legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

2. Contraventii si sanctiuni

Cadrul legislativ general referitor la contraventii este stabilit de:

Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata;
Ordinul M.M.S.F. nr. 118/2005 de aprobare a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si al instiintarii de plata (...).

1. Contraventia

Contraventia este acea fapta care aduce atingere unor valori sociale, altele decat cele ocrotite prin legea penala, savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, hotarare a guvernului.

Pentru a putea fi sanctionata contraventional, conduita interzisa trebuie sa fie reglementata de legea contraventionala, sa fie savarsita cu vinovatie si sa prezinte pericol social mai redus decat infractiunea.

Exista insa fapte care constituie in esenta contraventii, dar care prin repetabilitate suntcalificate de lege ca fiind infractiunii.

________________________________________________________________________


Totul despre FISA POSTULUI + 101 MODELE de fise de post, pe hartie si pe CD, elaborate in detaliu de specialisti HR si inspectori de munca.

Imediat aveti gata orice fisa de post necesara in firma dvs.: corecta, exacta si completa !
________________________________________________________________________

ATENTIE!
Daca ati fost deja sanctionati contraventional, recomandam maxima atentie in ceea ce priveste savarsirea de noi fapte contraventionale. Recidiva in materie contraventionala este importanta atat subaspectul posibilitatii agravarii unor sanctiuni viitoare, cat si sub aspectul posibilitatii sanctionarii faptei sub aspect penal, iar nu contraventional.

2. Tipuri de sanctiuni ce pot fi aplicate

Sanctiunile pot fi principale, constand in: avertisment, amenda contraventionala sau prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Se pot aplica si sanctiuni complementare constand in: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, suspendarea sau anularea avizului, acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati, inchiderea unitatii, blocarea contului bancar, suspendarea activitatii agentului economic (...).

Fara indoiala, cea mai inofensiva dintre sanctiuni este avertismentul, care se aplica in cazul in care fapta a avut o gravitate redusa, sanctiunea trebuind sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite. De cele mai multe ori, actele normative prin
care se sanctioneaza fapte contraventionale nu prevad expres sanctiunea avertismentului, dar aceasta nu atrage dupa sine imposibilitatea aplicarii acestei sanctiuni.

3. Valoarea amenzilor

Prin actele normative cu caracter special, sunt reglementate valori minime si un maxim pentru fiecare fapta in parte, valori intre care se situeaza dreptul de apreciere al organului sanctionator care va individualiza sanctiunea in functie de elementele circumstantiale.

Daca aceeasi persoana fizica sau juridica a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie. Daca contraventiile sunt constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii
prevazut pentru contraventia cea mai grava, cu respectarea maximului general prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Indiferent de cuantumul amenzii aplicate, contravenientul are posibilitatea, in cazurile expres prevazute de lege, de a achita jumatate din minimul amenzii prevazut de lege pentru sanctionarea faptei respective. In acest scop, contravenientul va achita amenda pe loc sau in cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal sau a comunicarii acestuia.

4. Individualizarea sanctiunii

In individualizarea naturii sanctiunii, precum si a cuantumului amenzii, organul de control tine seama de urmatoarele elemente circumstantiale:

gradul de pericol social al faptei;
imprejurarile in care a fost savarsita fapta;
modul si mijloacele prin care a fost savarsita fapta;
scopul urmarit de faptuitor;
urmarea produsa;
circumstantele personale ale faptuitorului (spre exemplu, cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei, precum legitima aparare sau starea de necesitate).

5. Prescriptia aplicarii sanctiunii amenzii

O contraventie poate fi sanctionata cu amenda contraventionala intr-un anumit interval de timp de la savarsirea ei, denumit termen de prescriptie.

Prescriptia intervine, de regula, dupa 6 luni de la data savarsirii faptei. In cazul contraventiilor continue, cand incalcarea obligatiei legale dureaza in timp, prescriptia intervine in termen de 6 luni de la data constatarii faptei.

6. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Procesul-verbal se semneaza de catre inspectorul de munca si de catre reprezentantul legal al contravenientului pe fiecare fila.

Comunicarea procesului-verbal se face prin inmanare, direct contravenientului. In cazul in care nu a fost inmanat la data incheierii, acesta se comunica prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la sediul/domiciliul contravenientului, cu un martor.

Daca se dispune sanctiunea amenzii contraventionale, procesul-verbal de sanctiune este insotit de instiintarea de plata.

________________________________________________________________________

Totul despre FISA POSTULUI + 101 MODELE de fise de post, pe hartie si pe CD, elaborate in detaliu de specialisti HR si inspectori de munca.

Imediat aveti gata orice fisa de post necesara in firma dvs.: corecta, exacta si completa !
_________________________________________________________________________

In evaluarea sanselor de a contesta un proces-verbal de sanctionare trebuie sa tineti cont de:

posibilitatea de a achita jumatate din minimul cuantumului amenzii prevazute de lege in termen de 48 de ore de la data incheierii/comunicarii procesului-verbal, in cazul in care costurile contestarii sunt mai mari (reprezentarea juridica in instanta, cheltuieli
de judecata);
existenta unor vicii de forma ale procesului-verbal;
realitatea faptica si istoricul dvs. in materie contraventionala in domeniul sanctionat.

Procesul-verbal neatacat constituie titlu executoriu, fara alte formalitati. Executarea amenzii se face de catre organele specializate in executarea creantelor bugetare.

7. Sanctiuni in domeniul relatiilor de munca

Codul muncii, Legea nr. 53/2003, modificata si completata

nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara (300 lei 2.000 lei);
neeliberarea la solicitarea salariatului a unui document din care sa rezulte vechimea in munca, in meserie sau specialitate, conform art. 34 alin. (5) din Codul muncii (300 lei 2.000 lei);
impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva sau sa munceasca in timpul grevei (1.500 lei 3.000 lei);
stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale (2.000 lei 5.000 lei);
primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa in limba romana, conform art. 16 alin. (1) din Codul muncii (1.500 lei 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, valoarea cumulata neputand depasi 100.000 lei);
incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 134 din Codul muncii privind acordarea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza (5.000 lei 10.000 lei);
incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 137 din Codul muncii privind recompensarea muncii prestate in zile de sarbatoare legala (5.000 lei 10.000 lei);
incalcarea obligatiei prevazute de art. 135 din Codul muncii, care reglementeaza programul in zilele de sarbatori legale in unitatile sanitare si de alimentatie publica (10.000 lei 20.000 lei);
nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentara (1.500 lei 3.000 lei);
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal (1.500 lei 3.000 lei);
neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1) din Codul muncii, in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca (1.500 lei 5.000 lei);
incalcarea prevederilor legale referitore la munca de noapte (1.500 lei 3.000 lei).

Legea nr. 130/1999, republicata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

neinregistrarea la ITM a contractelor individuale de munca de catre angajatorii prevazuti la art. 1 din lege, in termen de 20 de zile (3.000 6.000 lei);
nedepunerea la I.T.M. in termen de 5 zile de la perfectarea actelor de modificare, suspendare si incetare a raporturilor de munca (3.000 6.000 lei);
nedepunerea lunara la I.T.M. a dovezilor de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora (3.000 6.000 lei);
nedepunerea lunara la I.T.M. a declaratiei fiscale prevazute de Ordinul M.M.S.S.F. nr. 100/2006 privind stabilirea comisionului (...), pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care s-a datorat (3.000 6.000 lei);
refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organelor de control sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate (4.500 9.000 lei).

Legea nr. 108/1999, modificata si completata, pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

neducerea la indeplinire a masurilor obligatorii dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite (3.000 10.000 lei);
impiedicarea inspectorilor de munca sa isi exercite controlul (4.500 9.000 lei).

Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

neinfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in termenele si forma prevazuta de lege;
refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in forma electronica, precum si dosarul personal al salariatilor;
necompletarea registrului in conformitate cu prevederile legale.

Faptele se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

O.U.G. nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

primirea la munca a unui strain fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca (de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei);
mentinerea unui strain in munca dupa expirarea autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca (de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei);
netransmiterea catre inspectoratul teritorial de munca a comunicarii prevazute la art. 18 alin. (1) sau a modificarilor elementelor prevazute in aceasta comunicare (de la 3.000 la 6.000 lei).

Alte reglementari

stabilirea salariului sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, conform H.G. nr. 1.825/2006;
neinitierea negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate, conform Legii nr. 130/1996, modificata si completata, privind contractul colectiv de munca;
egalitatea de sanse, conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, modificata si completata;
dreptul salariatilor de a fi informati si consultati in temeiul Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si de consultare a angajatilor.

O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

neindeplinirea obligatiei de informare a reprezentantilor salariatilor/sindicatului, respectiv a salariatelor asupra rezultatelor evaluarii locurilor de munca si a drepturilor lor (2.500 5.000 lei);
neinstiintarea medicului de medicina a muncii si a I.T.M. asupra anuntului scris al salariatei, in termen de 10 zile (2.500 5.000 lei);
pastrarea confidentialitatii privind starea de graviditate a salariatei (2.500 5.000 lei);
nerespectarea obligatiei de modificare a conditiilor, orarului salariatei sau de repartizare la alt loc de munca fara afectarea drepturilor salariale (5.000 10.000 lei);
neindeplinirea obligatiei de a reduce timpul de munca cu 1/4 a duratei normale, cu mentinerea veniturilor salariale (5.000 10.000 lei);
neacordarea a doua pauze de alaptare de cate o ora pana la varsta de 1 an a copilului (2.500 5.000 lei);
nereglementarea in regulamentele interne ale unitatilor a masurilor privind igiena, protectia sanatatii si securitatii in munca pentru salariatele ocrotite de ordonanta (2.500 5.000 lei);
obligarea salariatelor protejate de ordonanta sa presteze munca de noapte (5.000 10.000 lei);
nerespectarea obligatiei de a transfera la un alt loc de munca cu mentinerea drepturilor salariale, la cererea salariatei, care in mod curent desfasoara activitate in conditii insalubre sau greu de suportat (5.000 10.000 lei);
nerespectarea obligatiei de acordare a concediului si indemnizatiei de risc maternal pentru salariata ce nu poate fi transferata la un loc de munca corespunzator starii sale (5.000 lei 10.000 lei);
nerespectarea interdictiei angajatorului de a dispune incetarea raporturilor de munca pentru salariata protejata de art. 21 alin. (1) si alin. (2) din ordonanta (5.000 lei 10.000 lei).

Legea sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006 prevede sanctionarea contraventionala a neindeplinirii oricareia dintre obligatiile angajatorului, intre care:

sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a
caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor (4.000 8.000 lei);
sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii (5.000 10.000 lei);
sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati (5.000 10.000 lei);
sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate (4.000 8.000 lei);
sa elaboreze instructiuni proprii, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor (4.000 8.000 lei);
sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria
competenta sau prin servicii externe (4.000 8.000 lei);
sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca (2.000 4.000 lei);
sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice (4.000
8.000 lei);
sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor (4.000 8.000 lei);
sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor (3.000 10.000 lei);
sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor (4.000 8.000 lei);
sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor (3.500 7.000 lei);
sa asigure echipamente individuale de protectie (5.000 10.000 lei);
sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie (3.500 7.000 lei);
sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice (4.000
8.000 lei);
sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat (4.000 8.000 lei);
sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane (5.000 10.000 lei);
sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca (2.000 4.000 lei);
sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai (2.000 4.000 lei);
sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca (3.500 7.000 lei);
sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini (3.500 7.000 lei);
sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele
asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca (3.500 7.000 lei);
sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (4.000 8.000 lei);
sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate (3.500 7.000 lei);
sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor (3.500 7.000 lei);
sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor (3.500 7.000 lei);
sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale (3.500 7.000 lei);
sa desemneze unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate sau sa recurga la servicii externe (3.500 7.000 lei);
sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii unitatii, tinand seama de alte persoane prezente (3.000 6.000 lei);
sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri (3.000 6.000 lei);
sa desemneze lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor (3.000 6.000 lei);
sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor (3.500 7.000 lei);
sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent (3.500 7.000 lei);
sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate (3.500 7.000 lei);
sa acorde alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare in mod obligatoriu si gratuit persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru stabilite prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca (3.000
6.000 lei);
sa informeze lucratorii cu privire la riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul unitatii, in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii (3.000 6.000 lei);
sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, sa aiba acces la: evaluarea riscurilor si masurile de protectie, informatii privind masurile
din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu (2.500 5.000 lei);
sa consulte lucratorii si/sau reprezentantii lor si sa permita participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca prin consultarea lucratorilor. De asemenea, angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor
lucratorilor mijloacele necesare pentru a-si putea exercita atributiile (2.000 4.000 lei);
sa organizeze comitete de securitate si sanatate in munca (2.500 5.000 lei);
sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau: la angajare; la schimbarea
locului de munca sau la transfer; la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent; la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru; la executarea unor lucrari speciale. Instruirea trebuie sa se realizeze
in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara unitatii (4.000 8.000 lei);
sa comunice evenimentele, de indata, inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele, iar asiguratorului evenimentele urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora (3.500 7.000 lei);
sa cerceteze evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca (4.000 8.000 lei);
sa amenajeze locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice (2.500 5.000 lei);
sa respecte reglementarile de securitate si sanatate in munca, sub sanctiunea amenzii contraventionale de la 5.000 la 10.000 lei.

de LegislatiaMuncii.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 07 Iulie 2007
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


2. Contraventii si sanctiuni Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Fisa postului pentru stivuitoristIntrebare: Firma de construcii, dorim fisa post pentru stivuitorist cod 834403 in format word.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Munca in folosul comunitatiiIntrebare: Am o situatie cu un angajat care a primit munca in folosul comunitatii. Cum se procedeaza in acest caz cu zilele care le va folosi (pontaj, plata) in cazul "munca in folosul comunitatii"?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]