legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Norme metodologice - Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele militare, politistii si personalul civil care se deplaseaza la si de la locul de munca

decontare cheltuieli transportnorme decontare transport cadre militaretransport cadre militare


In monitorul oficial nr. 269 din 11.04. 2014 au fost publicate Normelele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca din 07.04.2014. In cadrul aceluiasi monitor a fost publicat si Ordinul nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca.


Redam mai jos continutul Normelor:

 Art. 1.

Prezentele norme metodologice reglementeaza modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, dus si intors, in contul unitatilor din care fac parte, in situatiile in care cadrele militare, personalul civil sau politistii, dupa caz, se deplaseaza:

a) la si de la locul de munca, daca distanta dintre localitatea unde cadrele militare si personalul civil domiciliaza sau isi au resedinta si locul de munca este de 5-70 km, cand sunt incadrate in unitati izolate, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

b) la si de la locul de munca, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) la si de la locul de munca, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si f1) din Hotararea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2.

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) politist - personalul in activitate al Ministerului Afacerilor Interne caruia i se aplica prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) cadru militar - personalul in activitate al Ministerului Afacerilor Interne caruia i se aplica prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) personal civil - functionarii publici si personalul contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

d) unitati - unitatile, subunitatile, structurile sau formatiunile Ministerului Afacerilor Interne, potrivit structurii organizatorice aprobate conform legii de organizare si functionare a ministerului;

e) mijloc de transport in comun - mijloc de transport utilizat in transportul public de persoane: feroviar, auto, altele decat cele in regim de taxi, naval sau aerian;

f) autoturism proprietate personala - autoturism detinut in proprietate personala de catre cadrul militar sau personalul civil;

g) mijloc de transport detinut legal, cu orice titlu - autoturism detinut de catre politist ori sotia acestuia in proprietate personala sau in baza unor contracte legale si utilizat in conditiile legii.
Art. 3.

(1) In situatiile prevazute la art. 1 lit. a) si b), pentru transport se folosesc mijloacele de transport in comun existente pe plan local sau cele din inzestrarea unitatilor Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Cu aprobarea conducatorului unitatii, decontarea cheltuielilor se face pe baza abonamentelor individuale, astfel:

a) abonamente lunare sau saptamanale pe calea ferata la clasa a II-a, trenuri Regio, fara a fi valabile la trenuri Interregio;

b) abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport in comun, auto sau navale, se procura numai pentru curse obisnuite, exclusiv cele rapide, iar in cazul cadrelor militare si personalului civil, numai pentru distante de pana la 70 km.

(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit. a) opereaza urmatoarele reguli:

a) abonamentele sunt nominale si nu dau dreptul la diferente de clasa;

b) procurarea abonamentelor se face individual de catre fiecare persoana care are acest drept si careia i se deconteaza contravaloarea la expirarea perioadei de valabilitate, retinandu-se ca document justificativ abonamentul respectiv;

c) persoanele indreptatite beneficiaza de abonamente pentru intregul an, iar pentru cele trimise in misiune sau care lipsesc de la serviciu din diferite motive, precum concediul de odihna, concediul medical pentru incapacitate temporara de munca, spitalizari, ori urmeaza scoli sau cursuri etc., se vor procura abonamente saptamanale;

d) lunar, compartimentul de evidenta zilnica a personalului din unitate prezinta in scris compartimentului financiar-contabil situatia nominala a celor pentru care urmeaza a se procura abonamente de transport, tinand seama de schimbarile ce vor avea loc in luna urmatoare;

e) pentru abonamentele pierdute sau neutilizate, indiferent de cauze, unitatea nu restituie tarifele platite si nu deconteaza tariful de transport platit de persoana care nu a avut abonament asupra sa.

(4) In cazul prevazut la alin. (2) lit. b), abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport in comun auto pot fi lunare, cu numar limitat de calatorii - o calatorie dus si intors pe zi pentru un numar de zile egal cu cele lucratoare din luna - sau saptamanale, cu numar limitat de calatorii dus si intors, si se procura si se deconteaza in conditiile prevazute la alin. (3).

(5) Justificarea cheltuielilor pentru abonamente se face pe baza tabelului nominal cu semnatura de primire a contravalorii abonamentului de catre cei in cauza, aprobat de conducatorul unitatii.

(6) In cazul in care graficul orar al mijloacelor de transport in comun nu asigura prezenta cadrelor militare, personalului civil si politistilor la ora de incepere a programului de lucru, precum si in cazul in care nu exista mijloace de transport in comun pe ruta de deplasare la si de la locul de munca, cu aprobarea conducatorului unitatii, deplasarea zilnica se poate face cu autoturismul proprietate personala, in cazul cadrelor militare si personalului civil, ori cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, in cazul politistilor, situatie in care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcursi, in conditiile aplicabile fiecarei categorii de personal.
Art. 4.

(1) In situatiile prevazute la art. 1 lit. c) se realizeaza decontarea abonamentelor lunare sau saptamanale pe zone kilometrice, pentru deplasarea cu trenuri Regio, ori a abonamentelor lunare, pentru deplasarea cu mijloace de transport in comun, auto sau navale, la si de la locul de munca, pe o distanta cuprinsa intre 5 si 70 km, in cazul politistilor aflati in urmatoarele situatii:

a) au fost numiti in prima functie intr-o alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta;

b) au fost mutati in interes de serviciu intr-o alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta;

c) au fost imputerniciti sa indeplineasca functii intr-o alta unitate decat cea din care fac parte, situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta;

d) au fost repartizati la unitati aflate intr-o alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta, la absolvirea institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor;

e) au fost incadrati la structurile teritoriale ale unor unitati, daca structurile teritoriale sunt situate in alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta.

(2) Decontarea prevazuta la alin. (1) se acorda in urmatoarele conditii:

a) unitatea la care politistii au fost numiti, mutati, imputerniciti, repartizati ori incadrati nu le poate asigura locuinta de serviciu sau de interventie ori nu li se poate asigura cazarea in caminul de garnizoana sau in incinta unitatii, intr-un spatiu de locuit corespunzator;

b) au aprobarea sefului unitatii, prin dispozitie zilnica, pentru deplasarea zilnica la si de la locul de munca in localitatea in care au domiciliul sau resedinta.

(3) Decontarea abonamentelor se face pentru o distanta cuprinsa intre 5 si 70 km. In situatia in care deplasarea se efectueaza pe o distanta mai mare de 70 km, determinarea sumei de decontat se face pe baza unei adeverinte privind tarifele de transport pentru limita de 70 km, eliberata de societatile de transport si prezentata de politistul care efectueaza deplasarea.

(4) In cazul in care graficul orar al mijloacelor de transport in comun nu asigura prezenta politistilor la ora de incepere a programului de lucru, precum si in cazul in care nu exista mijloace de transport in comun pe ruta de deplasare la si de la locul de munca, cu aprobarea sefului unitatii, deplasarea zilnica se poate face cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, situatie in care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcursi.

(5) Daca deplasarea zilnica la si de la locul de munca cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, se efectueaza pe o distanta mai mare de 70 km, decontarea se face in limita a 70 km.
Art. 5.

(1) Conducatorul unitatii care are calitatea de ordonator de credite aproba deplasarea in cazurile prevazute la art. 3 alin. (6) si art. 4 alin. (4), prin ordin de zi pe unitate/dispozitie zilnica, in baza raportului de solicitare a deplasarii la si de la locul de munca, la propunerea unei comisii pentru analiza acestei deplasari, denumita in continuare comisia, constituita la nivelul unitatii din bugetul careia se asigura decontarea cheltuielilor de transport.

(2) Comisia se constituie la nivelul unitatii prin ordin de zi pe unitate/dispozitie zilnica a conducatorului unitatii si este formata din:

a) presedintele comisiei - un loctiitor/adjunct al conducatorului unitatii;

b) membrii comisiei - cate o persoana din structurile de resurse umane management operational, financiar-contabilitate si logistica;

c) secretarul comisiei - o persoana din structura de secretariat a unitatii.

(3) In cazul in care persoana care solicita deplasarea la si de la locul de munca are calitatea de membru al unei organizatii sindicale, in comisie participa si un reprezentant al organizatiei respective.

(4) In raportul de solicitare a deplasarii se vor mentiona:

a) traseul de deplasare, localitatile, perioada deplasarii;

b) numarul de inmatriculare al autoturismului proprietate personala ori al mijlocului de transport detinut legal, cu orice titlu, numele detinatorului legal si, dupa caz, al proprietarului, precum si modul de utilizare a mijlocului de transport;

c) declaratia pe propria raspundere a faptului ca deplasarea la si de la locul de munca se va realiza efectiv cu autoturismul proprietate personala sau, dupa caz, cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu;

d) angajamentul de a raporta in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice conditiile care au stat la baza aprobarii deplasarii in cazurile prevazute la art. 3 alin. (6) si art. 4 alin. (4).

(5) Toate documentele sau actele necesare pentru analiza raportului de solicitare a deplasarii cu autoturismul proprietate personala sau, dupa caz, cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, se pun la dispozitia comisiei prin grija personalului care solicita deplasarea.

(6) Comisia analizeaza raportul de solicitare a deplasarii, avand in vedere urmatoarele:

a) situatia mijloacelor de transport in comun, in functie de tip, grafic orar, distante, prin raportare la deplasarea solicitata si asigurarea prezentei personalului la programul normal de lucru;

b) situatia persoanelor care solicita deplasarea cu autoturismul proprietate personala sau, dupa caz, cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, in aceeasi localitate sau directie de deplasare, prin raportare la posibilitatea deplasarii unora dintre persoanele respective cu un singur autoturism/mijloc de transport, pe aceeasi ruta de deplasare.

(7) In termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii la secretariatul unitatii a raportului de solicitare a deplasarii, comisia consemneaza intr-un proces-verbal propunerile acesteia fata de solicitarea respectiva, in urma analizei efectuate, pe care il prezinta conducatorului unitatii pentru a hotari, dupa caz, astfel:

a) aprobarea deplasarii la si de la locul de munca cu autoturismul proprietate personala sau, dupa caz, cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, si emiterea in acest sens a ordinului de zi pe unitate/dispozitiei zilnice, specificandu-se in mod expres data de la care se efectueaza deplasarea;

b) respingerea solicitarii si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(8) Proiectul ordinului de zi pe unitate/dispozitiei zilnice pentru deplasarea la si de la locul de munca cu autoturismul proprietate personala sau, dupa caz, cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative in vigoare.

 Art. 6.

(1) Decontarea lunara a cheltuielilor de transport se face in baza cererii de decontare a personalului indreptatit, iar verificarea documentelor justificative si calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizeaza de catre compartimentul financiar-contabilitate, fiind aprobate de conducatorul unitatii.

(2) Cererea de decontare se intocmeste lunar pana la data de 5 a lunii urmatoare, se depune la secretariatul unitatii si va fi insotita obligatoriu de urmatoarele documente:

a) copia cartii sau a buletinului de identitate a/al personalului indreptatit;

b) alte documente care demonstreaza detinerea legala a autoturismului/mijlocului de transport, in copie, precum contractul de vanzare-cumparare, contractul de leasing, certificatul de nastere/casatorie etc., in cazul in care acestea nu au fost depuse impreuna cu raportul de solicitare a deplasarii;

c) copia certificatului de inmatriculare al autoturismului/mijlocului de transport utilizat, certificata de conducerea secretariatului unitatii ca fiind conforma cu originalul;

d) bonuri fiscale de carburant, emise saptamanal de societatile de distributie a produselor petroliere, in perioada deplasarii la si de la locul de munca, pentru achizitia de carburant.

(3) Pretul de vanzare cu amanuntul in functie de care se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcursi se determina ca o medie a preturilor de vanzare cu amanuntul ale carburantului inscrise in bonurile fiscale saptamanale de carburant corespunzatoare unei luni calendaristice.

(4) In situatia platilor pentru fractiuni de luna, decontarea cheltuielilor de transport se face raportandu-se la numarul de zile in care personalul indreptatit a desfasurat activitati profesionale, in luna pentru care se face plata.

(5) In cazul in care cu autoturismul proprietate personala sau, dupa caz, cu mijlocul de transport detinut legal, cu orice titlu, se deplaseaza mai multe persoane din cadrul unitatii, cheltuielile de transport se deconteaza numai pentru proprietarul autoturismului sau, dupa caz, detinatorul legal al mijlocului de transport.

(6) Prin semnatura de primire a sumelor reprezentand decontarea cheltuielilor de transport, personalul indreptatit confirma ca in luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbari fata de cele inscrise in raportul de solicitare a deplasarii, de natura sa modifice dreptul la decontare.

(7) Sumele reprezentand decontarea cheltuielilor de transport, platite necuvenit, se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 7.

(1) Conducatorii unitatilor centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, contabilii sefi (similari) si sefii structurilor de logistica au obligatia sa ia toate masurile organizatorice pentru utilizarea eficienta a creditelor bugetare destinate cheltuielilor de transport.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor norme metodologice se face in limita creditelor bugetare aprobate.

(3) Conducatorii unitatilor centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dispun, periodic, verificari ale realitatii deplasarilor la si de la locul de munca.
Art. 8.

Nu se deconteaza in conditiile prezentelor norme metodologice cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de catre unitate transportul la si de la locul de munca cu mijloacele de transport din dotare.
Art. 9.

(1) Ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari de credite din subordinea directa a ordonatorului principal de credite transmit trimestrial Directiei generale financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, situatia privind sumele decontate cu titlu de cheltuieli de transport potrivit prezentelor norme metodologice, in baza modelului pus la dispozitie de Directia generala financiara.

(2) Semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului, Directia generala financiara prezinta conducerii Ministerului Afacerilor Interne situatia centralizata privind sumele prevazute la alin. (1).

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
decontare cheltuieli transportnorme decontare transport cadre militaretransport cadre militare

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 14 Aprilie 2014
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Norme metodologice - Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele militare, politistii si personalul civil care se deplaseaza la si de la locul de munca Nota: 4.33 din 5 - 3 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Fisa postului pentru stivuitoristIntrebare: Firma de construcii, dorim fisa post pentru stivuitorist cod 834403 in format word.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Munca in folosul comunitatiiIntrebare: Am o situatie cu un angajat care a primit munca in folosul comunitatii. Cum se procedeaza in acest caz cu zilele care le va folosi (pontaj, plata) in cazul "munca in folosul comunitatii"?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]