Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Vrei sa te inscrii intr-un sindicat? Vrei sa infiintezi un sindicat? Iata cum se procedeaza!

inscriere in sindicatinfiintare sindicatcum te inscrii la un sindicat

"Va rog sa imi spuneti care este modalitatea de a te inscrie la un sindicat. Suntem institutie publica (primarie) si nu suntem afiliati la nici un sindicat."

Ghid privind inscrierea unui sindicat vs. inscrierea in sindicat
 
Intrebare:
Va rog sa imi spuneti care este modalitatea de a te inscrie la un sindicat. Suntem institutie publica (primarie) si nu suntem afiliati la nici un sindicat.
 
Raspuns:
Art. 2 – 53 din Legea 62/2011 a dialogului social reglementeaza organizatiile sindicale.
Potrivit art. 3 din Legea 62/2011 persoanele incadrate cu contract individual de munca, functionarii publici si functionarii publici cu statut special in conditiile legii, membrii cooperatori si agricultorii incadrati in munca au dreptul, fara nicio ingradire sau autorizare prealabila, sa constituie si/sau sa adere la un sindicat.Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 angajati din aceeasi unitate.

Nicio persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau sa nu se retraga dintr-o organizatie sindicala.

O persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintr-o singura organizatie sindicala la acelasi angajator.

Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.

Persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala.

Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prevederilor legale. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale, se vor aplica dispozitiile de drept comun privind incetarea persoanelor juridice.

Lista actelor necesare pentru infiintarea unui sindicat sunt:
1. Cerere de acordare personalitate juridica a unui sindicat
2. Procesul-verbal de constituire a organizatiei sindicale;
3. Statutul organizatiei sindicale;
4. Lista membrilor din organul de conducere al organizatiei sindicale (se depune in 3 exemplare);
5. Procura autentica a imputernicitului special, data prin procesul-verbal de constituire;
6. O dovada a detinerii sediului;
7. Cazierele judiciare ale membrilor organului de conducere al sindicatului.
 
 

 

Model cerere acordare personalitate juridica a unui sindicat

 
Domnule presedinte,
 
 
Sindicatul ........................... cu sediul in ................. str. ................. nr. ................ judet/sector ................, reprezentat prin ............................ in calitate de imputernicit special, formulam:
 
Cerere de acordare a personalitatii juridice
 
a Sindicatului....................................al salariatilor din ..........................................…………….
            In fapt, in data de ............................... a avut loc Adunarea Generala a membrilor fondatori prin care s-a hotarat infiintarea Sindicatului.............................al salariatilor din ............................... .....
            In dovedirea cererii noastre anexam prezentei urmatoarele inscrisuri:
            1. Procesul-verbal de constituire a organizatiei sindicale;
2. Statutul organizatiei sindicale;
3. Lista membrilor din organul de conducere al organizatiei sindicale;
4. Procura autentica a imputernicitului special, data prin procesul-verbal de constituire;
5. O dovada a detinerii sediului;
6. Cazierele judiciare ale membrilor organului de conducere a sindicatului
In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 14 si urm. din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele.
Prezenta cerere este scutita de taxa de timbru conform art. 54 din Legea nr. 54/2003.
 
                                                                                                  
IMPUTERNICIT SPECIAL
                                                ......................................................
 

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei.............................................

 
 
Model Proces-verbal al sedintei de alegere a conducerii
 

 
PROCES VERBAL
incheiat astazi …………………. cu ocazia desfasurarii
Adunarii Generale a Sindicatului/Uniunii Teritoriale/Federatiei/Confederatiei ....................................
 
Ordinea de zi a Adunarii Generale este modificarea conducerii Sindicatului/Uniunii Teritoriale/Federatiei/Confederatiei ......................
La Adunarea Generala, statutar alcatuita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 54/2003 a sindicatelor, au participat un numar de ........... membri din totalul de ...........
Vazand ca adunarea este statutar intrunita, se trece la discutarea ordinii de zi:
S-a procedat conform prevederilor statutare la alegerea conducerii sindicatului.
In urma votului deschis, liber exprimat de catre participanti, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, urmatoarele candidaturi si functii care alcatuiesc ......................
1. Pentru functia de Presedinte, dl./dna. ........................;
2. Pentru functia de Viceresedinte, dl./dna. ........................;
3. Pentru functia de Secretar General, dl./dna. ........................ .
Adunarea Generala a Sindicatului/Uniunii Teritoriale/Federatiei/Confederatiei ...................... imputerniceste pe dl./dna. …………………, identificat/a cu B.I./C.I. seria …… nr. ………… eliberat/a de ……………… la data de …………………. sa indeplineasca toate actele si operatiunile necesare aducerii la cunostinta instantei judecatoresti competente a modificarilor intervenite in conducerea Sindicatului/Uniunii Teritoriale/Federatiei/Confederatiei ......................
Redactat in 3 (trei) exemplare originale, astazi …………………
 
 
Nume prenume, semnatura
Nume prenume, semnatura
Nume prenume, semnatura
 
 
 
 
 
Model Cerere de inscriere in sindicat

 
Cerere de inscriere
 
Subsemnatul/a ................................... salariat/a al/a ................................................. in functia de ................................... domiciliat/a in .............................. str. .........................., nr. ............., bl. ............., sc. ..........., ap. ..........., Jud./Sector.........., identificat/a cu BI/CI seria ......... nr. ............ CNP ............................... solicit prin prezenta sa aprobati inscrierea mea in Sindicatul .............................. al salariatilor din cadrul ..........................
 
Mentionez ca am luat cunostinta de prevederile statutului sindicatului pe care ma oblig sa le respect.
 
Semnatura                                                                              Data
                        .......................                                                                         ........................
 
 
 
 
Model Statut sindicat
 

 
 
STATUTUL SINDICATULUI ................................
 
 
CAPITOLUL I
SCOPUL, DENUMIREA SI SEDIUL
 
Art. 1. (1) Sindicatul ……………, al salariatilor din cadrul ……………………………., s-a constituit in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai, prevazute in legislatia muncii si in contractul colectiv de munca.

(2) Sindicatul ……………..... s-a constituit in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 din Constitutia Romaniei si functioneaza conform dispozitiilor Legii nr. 54/2003  privind sindicatele si a prezentului Statut.   

(3) Obiectivul final al Sindicatului ……………… este obtinerea unor conditii decente de munca si de viata pentru membrii sai si in general pentru salariati, care sa le permita acestora realizarea deplina a personalitatii lor, in acord cu demnitatea umana si aspiratiile proprii.

(4) Pentru atingerea scopului propus, Sindicatul………………. va utiliza toate mijloacele de drept comun precum si toate formele de lupta sindicala, recunoscute ca mijloace legitime de actiune a sindicatelor in temeiul Constitutiei si al celorlalte norme legale interne, precum si in conformitate cu documentele internationale ratificate de Romania.

 
Art. 2.- Sediul Sindicatului este in ………………………..
 
 
CAPITOLUL II
DOBANDIREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU
 
Art. 3.-(1) Poate dobandi calitatea de membru al Sindicatului ……………… orice salariat al …………………… care achita cotizatia stabilita.
(2) Nu pot dobandi calitatea de membru de sindicat persoanele carora le este interzis prin lege sa se constituie in sindicate.
 
Art. 4.- Calitatea de membru cu drepturi depline se dobandeste de la data aprobarii cererii de afiliere si plata cotizatiei.
 
Art. 5.- Calitatea de membru al sindicatului inceteaza la data:
a) depunerii cererii de retragere;
b) adoptarii hotararii de excludere.
 
 
CAPITOLUL III
DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR
 
Art. 6. (1) Membrii Sindicatului……………au urmatoarele drepturi:

 1. de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale sindicatului;

 2. de a-si sustine punctele de vedere in fata oricarui organ al sindicatului;

 3. de a fi sprijiniti de organizatie in vederea apararii drepturilor lor legitime ce pot fi aparate prin mijloace de lupta sindicala;

 4. de a beneficia de sprijinul si protectia organizatiei contra oricarui abuz sau limitari exercitate din cauza sau in legatura cu activitatea lor sindicala;

 5. de a critica activitatea si de a cere sanctionarea membrilor care nu si-au indeplinit ori si-au indeplinit necorespunzator mandatul primit din partea organizatiei, indiferent de durata si importanta mandatului;

 6. de a beneficia de toate avantajele pe care organizatia le va dobandi sau stabili in favoarea membrilor sai.

(2) Nici un membru al sindicatului nu poate pretinde sa-si exercite sau sa beneficieze de aceste drepturi daca nu a platit cotizatia la zi ori nu si-a indeplinit in totalitate sarcinile sindicale primite din partea organizatiei.
 
Art. 7.- Membrii sindicatului au urmatoarele indatoriri:

 1. de a cunoaste si respecta prevederile Statutului si Regulamentelor sindicatului;

 2. de a cunoaste Programul de actiune al sindicatului si de a contribui activ la realizarea acestuia;

 3. de a indeplini misiunile sindicale ce le-au fost incredintate de Biroul Executiv;

 4. de a respecta hotararile adoptate statutar in oricare organ de conducere al sindicatului si de a participa la toate actiunile, chiar daca personal au votat impotriva ori s-au abtinut;

 5. de a-si indeplini in totalitate si la timp obligatiile financiare fata de organizatie.

 
 
CAPITOLUL IV
COTIZATIA
 
Art. 8.- Membrii sindicatului vor plati organizatiei o cotizatie de 1% din salariul tarifar de incadrare.
 
 
CAPITOLUL V
ORGANIZAREA SINDICATULUI, ORGANELE DE CONDUCERE
 
Art. 9.- Organul suprem de conducere al sindicatului este Adunarea Generala a membrilor.
(2) Conducerea permanenta a sindicatului este incredintata Biroului Executiv.
 
Adunarea Generala
 
Art. 10.-(1) Adunarea Generala se intruneste trimestrial si are urmatoarele atributii:

 1. adoptarea si modificarea Statutului;

 2. alegerea si revocarea membrilor Biroului Executiv;

 3. dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate al Biroului Executiv;

 4. aprobarea schimbarii sediului sindicatului;

 5. aprobarea nivelului cotizatiei;

 6. adoptarea de hotarari in privinta oricaror alte probleme legate de activitatea sindicatului;

 7. aprobarea bugetului sindicatului si a executiei bugetare;

 8. aprobarea cererilor de reinscriere in organizatie;

 9. aprobarea afilierii sau dezafilierii la o federatie sindicala;

(2) Adunarea Generala se compune din toti membrii si adopta hotarari valabile cu majoritatea simpla de voturi, daca cel putin jumatate plus unu din membrii sunt prezenti la adunare.
(3) Hotararile privind modificarea Statutului se adopta cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate, daca la adunare sunt prezenti cel putin 2/3 din membri.
 
Art. 11.-(1) Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, pe probleme ce vizeaza:

 1. modificarea Statutului sindicatului;

 2. adoptarea de hotarari urgente cu privire la Programul de activitate;

 3. revocarea membrilor Biroului Executiv;

 4. aprobarea fuziunii sau dizolvarii sindicatului;

 5. orice alte probleme care nu mai suporta amanarea pana la intrunirea trimestriala a adunarii.

(2) Adunarea Generala Extraordinara se compune din toti membrii si adopta hotarari valabile cu majoritatea simpla de voturi daca cel putin jumatate plus unu din membrii sunt prezenti la adunare.
(3) Hotararile privind dizolvarea sindicatului trebuie sa intruneasca votul a 2/3 din numarul total de membrii.
 
Biroul Executiv
 
Art. 12.-(1) Conducerea activitatii curente a sindicatului este incredintata Biroului Executiv, care reprezinta sindicatul in toate actiunile sale juridice, conformandu-se Statutului si hotararilor Adunarii Generale.
(2) Biroul Executiv se compune din Presedinte, Vicepresedinte si Secretar, alesi de Adunarea Generala prin vot secret, direct pe functii.
(3) Mandatul membrilor Biroului Executiv este de doi ani.
(4) Membrii Biroului Executiv sunt reeligibili la sfarsitul mandatului.
 
Art. 13.-(1) Biroul Executiv are urmatoarele atributii:

 1. adopta Regulamentul de Organizare si Functionare al acestuia, precum si  Programul de activitate;

 2. stabileste pozitia de principiu a sindicatului fata de evenimentele majore sociale si economice, interesele legitime ale membrilor sai, atat colective cat si individuale;

 3. reprezinta ori asista membrii sindicatului in raporturile cu tertii;

 4. elaborareaza proiectele si incheie contractele colective de munca;

 5. aproba cererile de aderare la sindicat;

 6. numeste comisiile de constatare a existentei motivelor care atrag excluderea membrilor din sindicat;

 7. adopta hotararile de excludere a membrilor din sindicat;

 8. adopta hotarari cat si intreprinde actiuni necesare pentru functionarea optima a sindicatului si pentru apararea eficienta a intereselor membrilor sai;

 9. convoaca Adunarea Generala ori Adunarea Generala Extraordinara din proprie initiativa sau la solicitarea scrisa si motivata a cel putin 1/5 din  numarul membrilor sindicatului, stabileste datei, locul si ordinea de zi a acestora;

 10. stabileste Regulamentului de desfasurare a Adunarii Generale.

(2) Impartirea responsabilitatilor in cadrul Biroului Executiv se va face de comun acord intre membrii sai.
(3) Pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor colective ale membrilor sindicatului, Biroul Executiv poate folosi din proprie initiativa orice mijloc legal, fara a fi nevoie de un mandat special din partea celor in cauza.
(4) Apararea drepturilor individuale ale membrilor sindicatului se face numai la cererea scrisa si motivata a acestora.
 
Presedintele
 
Art. 14.-(1) Presedintele angajeaza sindicatul in raporturi cu tertii si il reprezinta in justitie.
(2) Presedintele prezideaza reuniunile Adunarii Generale, ale Adunarii Generale Extraordinare si ale Biroului Executiv si are dreptul de a participa la orice reuniune a structurilor functionale ori a comisiilor de lucru ale sindicatului.
(3) Presedintele poate delega o parte din atributiile sale celorlalti membrii ai Biroului Executiv.
 
Vicepresedintele
 
Art. 15 Vicepresedintele este loctiitorul de drept al Presedintelui atunci cand acesta nu-si poate indeplini atributiunile.
 
Secretarul
 
Art. 16.-(1) Secretarul va asigura:
a) Organizarea reuniunilor sindicale.
b) Comunicarea ordinii de zi si a documentelor supuse dezbaterii.
c) Consemnarea dezbaterilor, hotararilor, deciziilor organelor deliberative ale sindicatului.
d) Tinerea evidentei hotararilor, rezolutiilor si deciziilor sindicatului, precum si urmarirea modului lor de indeplinire.
e) Organizarea desfasurarii actiunilor colective revendicative sau de protest ale sindicatului in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare.
(2) El este secretarul Adunarilor Generale.
 
Revocare, Suspendare si Demisie
 
Art. 17.-(1) Depasirea competentelor si a limitelor de reprezentare stabilite prin Statutul si Regulamentele sindicatului poate atrage revocarea persoanelor in cauza si raspunderea pentru prejudiciile aduse.
(2) Nici o cerere de revocare nu va putea fi invocata daca nu a fost depusa in scris si motivata, de catre 1/5 din numarul membrilor sindicatului sau de catre membrii Biroului Executiv.
(3) Biroul Executiv are obligatia de a convoca Adunarea Generala Extraordinara in termen de 10 zile de la data depunerii cererii. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare nu va putea fi facuta pentru o data ce ar depasi 30 de zile de la data depunerii cererii de revocare.
(4) In cazul in care Biroul Executiv nu convoaca Adunarea Generala Extraordinara sau nu respecta termenele prevazute in alineatul 3, desi cererea de revocare este statutar formulata, 1/5 din membrii sindicatului poate convoca adunarea.
(5) In perioada de 30 de zile de la depunerea statutara a cererii de revocare, cel impotriva caruia s-a depus cererea este considerat suspendat din functie.
(6) Suspendarea inceteaza la expirarea termenului de 30 de zile iar cererea de revocare se considera a nu fi depusa daca Adunarea Generala Extraordinara nu a fost convocata in conditiile prevazute in alineatele precedente.
 
Art. 18.-(1) Membrii Biroului Executiv pot demisiona din functie cu un preaviz scris de 30 de zile.
(2) Pe perioada preavizului, la cererea sa, cel in cauza este considerat suspendat din functie, atributiile sale fiind preluate de:
a) Presedinte, daca demisionarul este Vicepresedinte.
b) Vicepresedinte, daca demisionarul este Presedintele sau Secretarul.
(3) Depunerea cererii de demisie fara preaviz atrage de drept excluderea din sindicat de la data depunerii cererii.
 
 
CAPITOLUL  VI
RECOMPENSE SI SANCTIUNI
 
Art. 19.-(1) Pentru indeplinirea cu succes a unei sarcini sindicale, Biroul Executiv poate aproba acordarea unor recompense membrilor sindicatului.
(2) Sistemul de recompense si modalitatea de acordare a acestora se stabilesc de Biroul Executiv, in limita bugetului alocat.
 
Art. 20.-(1) Pentru incalcarea prevederilor Statutului, Regulamentelor si hotararilor Adunarii Generale sau ale Biroului Executiv, membrilor organizatiei li se pot aplica sanctiuni sindicale.
(2) Sanctiunile sindicale aplicabile sunt:
a) Suspendarea acordarii sprijinului si a asistentei organizatiei, pe o perioada de pana la trei luni;
b) Suspendarea dreptului de vot ;
c) Suspendarea din functie pe o perioada de pana la trei luni.
(3) Sanctiunea suspendarii dreptului de vot opereaza de drept pentru cei care nu si-au indeplinit obligatiile financiare fata de organizatie mai mult de trei luni consecutiv.
(4) Sanctiunea suspendarii si a revocarii din functie se aplica in baza hotararii Adunarii Generale.
 
CAPITOLUL VII
PATRIMONIUL
 
Art. 21.-(1) Patrimoniul este indivizibil si pe toata durata existentei sindicatului. Patrimoniul sindicatului se constituie din:
a) cotizatiile membrilor;
b) veniturile intreprinderilor cu caracter lucrativ pe care le infiinteaza sau le dobandeste in mod legal;
c) donatii;
d) orice alte surse legale de venituri.
(2) Nimeni nu poate dispune asupra patrimoniului organizatiei, cu exceptia Adunarii Generale Extraordinare de dizolvare.
 
Art. 22.-(1) Politica financiara a organizatiei intra in competenta Biroului Executiv.
(2) Exercitiul financiar coincide cu anul civil.
(3) Controlul gestiunii patrimoniului este exercitat de Comisia de Cenzori, formata din 3 persoane. Membrii comisiei de Cenzori vor fi alesi si numiti de Adunarea Generala pe o perioada de doi ani.
(4) Comisia de Cenzori isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de Organizare si Functionare al Comisiei de Cenzori aprobat de Adunarea Generala.
 
 
CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA, COMASAREA SAU DIVIZAREA
 
Art. 23.-(1) Sindicatul  se  poate  comasa, diviza sau dizolva  numai  prin hotararea Adunarii  Generale Extraordinare convocata special in acest scop. Hotararea se ia prin vot secret, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor.
(2) Adunarea Generala care decide dizolvarea sindicatului va dispune obligatoriu si asupra modului de lichidare a patrimoniului.
 
Art. 24. Prezentul statut a fost adoptat in Adunarea generala din data de …………………
 
 
PRESEDINTE
 
Potrivit art. 7 din Legea 62/2011 organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii.
Este interzisa orice interventie din partea autoritatilor publice, a angajatorilor si a organizatiilor acestora de natura sa limiteze ori sa impiedice exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).
Potrivit art. 33 din Legea 62/2011 membrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organizatia sindicala fara a avea obligatia de a arata motivele.
Membrii care se retrag din organizatia sindicala nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor ori bunurilor donate.

 
Model Cerere de retragere din sindicat
 
Cerere de retragere
 
Subsemnatul/a ................................... salariat/a al/a ................................................. in functia de ................................... domiciliat/a in .............................. str. .........................., nr. ............., bl. ............., sc. ..........., ap. ..........., Jud./Sector.........., identificat/a cu BI/CI seria ......... nr. ............ CNP ............................... va comunic prin prezenta asupra retragerii mele din Sindicatul .............................. al salariatilor din cadrul ..........................
 
Semnatura                                                                              Data
                        .......................                                                                  ........................ 

de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
inscriere in sindicatinfiintare sindicatcum te inscrii la un sindicat

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 20 Mai 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Vrei sa te inscrii intr-un sindicat? Vrei sa infiintezi un sindicat? Iata cum se procedeaza! Nota: 4.06 din 5 - 16 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (2)


Ionela
23-Iul-2019

Bună ziua. Am depus tot ce ați scris mai sus, pentru obținerea formei juridice,însă ne-au respins cererea pt că nu am depus dovada patrimoniului inițial. Am făcut apel la Curtea de apel și astăzi ne-au dat sentința că nefondat apelul. Menține decizia Tribunalului. Despre ce dovada este vorba? Mulțumesc mult!

Adrian Andronic
18-Oct-2017

Intrebare: Un grup de transportatori vor sa aiba o reprezentativitate legala . Cum se poate ? Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 angajati din aceeasi unitate. Ei fac parte din societati diferite ! Ce varianta exista ?

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Deces salariat. Data incetarii CIM este data decesului salariatului indiferent de data la care certificatul este comunicat angajatoruluiIntrebare: Un salariat care se afla in concediu medical a decedat dar nu a anuntat nimeni decesul, prin urmare pe luna mai nu am nici certificat de concediu medical si nici nu i-am incetat contractul? Cum procedez, ii inregistrez retroactiv incetarea contractului si perioada fara certificat medical o trec ca zile fara plata?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Proiect cu masuri destinate angajatilor si angajatorilor in contextul determinat de raspandirea coronavirusuluiIntrebare: Incepand cu 1 iunie vrem sa reactivam contractele care momentan sunt in somaj tehnic, Stiu,ca statul va suporta o scutire de 40% pana la sfarsitul anului, iar daca angajam persoane din somaj 30%. Va rog sa imi spuneti care este procedura pentru a beneficia de aceasta scutire. Si anume ma intereseaza de unde recuperam procentul de 40% respectiv 30%, care presupun ca inseamna taxe. Si daca este valabil si in cazul nostru, companie de IT, care in momentul acesta avem CIM-urile suspendate, iar cu 1...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori

Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"
CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori
Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]