Consultanta in afaceri | Manager

     eNews Legislatia Muncii

Descarca GRATUIT raportul special

"Modificari in Codul Muncii - noutati REVISAL si Evaluarea Angajatilor"detalii aici

Cauti un loc de munca?


Stiati ca...
...... exista peste 40 de documente OBLIGATORII pe care inspectorii ITM le verifica atunci cand vor sa va amendeze cu orice pret >> Detalii aici <<
:: mai multe intrebari si raspunsuri

Modalitatea de angajare a personalului didactic


Intrebare: Suntem o institutie de invatamant universitar si avem cadre didactice atat din interior cat si din exterior care fac plata cu ora pe posturile vacante.

Va rugam sa ne trimiteti un model de contract individual de munca pe perioada determinata pentru activitatea de plata cu ora si sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari:
- cei care sunt angajati cu CIM la plata cu ora beneficiaza de concediu de odihna, concediu medical? Conteaza daca au functia de baza in alta parte sau daca plata cu ora este singurul venit al persoanei?
- cei care sunt pensionari si fac plata cu ora beneficiaza de concediu de odihna, concediu medical?
- cei care sunt angajatii nostri si fac plata cu ora trebuie sa le facem alt contract de munca?

Raspuns: Salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata determinata beneficiaza de aceleasi drepturi de care beneficiaza salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata. Astfel, salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata determinata beneficiaza de concediu de odihna si concediu medical (daca indeplinesc conditia stagiului de cotizare). Totodata, Codul muncii nu distinge in ceea ce priveste drepturile salariatilor dupa cum acestia au sau nu calitatea de pensionar. In consecinta si salariatii care au calitatea de pensionar beneficiaza de concediu de odihna si concediu medical (daca indeplinesc conditia stagiului de cotizare).
Anumite drepturi ale salariatilor se acorda numai la locul de munca unde salariatul are functia de baza. De exemplu, tichetele de masa si deducerea personala se acorda numai la locul unde salariatul are functia de baza.

In ceea ce priveste angajarea personalului didactic „in plata cu ora” mentionam ca art. 254 alin. (1) din Legea educatiei nationale 1/2011 prevede ca in unitatile de invatamant sau in consortiile scolare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata de cel mult un an scolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv in plata cu ora, in conditiile legii. Desi textul de lege prevede ca angajarea se efectueaza in conditiile legii, nu exista u nact normativ care sa reglementeze angajarea „in plata cu ora”.

Directia General Juridica din cadrul Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului a exprimat un punct de vedere oficial in sensul ca penttru profesorii repartizati in sistem de plata cu ora este necesara incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata cu timp partial.

Modelul contractului individual de munca este stabilit prin Ordinul MMSS nr. 64/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Redam mai jos un model pentru un contract individual de munca pe durata determinata cu timp partial.


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. ……....…/…….…………..in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului

Documente obligatorii in legislatiamuncii si salarizare
Documente obligatorii in legislatiamuncii si salarizare

Vezi detalii

Controalul ITM va da batai de cap?
Controalul ITM va da batai de cap?

Vezi detalii


1. Angajatorul - persoana juridica ....., cu sediul in ........................., inregistrata la Oficiul registrului comertului/autoritatile administratiei publice din Bucuresti sub ............, telefon ........., autorizat sa desfasoare activitati principale avand cod CAEN ............reprezentat legal prin ................., in calitate de administrator,

Si

2. Salariata................, domiciliata in localitatea............., str............... nr..........., sector........, posesoare a cartii de identitate seria .......... nr........., eliberata de .............la data de .............., CNP ...................,

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: prestarea muncii si plata salariului.

C. Durata contractului: determinata, de ............. luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............... si
data de .........................../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.


D. Locul de munca

Activitatea se desfasoara la sediul social al angajatorului.

E. Felul muncii

Functia/meseria .......... Cod cor ...................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:
..........................................................................................
G. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii

O fractiune de norma de 4 ore/zi, 20 ore/saptamana

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ........ore zi.
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de .......... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

J. Salariul

1. Salariul de baza lunar brut: ..... lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri .........;
b) indemnizatii ............;
b1)prestatii suplimentare in bani ............;
b2)modalitatea prestatiilor suplimentare in natura .........;
c) alte adaosuri ..........;

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii .

4. Data la care se plateste salariul este ....... ale lunii.

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie NU;
b) echipament individual de lucru NU;
c) materiale igienico-sanitare NU;
d) alimentatie de protectie NU;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca NU.


L. Alte clauze:

a) perioada de proba este de.............. zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ......... de zile lucratoare, conform
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........... de zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003, republicata sau contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate,
informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor
regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la acces la formare profesionala.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior
inceperii activitatii;
a1)sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a
solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. xxxx/xxxxxxxxx la Inspectoratul teritorial de munca al judetului/municipiului xxxxxxxxxxx/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
 
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
 

Angajator,                 Salariat,
..................         Semnatura ..............
Reprezentant legal,        Data ...............
........................

Pe data de ................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 , republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,
........................

Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 17 Septembie 2012Votati pagina "Modalitatea de angajare a personalului didactic":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

Initiere Contract Colectiv De Munca

Intrebare: Buna ziua, Societate comerciala cu 150 de salariati are contract colectiv de munca.Acesta s-a semnat in anul 2012.Anul acesta in mod normal expira contractual in luna mai.Dar unul dintre articolele lui prevede ca "Daca nici una dintre parti nu denunta contractul cu 45 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni." In urma unui control s-a dispus ca masura "initierea negocierii colective". Este posibil ca in raspunsul negocierii sa sa se invoce doar articolul pe care l-am citat mai sus?Imi puteti detalia,va rog frumos,etapele care trebuiesc parcuse in acest caz? Multumesc frumos

Raspuns: Se poate prelungi CCM cu inca 12 luni pe baza acelei clauze, legea diaologului social o permite. Neg... citeste tot raspunsul aiciARTICOLE SIMILAREULTIMELE ARTICOLEDin reteaua RS:
Info tva | Blogul Specialistului | Carti de afaceri | Campeanu.ro | Contabilitate si fiscalitate | Timp liber
Idei de afaceri | Librarie de afaceri | Libraria R&S | Management | Stiri juridice | Agricultura | AdSenseUtile
    Afaceri profitabile cu ferme     Codul fiscal     Declaratii fiscale     Legea Contabilitatii     Monitorul Oficial     Codul civil 2014     Codul penal 2014     Legislatie TVALegislatiaMuncii.ro poza

© 2006 - 2014 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Privacy Policy | RSS RSS Flux RSS 2.0     Sitemap XML Sitemap XML     Autori     Termeni si conditii     Contact

SATI