Consultanta in afaceri | Manager

     eNews Legislatia Muncii

Descarca GRATUIT raportul special

"Modificari in Codul Muncii - noutati REVISAL si Evaluarea Angajatilor"detalii aici

Cauti un loc de munca?


Stiati ca...
...... exista peste 40 de documente OBLIGATORII pe care inspectorii ITM le verifica atunci cand vor sa va amendeze cu orice pret >> Detalii aici <<
:: mai multe intrebari si raspunsuri

Model de contract individual de munca


Anterior incheierii contractului de munca, este obligat angajatorul sa informeze persoana selectata in vederea angajarii cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract? Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, poate contractul individual de munca inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia?


Pe adresa redactiei vin numeroase intrebari referitoare la contractul individual de munca. Cele mai multe sunt referitoare la modelul contractului individual de munca.

Click aici pentru varianta pdf a Contractului Individual de munca>>>

Iata informatiile esentiale referitoare la acest subiect:


SC___________________________
J____/____________/____________
CUI___________________________
Sediul social ____________________
Punct de lucru____________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

incheiat si inregistrat sub nr. ......../............... in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator -Persoana juridica/fizica ..............................................................., cu sediul/domiciliul............., inregistrata la registrul comertului din ..............., sub numarul................, cod fiscal................... telefon .............., reprezentata legal prin .............., in calitate de ................................................

Legislatia muncii pentru bugetari
Legislatia muncii pentru bugetari

Vezi detalii

Noua Clasificare a ocupatiilor din Romania
Noua Clasificare a ocupatiilor din Romania

Vezi detalii


si

salariatul/salariata d-nul /d-na ............................................................................, domiciliat(a) in localitatea ................................., str. .............................................................nr. ....... bl .....sc....ap....et..... judetul ....................., posesor al actului de identitate BI /CI / Pasaport seria ............, nr. .........., eliberat de ...................... la data de .......................CNP ..................autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca, seria ......... nr. ........ din data.......... am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului:. Desfasurarea unei activitati in vederea obtinerii de venituri salariale.

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ............................................................................... urmand sa inceapa activitatea la data de ...................................................
b) determinata, de ..............luni, pe perioada cuprinsa intre data de ...............................si data de ............................. pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post .

D. Locul de munca
Activitatea se desfasoara la ( sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc)...............................................din sediul social /punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului..................................................

E. Felul muncii
I. Functia/meseria ...........................................conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:
1. ................................................
2. ................................................
3. ...............................................
4. ...............................................
5. ...............................................
6. ..............................................
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite ? vatamatoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii:
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ........... ore/saptamana;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza ........... (ore zi/ore noapte / inegal);
b) Programul de lucru se poate modifica in urmatoarele conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma, durata timpului de lucru fiind de ...... ore/zi , ore / saptamana....................;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza ...............(ore zi/ore noapte,inegal);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ........ zile, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ..................

J. Salarizare:
1) Salariul de baza lunar brut este de..................... lei:
2) Alte elemente constitutive:
a) sporuri .....................................................;
b) indemnizatii ........................;
b1) prestatii suplimentare in bani..........................................;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura...............;
c)alte adaosuri.......................................;
II). Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 ? Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
III). Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ......................... .;

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind sanatatea si securitatea in munca:
a) echipament individual de protectie .......................................;
b) echipament individual de lucru .............................................;
c) materiale igienico -sanitare ............................................................;
d) alimentatie de protectie .....................................;
e) antidoturi................................................................;
f) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...................................................

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de.......... zile calendaristice ;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ............zile lucratoare, , conform Legii nr. 53/2003 ? Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei ............. zile lucratoare , conform Legii nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin.( 1) din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze...........................................;

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la acces la formare profesionala;
g) dreptul la securitate si sanatate in munca;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum
si in contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv
de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.


N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Contractului Colectiv de Munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramura/national, inregistrat sub nr......../...........la Inspectoratul Teritorial de Munca a judetului/municipiului............../Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.Angajator,
...................................

Reprezentant legal,

.................................... Salariat,

Semnatura......................

Data..........................Pe data de .............. prezentul contract inceteaza in temeiul art........din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare in urma indeplinirii procedurii legale.Angajator, ..............
Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 15 Februarie 2013Votati pagina "Model de contract individual de munca":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

Calcul Indemnizatie Martie Si Aprilie

Intrebare: Buna ziua, Va rog sa mi spuneti daca este corect calcul pt ca e diferenta intre ce am calculat eu si ce mi-au calculat ei si nu stiu unde am gresit. venit :-sepembrie 1031-zile lucrate 21 octombrie 1327 -23 noiembrie 1818-21 decembrie 2195-20 ianuarie 1423 cu tot cu ziua lucrata cu mentiunea ca am lucrat 1 si restul am intrat in concediul de maternitate-20 februarie 1127-20 total 9021/125 =72.168*21*85%=1288-84=1204 cas 84 pe aprilie VENIT 9194/125*10*85%=625-84=541 Undeva am gresit dar nu stiu unde, va rog sa ma ajutati. Multumesc.

Raspuns: Cred ca nu reusim sa ne intelegem, asa ca mai incerc o data. Concediul de maternitate, cel de 126 de... citeste tot raspunsul aiciARTICOLE SIMILAREULTIMELE ARTICOLEReviste Gratuite
Reviste gratuite
Alerter
Alerter
Serviciu instant de informare
Top articole
Noutati
Codul Muncii pentru CONTABILI
» Detalii Click Aici «
Important: Manualul Expertului in Legislatia muncii
» Detalii Click Aici «
Nou! Cele 9 proceduri obligatorii in Resurse Umane
» Detalii Click Aici «
Harta completa a tuturor veniturilor platite de angajatori.Contributii si Impozite
» Detalii Click Aici «
384 de intrebari si raspunsuri vitale din Legislatia Muncii
» Detalii Click Aici «Club
Forum Legislatia Muncii
Intra in legatura cu experti si colegi
Vezi ultimele discutii

Din reteaua RS:
Info tva | Blogul Specialistului | Carti de afaceri | Campeanu.ro | Contabilitate si fiscalitate | Timp liber
Idei de afaceri | Librarie de afaceri | Libraria R&S | Management | Stiri juridice | Agricultura | AdSenseUtile
    Afaceri profitabile cu ferme     Codul fiscal     Declaratii fiscale     Legea Contabilitatii     Monitorul Oficial     Codul civil 2014     Codul penal 2014     Legislatie TVALegislatiaMuncii.ro poza

© 2006 - 2014 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Privacy Policy | RSS RSS Flux RSS 2.0     Sitemap XML Sitemap XML     Autori     Termeni si conditii     Contact

SATI