legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Legea zilierilor - Legea 52/2011 actualizata 2019

legea 52/2011 actualizata 2019legea zilierilor 2019OUG 114/2018 zilierizilieri domenii activitate 2019


Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, modificata de OUG nr.114/2018.
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
 
Cap. I („Dispozitii generale”)
 
Art. 1 prevede urmatoarele:
 
„(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
 
a) zilier – persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;
 
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar – persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional;
 
c) registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru – registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor;
 
d) activitati cu caracter ocazional – activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.
 
(2) Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
 
(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia:
 
a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) si o);
 
b) unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. p)-s);
 
c) Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea si inregistrarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene, pentru domeniile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);
 
d) institutiilor publice autorizate sa efectueze cercetari arheologice, conform normelor existente in domeniu, respectiv universitati, institute de cercetare, institutii cu profil muzeal, pentru domeniul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. k)”.
 
Potrivit art. 2, prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca.
 
Art. 3 are urmatorul continut:
 
„(1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.
 
(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.
 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.
 
(4) Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate”.
 
 
Cap. II („Desfasurarea activitatilor de catre zilieri”)
 
Art. 4 stabileste urmatoarele:
 
„(1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.
 
(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
 
(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.
 
(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
 
(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert”.

OUG 114/2018 introduce alin (6)-(8):

(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea  universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.

(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.

(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata.
 
Art. 5 prevede la primul alineat faptul ca beneficiarul are urmatoarele drepturi:
 
a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
 
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
 
La urmatorul alineat sunt stabilite obligatiile beneficiarului, astfel:
 
a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;
 
b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;
 
c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
 
d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
 
e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
Conform ultimului alineat, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii:
 
a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
 
b) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
 
c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
 
d) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
 
e) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
 
f) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
 
g) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
Potrivit art. 6, cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs.
 
Art. 7 stabileste la primul alineat faptul ca plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.
 
Potrivit alineatului urmator, cuantumul impozitului prevazut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 8 stabileste urmatoarele:
 
„(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.
 
(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
 
(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2) de catre inspectoratele teritoriale de munca, pentru a monitoriza si verifica respectarea prevederilor prezentei legi”.
 
Art. 9 prevede faptul la primul alineat ca activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
 
Conform alineatului urmator, pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.
 
Art. 10 stabileste faptul ca in situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.
 
Art. 11 are urmatorul continut:
 
„(1) Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, in conditiile prevazute la alin. (2).
 
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in Registru de catre zilier si beneficiar.
 
(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registru”.
 
Art. 12 prevede la primul alineat faptul ca zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
 
a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;
 
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar;
 
c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 
d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;
 
e) sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;
 
f) sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.
 
Conform alineatului urmator, beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta toate dispozitiile legale privitoare la protectia minorilor la locul de munca.
 
 
Art. 13 dispune la primul alineat faptul ca munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata: OUG 114/2018
 
– agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
– silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
– pescuit si acvacultura – diviziunea 03;

CAPITOLUL II (1)
 
Intermedierea intre cererea si oferta de munca ziliera
 
Art. 13 (1).
 
Intermedierea intre cererea si oferta de munca ziliera este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a beneficiarilor cu zilierii, in vederea stabilirii, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de munca.
 
Art. 13(2).
 
Activitatea de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera se realizeaza, pe teritoriul Romaniei, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate sa desfasoare activitati ca zilieri si de persoanele interesate sa beneficieze de munca unui zilier, de catre agentiile de intermediere prevazute la art. 133, acreditate potrivit Criteriilor si procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, procedurii de acreditare si notificare, suspendare si retragere a acreditarii, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera si obligatiile agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera acreditate, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
 
Art. 13(3).
 
(1) Agentiile de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera pot fi:
 
a) societati infiintate pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect de activitate Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca – cod CAEN 7810;
 
b) societati infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse sau nu, dupa caz, unei conditii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii in statul respectiv si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau presteaza transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional.
 
(2) Societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, in baza legislatiei statului de origine nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, nefiind astfel supuse unor conditii de acreditare sau autorizare, in cazul prestarii in Romania de activitati de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 ca si societatile din Romania, cu exceptia celor care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional, si care in cazul prestarii activitatii lor in Romania se supun procedurii de notificare.
 
(3) Nu se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse unei astfel de conditii de acreditare sau autorizare in statul de origine sau de provenienta.
 
Art. 13(4).
 
Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditati sau care au indeplinit obligatia de notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera din Romania, pe teritoriul Romaniei, fara a se supune acreditarii potrivit hotararii Guvernului prevazute la art. 132 in conditiile in care, anterior, notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la prestarea acestor servicii si dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.
 
Art. 13(5).
 
Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupa un loc de munca in urma intermedierii realizate de o agentie acreditata potrivit prezentei legi pot presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada de maximum 180 de zile cumulate pe durata unul an calendaristic.
 
Art. 13(6).
 
Agentiile de intermediere nu percep nicio taxa persoanelor fizice care doresc sa desfasoare activitati in conditiile prezentei legi in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre beneficiar.”
 
Cap. III („Raspunderea contraventionala”)

 
Art. 14 prevede 

(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar si zilier constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
 
 
a) incalcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;
 
b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) si art. 8 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;
 
c) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constand in lipsa acordului pe care zilierul si beneficiarul trebuie sa-l exprime in scris pentru ca plata remuneratiei sa se realizeze cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei;
 
d) incalcarea prevederilor art. 7, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului;
 
e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;
 
f) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei.

g) furnizarea, fara acreditarea sau notificarea prevazuta de lege, dupa caz, de servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei; (Legea nr. 86/2018)
 
h) necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror altor date sau documente solicitate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, necesare in vederea indeplinirii atributiilor care le revin si care au legatura cu controlul efectuat, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei. (Legea nr. 86/2018)

i) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei. (OUG 114/2018)
 
(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. (OUG 114/2018)
 
Art. 15 stabileste la primul alineat: Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e) si f) se realizeaza de catre inspectorii de munca.
 
Potrivit alineatului urmator, constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
 
(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) şi h) se realizează de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti.
 
 
Cap. IV („Dispozitii finale”)
 
Art. 16 prevede faptul ca litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.
 
Art. 17 stabileste faptul ca in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi
 
ANEXA Nr. 1
 
REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR
- model -
Beneficiar ...............................
CUI .........................................
Cod CAEN .............................
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Remuneratia bruta convenita;
B - Remuneratia neta platita;
C - Semnatura de confirmare de primire a banilor;
D - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului;
E - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.
 
Nr. crt. Data de desfasurare a activitatii Numele si prenumele zilierului Actul de identitate si CNP Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii Semnatura zilierului la inceperea activitatii dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii Nr. de ore lucrate A B C D E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
ANEXA Nr. 2
 
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenta a zilierilor
 
 
1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.
2. CUI - codul unic de inregistrare a beneficiarului.
3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activitatii economice pentru care beneficiarul s-a inregistrat sa desfasoare activitatea.
4. In coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.
5. In coloana nr. 2 - Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.
6. In coloana nr. 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.
7. In coloana nr. 4 - Actul de identitate si CNP-se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport) , seria si numarul acestuia si codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
8. In coloana nr. 5 - Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii.
9. In coloana nr. 6 - Semnatura zilierului la inceperea activitatii, dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii si dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
10. In coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii - se va trece explicit activitatea din CAEN si locul unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.) .
11. In coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numarul de ore lucrate de zilier in fiecare zi.
12. In coloana nr. 9 - Remuneratia bruta convenita - se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.
13. In coloana nr. 10 - Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.
14. In coloana nr. 11 - Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.
15. In coloana nr. 12 - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila.
16. In coloana nr. 13 - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.
 

de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea 52/2011 actualizata 2019legea zilierilor 2019OUG 114/2018 zilierizilieri domenii activitate 2019

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 22 Ianuarie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Legea zilierilor - Legea 52/2011 actualizata 2019 Nota: 3.82 din 5 - 48 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (5)


cristian
13-Iul-2020

Se pot angaja zilieri pentru asociatiile de proprietari? Cum de declara/plateste impozit? Multumesc!

Diana
16-Mai-2019

Un retailer cunoscut din domeniul foloseste zilieri fara contract de munca, si banuiesc eu,fara a fi inregistrati in registrul zilierilor.Sunt multe norme nerespectate .Eu colaborez cu ei de un an de zile, dar inregistrarea asa zisului contract de zilier nu l am gasit la ANAF. Remuneratia, nu respecta normele.In luna Aprilie si au facut o noua strategie de marketing, folosind anumite persoane la un volum de munca de 4 ori mai mare decat cel initial. Pentru aceasta inca nu au platit zilierului remuneratia cuvenita lunii aprilie. Stiu ca informatiile sunt cam vagi dar intrebarea mea este,unde ma pot adresa pentru aceste nereguli si nedreptati? ITM? ANAF? Multumesc

Sergiu
22-Ian-2019

Folosirea zilierilor se poate face in urmatoarele domenii: – agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01; – silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02; – pescuit si acvacultura – diviziunea 03; Intrebarea este daca se pot folosi zilieri la codurile CAEN 0130 si 0149, care fac parte din diviziunea 01. La diviziunea 01 nu este precizata nicio exceptie cum este la diviziunea 02 cu exceptia exploatari forestiere.

ovidiu
07-Aug-2018

buna ziua poate sa conduca un ziler un tractor pe drumurile publice sau aceasta este munca calificata? multumesc

BOTOS LIANA CORINA
26-Iun-2018

BUNA ZIUA.AS DORI SA STIU DE CE NU APARE IN LEGEA ZILIERILOR CONCEDIUL MEDICAL SI CEL DE ODIHNA?TREBUIE MODIFICATA DE URGENTA LEGEA SI INCLUSE IN CUPRINSUL LEGII.NU SE POATE DIFERENTA INTRE CEI CARE DESFASOARA ACTIVITATEA SUB ACEASTA FORMA SI CELELALTE CATEGORII DE PERSOANE.SE INCALCA CONSTITUTIA ROMANIEI IN MOD EVIDENT.NU SE POATE ACCEPTA ASA CEVA SI TREBUIE PROPUSA DE URGENTA O ASEMENEA MODIFICARE CIT MAI URGENT POSIBIL.SE IMPUNE TRIMITEREA DE MODIFICARE A LEGII CELOR CARE EFECTIV NU AU GINDIT UN ASTFEL DE ACT NORMATIV.NU SE IMPUNE ACHITAREA DE CATRE ZILIER A ACELOR SUME DE BANI PENTRU A BENEFICIA DE PRVEDERI LEGALE INCIDENTE.AM REDACTAT DEJA O CERERE DE MODIFICARE A LEGII,PE CARE O VOI ININTA o DE URGENTA CELOR COMPETENTI.MULTUMESC.SI ASTEPT RASPUNS LA SOLICITAREA MEA.LIANA-ORADEA

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Acordarea alimentatiei de protectie salariatilor care presteaza activitatea in regim de telemuncaIntrebare: Pentru cresterea rezistentei organismului, angajatorul poate acorda alimentatie de protectie salariatilor care desfasoara activitate in regim de telemunca?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Incetare detasare anterior termenului stabilit initial. ConditiiIntrebare: In ce conditii angajatorul cedent ii poate inceta detasarea unui salariat care a fost detasat pe o perioada de 1 an, inainte de expirarea acesteia?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]