li s-a suspendat, respectiv li s-a

retras, acreditarea se publica in cursul fiecarei luni pe pagina de internet a Agentiei Nationale

pentru Ocuparea Fortei de Munca.”

8 . Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,a) sa presteze serviciile de ocupare in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si

completarile ulterioare;

(b) sa trateze clientii fara discriminare pe criterii de sex, varsta, religie, cetatenie,

nationalitate, rasa, opinie politica, origine sociala, origine etnica, statut familial, loc de

resedinta, sediu si sa respecte principiul egalitatii sanselor;

(c) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clientii si sa permita

accesul acestora la datele personale, precum si sa asigure masurile necesare in vederea

protectiei datelor beneficiarilor de servicii de ocupare;

d) sa se asigure ca incadrarea in munca a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea

conditiilor legale si sa asigure informarea persoanelor mediate cu privire la legislatia muncii in

vigoare si informarea cu privire la organismele la care pot apela in cazul in care drepturile lor

legale sunt incalcate, in vederea remedierii situatiei;

(e) sa permita accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea

fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Agentiei Nationale

pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru exercitarea atributiilor de control si sa prezinte la

solicitarea acestora actele doveditoare respectarii conditiilor de acreditare sau notificare ;

f) sa comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a

municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, date privind numarul somerilor

mediati si incadrati in munca, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a

Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de

munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002.

g) sa indeplineasca obligatiile prevazute la art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 49/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) sa detina, pentru buna desfasurare a activitatii, o baza de date privind persoanele in

cautarea unui loc de munca si respectiv, cererea de forta de munca din partea angajatorilor,

astfel incat sa poata evalua tendintele de pe piata muncii locale si potentialul existent in

domeniul formarii profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;

i) sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a

municipiului Bucuresti, la termenele, periodicitatea si in forma solicitata, toate datele si

informatiile necesare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea

atributiilor sale prevazute de lege;

j) sa informeze Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru

ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inclusiv prin

intermediul Punctului de Contact Unic electronic, schimarile in urma carora conditiile de

acordare a acreditarii nu mai sunt indeplinite, inclusiv schimbarile in urma carora conditiile de

desfasurarea a activitatii filialelor sau sucursalelor nu mai sunt indeplinite, in maxim 10 zile de

la producerea acestora.

k) sa comunice Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile

pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituirea de

filiale sau sucursale pe teritoriul Romaniei.

l) in situatia in care furnizorilor le este retrasa acreditarea, acestia au obligatia de a preda

agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a

carei raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, certificatul de acreditare.

9. La articolul 9 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:

„ (2) Furnizorii care au primit dispozitie de respingere, pot obtine acreditarea daca in

termen de 30 de zile dupa acordarea dispozitiei de respingere, fac dovada inlaturarii cauzelor

care au condus la aceasta.”

10. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(1)Acreditarea se acorda pe perioada nedeterminata.”

11. Articolul 11 se modifica s i va avea urmatorul cuprins:

“ Art.11 (1) Acreditarea furnizorilor, acordata in conditiile prezentei hotarari poate fi

suspendata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a

municipiului Bucuresti, daca se constata de catre organele de control ale Ministerului Muncii,

Familiei si Protectiei Sociale, ale Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea

Fortei de Munca urmatoarele:

a) nu mai sunt indeplinite criteriile de acreditare prevazute la art. 3;

b) nu s-au respectat obligatiile prevazute la art. 8;

c) s-au inregistrat reclamatii si sesizari din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare si

s-a constatat de catre personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea

fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agentiei Nationale pentru

Ocuparea Fortei de Munca temeinicia acestora;

d) nu au informat in maxim 10 zile de la producerea acestora, Agentia Nationala pentru

Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a

municipiului Bucuresti, despre schimbarile in urma carora conditiile de acordare a acreditarii

nu mai sunt indeplinite.

(2) Dispozitia privind suspendarea acreditarii se comunica in scris furnizorilor, in termen

de 15 zile de la data constatarii abaterilor prevazute la alin. (1).

(3) In perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost

acreditati.

(4) Suspendarea acreditarii inceteaza daca, in termen de 60 de zile de la comunicarea

acesteia, furnizorii dovedesc inlaturarea cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri.

(5) Suspendarea dreptului de prestare a activitatii conferit in baza notificarii realizata de

catre furnizorii straini se realizeaza in conditiile aplicabile furnizorilor acreditati in conditiile

prezentei hotarari.”

12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.12 (1) Acreditarea poate fi retrasa daca furnizorii nu fac dovada inlaturarii cauzelor

pentru care s-a dispus suspendarea, in termenul prevazut la art. 11 alin. (4).

(2) Furnizorii carora li s-a retras acreditarea pot solicita o noua acreditare, numai dupa ce

fac dovada platii amenzilor prevazute la art.17 2.

(3) Lista furnizorilor, inclusiv a filialelor si sucursalelor deschise de catre acestia pe

teritoriul Romaniei, carora li s-a suspendat, respectiv retras acreditarea se va publica pe pagina

de internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.”

13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.13 Impotriva deciziei de respingere, de suspendare sau, dupa caz, a deciziei de

retragere, furnizorul poate inainta contestatie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care este obligata sa o solutioneze in

termen de 30 de zile de la inregistrare.”

14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.16 Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari pot fi selectati, conform

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca

judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea realizarii serviciilor de preconcediere

prevazute la art. 51 din Legea nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.”

15. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.17 (1) Pentru asigurarea controlului furnizorilor de servicii specializate pentru

stimularea ocuparii fortei de munca si al serviciilor pe care acestia le presteaza, autoritatile

competente romane coopereaza cu autoritatile competente din celelalte state membre ale

Uniunii Europene sau Spatiului Economic European.

(2)Verificarea veridicitatii documentelor prevazute la art.4 alin.(3), la art. 4^1 alin.(2), la

art.4^2 alin.(3), la 4^3 alin.(3) precum si punerea in aplicare a art.4^3 alin.(8), se realizeaza de

catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei

de munca judetene si Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, in

cadrul procesului de cooperare administrativa cu autoritatile competente din celelalte state

membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European.

(3)In cadrul procesului de cooperare administrativa, schimbul de informatii intre

autoritatile competente romane si cele din state membre ale Uniunii Europene sau Spatiul

Economic European se realizeaza prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne

(IMI) in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, cu

modificarile si completarile ulterioare.

16.Dupa articolul 17, se introduc doua noi articole 17 1 s i 17 2 cu urmatorul cuprins:

,,17 1 (1)Furnizorii pot indeplini, de la distanta, in format electronic, procedurile si

formalitatile de autorizare sau de notificare, prevazute de prezentul act normativ, precum si

comunicarea rezolvarii problemelor constatate in urma controlului sau verificarii de catre

organele de control ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul

Punctului de Contact Unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a

furniza servicii in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Prevederile alin.(1)se aplica in termen de 60 de zile de la data operationalizarii

Punctului de Contact Unic electronic.

„ Art. 17 2 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de

la 3000 la 5000 lei, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre furnizori precum si de catre filialele sau sucursalele acestora, a

prevederilor art. 3 ;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (4);

c) nerespectarea de catre furnizori a prevederilor art.41 alin.(1), alin.(3), alin.(5);

d) ) nerespectarea de catre furnizori a prevederilor art.42, alin.(1) si alin.(2),;

e) nerespectarea prevederilor legale prevazute la art.43 alin. (1), alin. (2) si alin. (4);

(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000

la 20.000 lei, urmatoarele fapte:

a) prestarea activitatii fara indeplinirea conditiilor prevazute de art.5.

b) prestarea de servicii de catre furnizori pe perioada suspendarii sau retragerii

autorizatiei,precum si in perioada in care nu s-a comunicat schimbarile in urma carora

conditiile de acreditare/ notificare sau de desfasurarea activitatii nu mai sunt indeplinite.

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2000 la

5000 lei nerespectarea de catre furnizori a prevederilor art. 8.

(4) Depunerea de documente false in scopul acreditarii sau notificarii se sanctioneaza in

conformitate cu legea penala in vigoare.

(5) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii

procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii

prevazute la alin. (1) - (3), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in

procesul-verbal.

(6) Valoarea amenzilor prevazute la alin.(1) – (3) se poate actualiza prin hotarare a

Guvernului.

(7) Verificarea indeplinirii de catre furnizori a conditiilor legale prevazute de prezenta

hotarare, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(3) se

realizeaza periodic de catre organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei

Sociale, ale Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(8) Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin

Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Anexele nr. 1 si 2 la Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate

pentru stimularea ocuparii fortei de munca se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4

5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare a Guvernului.

Art. II Furnizorii care au obtinut, pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,

documentul de acreditare pe perioda determinata, il pot preschimba cu unul pe durata

nedeterminata, pana la termenul de expirare al celui pe care il detin.

Art. III (1) Prezenta hotarare de Guvern transpune Directiva 2006/123/CE a

Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne, in domeniul

serviciilor specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

(2) Prezenta hotarare de Guvern se completeaza, cu prevederile OUG nr. 49/2009 cu

modificarile si completarile ulterioare.

(3) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari de Guvern in

Monitorul Oficial al Romaniei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, va

elabora instructiuni de aplicare a Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate

pentru stimularea ocuparii fortei de munca, care vor fi aprobate prin ordin al presedintelui

Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

PRIM-MINISTRU

Emil BOC

Β 

ANEXA 1

NOTIFICARE

Catre

Agen tia Na tionala pentru Ocuparea For tei de Munca

In conformitate cu prevederile 4^1 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr…..pentru modificarea si

completarea Hotararii de Guvern nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de

servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare

Subsemnatul/subsemnata, ................................, in calitate de ............... al ............., cu sediul in ........................,

va notificam ca detinem Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. ..... din ......., emis/emisa de ...................... pentru

efectuarea cu caracter permanent a lucrarilor/prestarea serviciilor de ..........................................

..............................................................................

..............................................................................

In sustinerea notificarii depunem urmatoarele documente:

a) ......................................................................;

b) ......................................................................;

c) ......................................................................;

Data ............... Semnatura ...............

LS

Β 

Β 

ANEXA 2

REGISTRUL NATIONAL

al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati

Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Numarul, seria si data eliberarii certificatului de acreditare

Judetul .........................

______________________________________________________________________________

| | | | | | | Numarul| | |

|Nr. | Denumirea |Adresa| Codul|Atributul| Codul unic | de |Serviciile| A |

|crt.|furnizorului| |fiscal| fiscal | de |telefon,|de ocupare| |

| | | | | |inregistrare| fax |acreditate| |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| 1. | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| 2. | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| 3. | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| . | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| . | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| . | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

Β 

Β 

ANEXA 3

NOTIFICARE

Catre

Agen tia Na tionala pentru Ocuparea For tei de Munca

In conformitate cu prevederile 4^2 alin. (1)din Hotararea de Guvern nr…..pentru modificarea si

completarea Hotararii de Guvern nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de

servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare

Subsemnatul/subsemnata, .............., in calitate de .............. al ....................., cu sediul in .............., va notificam

ca detinem Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. ...... din ................, emis/emisa de ......................................

pentru efectuarea lucrarilor/prestarea serviciilor de ...............................................................

..............................................................................

pentru perioada ............................................................ .

Serviciile vor fi furnizate in localitatea ............................,................................, in perioada ................... .

In sustinerea notificarii depunem urmatoarele documente:

a)…………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………….

c)…………………………………………………………………………………...

Data ............... Semnatura ...............

LS

Β 

Β 

Β 

ANEXA 4

REGISTRUL NA ȚIONAL

AL FURNIZORILOR TRANSFRONTALIERI DE SERVICII DE OCUPARE

Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Numarul, seria si data eliberarii certificatului de acreditare

Judetul .........................

______________________________________________________________________________

| | | | | | | Numarul| | |

|Nr. | Denumirea |Adresa| Codul|Atributul| Codul unic | de |Serviciile| A |

|crt.|furnizorului| |fiscal| fiscal | de |telefon,|de ocupare| |

| | | | | |inregistrare| fax |acreditate| |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| 1. | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| 2. | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| 3. | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| . | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| . | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

| . | | | | | | | | |

|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|

Β 

Β 

Β 

ANEXA 5

NOTIFICARE

Catre

Agen tia Na tionala pentru Ocuparea For tei de Munca

In conformitate cu prevederile 4^3 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr…..pentru modificarea si

completarea Hotararii de Guvern nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de

servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare

Subsemnatul/subsemnata, ................................, in calitate de ............... ........................, va notificam infiintarea

filialei/ sucursalei.................a furnizorului de servicii………………

…………………..sediul/domiciliul……………. ……………………… pentru efectuarea lucrarilor/prestarea

serviciilor de ............................................................................................

In sustinerea notificarii depunem urmatoarele documente:

a) ......................................................................;

b) ......................................................................;

c) ......................................................................;

Data ............... Semnatura ...............

LS

Β 

Β 

Β 

Β 

ANEXA 6

Agentia MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

pentru AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

ocuparea

fortei de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca

munca

.......... --------------------------

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Furnizorul de servicii ....................................... cu

Nr. ....... sediul/domiciliul in ................................ inregistrat

Serie ..... la oficiul registrului comertului sub numarul de ordine .........,

Data ...... cod fiscal ......., cod unic de inregistrare (C.U.I.) ........, se

acrediteaza pentru a presta, in conditiile legii:

..................................................................

Semnatura ..................................................................

........... ..................................................................

DIRECTOR EXECUTIV

Semnatura Seria ......... numar ........ .......................

de primire Data ........... Semnatura si stampila

..........

Falsificarea acestui document este ilegala si se pedepseste

conform legislatiei in vigoare

Β 


de LegislatiaMuncii.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 14 Iulie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Hotarare privind modificarea si completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Conditii lucrator desemnat pentru activitati de prevenire si protectieIntrebare: Un salariat prin decizie a directorului general este desemnat pentru a indeplini atributiile angajatorului privind intreaga activitate de protectia muncii. Ce conditii trebuie sa indeplineasca acesta? Printre conditii este si cea a programului de lucru de 8 ore pe zi?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Control medical in caz de cumul de functiiIntrebare: Prezentam urmatoarea speta: salariat cu 2 CIM incheiate la acelasi angajator, respectiv cumul de functii. Angajatul a efectuat controlul medical anterior angajarii pt primul CIM, data angajarii fiind 25.07.2017, precum si controalele medicale periodice ulterioare. Ultimul control medical periodic a fost efectuat in 13.05.2019. Data de angajare pt al doilea CIM este 26.05.2020, CIM semnat si transmis in Revisal, dar pentru care nu a fost efectuat controlul medical anterior datei de angajare....
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori

Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"
CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori
Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]