Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Nou: Model Contract de management

model contractcontract de managementmodel contract de managementcontract

CONTRACT DE MANAGEMENT

Nr....................din data .......................


Partile contractului:

Persoana juridica cu sediul in ............................................., str. ....................................... nr. ......, sector/judet ................................, inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din ..................................... sub nr. J.../..../...., C.U.I. ................, telefon ........................., reprezentata legal prin dna/dl ....................... in calitate de mandant,

si

Dl/dna ....................................... domiciliat/domiciliata in localitatea ................................., str. ....................... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ..... sector/judetul ............................ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ...... eliberat/eliberata de ............... la data de ................... CNP ............................ permis de munca seria ....... nr. ............... din data de ................................, in calitate de manager, au convenit sa incheie prezentul contract de management cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. 1. Obiectul contractului
1.1. Organizarea, conducerea si gestionarea activitatii mandantului de catre manager, pe baza indicatorilor de referinta, obiectivelor si criteriilor de performanta din anexa.

202 Modele de fise de post
202 Modele de fise de post

Vezi detalii aici

 Codul Muncii 2018
Codul Muncii 2018

Vezi detalii aici

Ghid Complet pentru Departamentul HR
Ghid Complet pentru Departamentul HR

Vezi detalii aici
1.2. Indicatorii, obiectivele si criteriile de performanta din anexa se actualizeaza pe baza bilantului contabil anual, prin act aditional.

Art. 2. Durata contractului
2.1. Prezentul contract de management se incheie pe o durata de .............. ani, incepand cu data semnarii acestuia.
2.2. In conditiile in care managerul isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, la expirarea termenului prevazut la pct. 2.1, partile pot conveni prelungirea acestuia.

Art. 3. Drepturi si obligatii
3.1. Managerul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) Drepturi:
1. sa primeasca o indemnizatie in valoare de ................. lei lunar, renegociabila in raport cu cresterea indicilor preturilor de consum;
2. sa participe la profitul net al societatii in procent de ................% stabilit astfel:
.............................................................................................................;
3. sa beneficieze de concediu de odihna anual de ......... zile lucratoare, platit cu o indemnizatie de .................... lei;
4. sa primeasca, in folosinta, un autoturism din patrimoniul societatii cu/fara sofer;
5. sa fie asigurat pentru accident de munca, pe cheltuiala societatii;
6. sa i se deconteze cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile in interesul serviciului, efectuate in tara si in strainatate, stabilite la urmatoarele niveluri maxime:
.......................;
.......................;
.......................;

b) Obligatii:
1. sa aduca la indeplinire indicatorii de referinta, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in anexa, in care scop dispune de urmatoarele prerogative:
concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare;
selecteaza, angajeaza si concediaza personalul;
negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;
reprezinta mandantul in relatiile cu tertii;
incheie acte juridice in numele si pe seama mandantului, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este necesara aprobarea organului de conducere al acestuia;
alte prerogative incredintate de organul de conducere al mandantului;
2. in termen de .............................. sa constituie o garantie baneasca in valoare de ........................, care se va consemna intr-un cont purtator de dobanzi si se va restitui managerului, impreuna cu dobanzile aferente, la data incetarii prezentului contract, in conditiile realizarii integrale a prevederilor acestuia.

3.2. Mandantul are urmatoarele drepturi si obligatii:

a) Drepturi:
1. sa ceara managerului indeplinirea indicatorilor de referinta, obiectivelor si criteriilor de performanta din anexa;
2. sa solicite managerului, periodic, prezentarea situatiei economico-financiare a societatii, stadiul realizarii investitiilor, precum si alte situatii privind indeplinirea indicatorilor de referinta, obiectivelor si criteriilor de performanta din anexa;
3. sa pretinda managerului constituirea garantiei stabilite prin prezentul contract, la valoarea si in termenul convenite de parti.

b) Obligatii:
1. sa asigure managerului deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii mandantului, cu exceptia limitarilor prevazute de lege si de prezentul contract;
2. sa acorde managerului, integral si la termenele stabilite, toate drepturile ce i se cuvin.

Art. 4. Clauze de loialitate si de confidentialitate
4.1. Managerul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate profesionala si de munca in interesul mandantului, comportandu-se in activitatea sa ca un bun comerciant.
4.2. Managerului ii sunt interzise orice fel de activitati in beneficiul unor societati concurente sau care au relatii comerciale cu mandantul. Interdictia se extinde si asupra sotului/sotiei managerului, precum si asupra rudelor acestuia pana la gradul al IV-lea inclusiv.
4.3. Pe toata durata de valabilitate a prezentului contract, managerul este obligat sa pastreze, cu rigurozitate, confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea mandantului, carora li s-a conferit acest caracter.
Obligatia de confidentialitate se mentine si pentru o perioada de ........... ani de la incetarea prezentului contract.

Art. 5. Raspunderea partilor
5.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de prezentul contract, partile raspund potrivit prevederilor legii.
5.2. Raspunderea managerului va fi angajata pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract si ale hotararilor conducerii mandantului.
5.3. Managerul raspunde, potrivit legii, pentru daunele produse mandantului prin orice act al sau, contrar intereselor acestuia, prin acte de gestiune imprudenta, utilizarea abuziva sau neglijenta a valorilor materiale si banesti ale lui.
5.4. In cazul in care exista indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu executarea prezentului contract, mandantul va sesiza organele de urmarire penala.
Pe intreaga durata a solutionarii sesizarii de catre organele de urmarire penala, contractul de management se suspenda.

Art. 6. Incetarea contractului
6.1. Prezentul contract inceteaza prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au renegociat prelungirea lui;
b) revocarea managerului, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de prezentul contract;
c) renuntarea managerului la mandatul incredintat, daca nu i s-au asigurat conditiile prevazute in contract;
d) acordul partilor;
e) interventia unei cauze de incompatibilitate;
f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;
g) dizolvarea societatii.

6.2. In cazurile de revocare (pct. 6.1. lit. b) si de renuntare (pct. 6.1. lit. c), partea in cauza acorda un preaviz de 30 de zile.

Art. 7. Forta majora
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ............................................... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca in termen de ................................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Art. 8. Notificarile intre parti
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
8.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

Art. 9. Solutionarea litigiilor
9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

Art. 10. Clauze finale
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional intre partile contractante. 10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ......... exemplare, din care .......... .


MANDANT,                                        MANAGER,

.................................                                .................................H.    ANEXA nr. 1
la contractul de management nr. ................din ........................


OBIECTIVELE MANAGERULUI:

Societatea incredinteaza managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale in baza urmatoarelor obiective anuale:

1.    Realizarea unui volum de vanzari de ........................... pentru anul ........................... , conform planului de vanzari anexat;
2.    Indeplinirea obiectivelor financiare stabilite prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul ..........................., respectiv:
i.    Realizarea unei cifre de afaceri de ........................... lei, conform prognozei contului de profit si pierderi pentru anul ...........................;
ii.    Realizarea unui profit inainte de amortizare si impozit pentru anul .................. de ........................... lei, reprezentand ........................... din cifra de afaceri prognozata;
iii.    Mentinerea costurilor de operare administrative la un nivel maxim lunar de ............. lei;


OBIECTIVE CALITATIVE:

1.    Sustinerea pe toate caile posibile a proiectului ........................... in vederea cresterii substantiale a volumului de vanzari;
2.    Cointeresarea si atragerea societatilor finantatoare serioase in proiecte comune promotionale;
3.    Promovarea imaginii firmei prin utilizarea cu maxima eficienta a bugetului de reclama si publicitate, conform planului de promovare.MANDANT,                                    MANAGER,
...........................                                ........................... 

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
model contractcontract de managementmodel contract de managementcontract

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 03 Iulie 2013
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Nou: Model Contract de management Nota: 3.67 din 5 - 6 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Modul De Calcul Al Concediului Fara PlataIntrebare: Buna ziua, In anul 2017 am avut dreptul la 29 zile CO, conform CCM, la care s-au adaugat 4 zile CO restanta din 2016, deci un total de 33 zile CO. Pina la data de 17 iulie 2017, am beneficiat de 31 zile CO. Din date de 17 iulie pina in data de 18 august 2017, am fost in CFS. In luna septembrie 2017 am mai solicitat si mi s-a aprobat inca o zi de CO, deci am beneficiat, in anul 2017 de un total de 32 zile CO. Pina acum (febr. 2018), am stiut ca mai am o zi de CO restanta din 2017, care urmea
 

Raspuns: 29/12=2,41 zile co lunar.Pentru luna in care ati fost in CFS nu aveti dreptul la co,deci in cursul a... citeste tot raspunsul aici


ARTICOLE SIMILARE

Nou: MODEL CONTRACT DE MANAGEMENT

Mai multe articole despre model contract de management
Descarca GRATUIT
“Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018”
exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Modificari majore in Codul Muncii 2018

- contributii sociale, noutati Revisal, concedii medicale -
 
Descarca GRATUIT raportul special
Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018
 
Toate modificarile sunt explicate detaliat in raportul

Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018

 

 


 
xx
Atentie la modificarile din Codul Muncii in 2018!
- Revisal, contributii, concedii + alte noutati -

Descarcati gratuit Raportul Special

"Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018"

Da, vreau sa primesc newsletterul Legislatia Muncii